GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění, jakož i v souladu s ostatními předpisy týkající se bezpečnosti osobních údajů Vás na této stránce informujeme o tom proč, kdy, jak a jaké osobní údaje.
Vás informujeme, že provádíme zpracování osobních údajů Vašich dětí i Vás, jako zákonných zástupců.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje:

Správcem Vašich osobních údajů je Základní škola Praha - Radotín, IČ: 70874263, se sídlem Praha - Radotín, Loučanská 1112/3, PSČ 15300, zapsaná v Rejstříku příspěvkových organizací u Městského soudu v Praze, sp.zn.: Pr 158.

Můžete nás kontaktovat na emailu strihavka@skola-radotin.cz, nebo prostřednictvím telefonu na čísle: +420 227 031 051 - 54 popř. prostřednictvím datové schránky: pnsmrg4..

Základní škola jmenovala pověřence na ochranu osobních údajů, kterým je:

Mgr. Anna Komeiserová

e-mail: anna.komeiserova@ksak.czmailto:svejnoha@aksvejnoha.cz

tel.: + 420 777 023 415

Rozsah zpracování osobních údajů:

Abychom mohli vést řádnou a zákonnou evidenci žáka (studenta), mohli jsme efektivně pracovat a kontaktovat Vás, zpracováváme následující osobní údaje žáka (studenta) a zákonného zástupce:

a) Identifikační údaje: slouží k identifikaci žáka (studenta) a zákonného zástupce, zejména se jedná o jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu bydliště, státní příslušnost, zdravotní pojišťovnu, místo narození.

b) Kontaktní údaje: slouží pro kontaktování a komunikaci s Vámi: e-mail, telefonní číslo, příp. kontaktní adresa zákonného zástupce.

c) Další identifikační údaje: slouží k bližší identifikaci a evidenci žáka – pohlaví, věk, státní příslušnost, zdravotní stav, záznamy z pedagogické diagnostiky žáka.

d) Další údaje: jmenovky žáků, podpisy žáků na výkresech, podpisy zákonných zástupců na prezenčních listinách, zaznamenání úrazu žáka v evidenci.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Osobní údaje zpracováváme za účelem řádné evidence žáka (zákonná povinnost), k plnění našich právních povinností Základní školy (účetní a daňové povinnosti), z důvodu oprávněných zájmů Základní školky (kontakt s rodiči).

Není Vaší povinností nám poskytnout Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail), bez nich Vás však nemůžeme lépe informovat o plánovaných akcích Základní školy. Bez ostatních, shora uvedených osobních údajů nemůžeme řádně plnit zejména naši zákonnou povinnost.

Při naši práci nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

Jak dlouho zpracováváme osobní údaje:

Nechceme zpracovávat Vaše osobní údaje po neomezenou dobu, jsme však povinni je uchovávat po dobu stanovenou zákonem (školský zákon a jeho prováděcí předpisy). Zde uvádíme některé dokumenty a dobu, po kterou uchováváme osobní údaje v nich uvedené:

1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 10 let

2. Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 10 let

3. Žádost o odklad povinné školní docházky 10 let

4. Sdělení o vzdělávání žáka ZŠ v cizině 10 let

5. Vedení záznamů v třídní knize 10 let

6. Žádost o přijetí do školy – přestup po dobu docházky do ZŠ

7. Informace k odhlášení žáka ze vzdělávání v ZŠ 10 let

8. Posudek zdravotní způsobilosti 5 let

9. Uvolnění žáka z vyučování 5 let

10. Záznam z pedagogické diagnostiky dítěte po dobu docházky do ZŠ

11. Prezentace školy 5 let

12. Seznámení se se šk.řádem a šk. Vzdělávacím programem 5 let

13. Individuální vzdělávání 10 let

14. Evidence úrazu v knize úrazu 5 let

15. Záznam o úrazu 10 let

Komu předáváme osobní údaje:

Osobní údaje mohou být předávány orgánům veřejné moci (Ministerstvo školství, Česká školní inspekce, Krajská hygienická stanice) Některé osobní údaje mohou být zpřístupněny také externím dodavatelům (např. organizátoři plavání, lyžařského kursu, kroužků), a dodavateli IT systému Škola – online od společnosti ŠKOLA ONLINE a.s.. IT poradci, externí účetní.

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Dbáme na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Proto jsme přijali dostatečná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich oprávněných zájmů.

Webové stránky

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracovává následující protokolové soubory společnost as4u.cz, s.r.o., IČO: 288 840 35, se sídlem Jana Masaryka 24, 120 00 Praha 2, a ukládá je na svých serverech. Mezi informace, které ukládá, patří:

· Vaše IP Adresa

· Otevíraná stránka našeho webu

· Kód odpovědi http

· Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracovává pouze pro účely naší právní ochrany po dobu maximálně 10 let.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváte soubory cookie. Více informací se dozvíte v Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití.

Vaše práva:

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tedy abychom Vám sdělili, jaké údaje a jakým způsobem o Vás zpracováváme.

V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovávány v neaktuální podobě, máte právo požadovat jejich opravu. Osobní údaje, které bychom zpracovávali nad rámec naší zákonné povinnosti, můžeme na Vaši žádost vymazat, nebo popř. omezit jejich zpracování, pokud je to nezbytné pro zajištění souladu zpracování osobních údajů s Nařízením. Proti zpracování osobních údajů máte právo rovněž vznést námitku.

Máte právo na přenositelnost osobních údajů, zejména v případě přechodu Vašeho dítěte do jiné Základní školy.

Žádost můžete poslat elektronicky na shora uvedené e-mailovou adresu, písemně na adresu sídla Základní školy, nebo pověřenci.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz. Budeme však rádi, když se s Vašimi dotazy obrátíte přímo na nás.

 

Vytvořeno 3.9.2018 10:22:05 | přečteno 1800x | Jaroslav Jurásek