Výroční zpráva prevence za šk. r. 2012/2013

1) Školní minimální program rizikového chování

Podle školního preventivního programu rizikového chování se začalo pracovat

v jednotlivých třídách v září 2012 a skončilo v červnu 2013.

V letošním školním roce byl program opět vypracován dle nových pokynů Pražského centra prevence – musí být kontinuální se ŠVP naší školy.

Program byl realizován ve všech 28 třídách (v 9 ročnících), absolvovalo jej tedy 640 žáků.

Proběhl ve všech ročnících v celkovém počtu, za jeho splnění odpovídali třídní učitelé.

2) „Můj zdravý život bez drog X“

Jako nadstavba našeho ŠMPRCH probíhá již 10. rokem projekt „Zdravé město Praha“, který vyhlašuje pro školy formou grantů Magistrát hl. m. Prahy a prolíná se vždy dvěma školními roky, neboť dotace jsou přidělovány na kalendářní rok. Realizovalo jej o. s. FILIA, s lektorkou Jarmilou Honsovou -  pro žáky a pedagogy 3. – 9. ročníků.. V 6.- 8. ročnících proběhly besedy o systému léčby závislostí s hosty, kteří prošli alkoholovou závislostí.

3) Adaptační kurz

6. ročníkůproběhl v září 2012v Novém Dvoře pod Churáňovemlektorským vedením Jarmily Honsové, hrazeno z grantu Zdravé město Praha.

4) Hrou proti HIV

Interaktivní program pro 8. – 9. ročníky – připravila zdarma Státní hygienická správa – každá třída absolvovala 2 vyučovací hodiny a formou soutěžní hry se na 5 stanovištích dozvídala nejnovější informace o této nemoci.

5) Návštěva psychiatrické léčebny v Bohnicích

Žáci 9. ročníků navštívili pavilon ženských závislostí, kde besedovali s dvěma vybranými pacientkami o jejich osobních zkušenostech s braním drog a léčbou v tomto zařízení.

Besedu financovala MČ Praha 16.

6) Poruchy příjmu potravy

o.s. Anabell

Žáci 8. + 9. ročníků se dozvěděli zajímavou interaktivní formou o poruchách příjmu potravy, které se v tomto věku u mnoha dívek (výjimečně i u chlapců) vyskytuje. V naší škole se s tímto problémem potýkala dívka z 9. ročníku, proto jsme ihned na tuto skutečnost reagovali a tuto besedu iniciovali.

 Besedu financovala MČ Praha 16.

7) Styly současné mládeže

o.s. Společně k bezpečí – Mgr. Martina Kekulová

Žáci 9. ročníků se naučili poznávat nové styly mládeže a vyznávání jejich kultury (fyzické projevy, hudba, oblékání, chování), která ke každému stylu patří.

Besedu financovala MČ Praha 16.

8) Seznam se bezpečně

Bezplatný program pro žáky 9. ročníků pravil manažer portálu Seznam.cz p. M. Kožíšek ve spolupráci s moderátorem M. Vanutou – nejdříve promítání filmu a následná beseda s oběma aktéry. Jako host vystoupil zpěvák Ben Cristovao

9) Vzdělávání pedagogů

Celý pedagogický sbor absolvoval seminář s Mgr. Michaelou Veselou na téma „Komunikace rodičů a školy“

Asistentka pedagoga se zúčastnila supervizního setkání ve SPC Zlíchov.

Školní metodička prevence se pravidelně zúčastňuje porad školních metodiků, které se zaměřením na různá vyžadovaná témata pořádá Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 5 ve spolupráci s Magistrátem hl.m.P. a Pražským centrem prevence.

Dále absolvovala tyto semináře:

Konference Praha bezpečně online

Konference PRCH – Magistrát hl.m.P. + MŠMT

Konflikty a krizové situace ve škole

Realizace sexuální výchovy na ZŠ

Agresivita, násilí, šikana

10) Policie ČR a Městská policie

Ve všech 1. – 4. ročnících proběhl preventivní program s Policií České republiky – Bezpečné chování – Péťa sám domy, Sám venku

Žáci 6. – 9. tříd absolvovali besedy s preventisty Městské policie.

Všechny třídy 1. stupně absolvovaly dopravní výchovu na našem dopravním hřišti.

Na naší škole se uskutečnila akce Městské policie – Bezpečné jaro, které se naši žáci zúčastnili v hojném počtu

Všechny třídy 1. stupně absolvovaly vyučovací hodiny na dopravním hřišti.

11) Práce třídy s psychologem

V 8. A se uskutečnilo 6 dvouhodinových setkání s psycholožkou z PPP5 Mgr. O. Pařízkovou.

Ve 4. C pracovala psycholožka na rozkrytí vazeb ve třídě a stmelování kolektivu.

Na škole pracuje psycholožka Mgr. Lenka Hulanová, která je žákům k dispozici ve školním klubu vždy ve středu a ve čtvrtek. Provedla ve vybraných třídách sociometrii a s třídami pracuje.

12) Besedy a exkurze k vytváření občanské uvědomělosti a znalosti naší historie

Příběhy bezpráví -  s p. J. Stránským - pro 9. ročníky

Beseda – Toman Brod - Osvětim

Beseda – p. Merová – Osvětim

Beseda – p. plk. Vranský

Beseda k filmu „Hořící keř“

Konference 70. výroční povstání ve varšavském ghettu

Pietní akt k úmrtí gen. M.R. Štefánika u památníku na Petříně

Slavnostní shromáždění v Terezíně

Exkurze do památníku Pečkárna

Exkurze do památníku Vítkov

13) Jeden svět

Jednotlivé třídy navštívily filmová představení dle vlastního výběru.

14) Motivační program „Vítej na palubě“

Tohoto programu se zúčastnily v radotínském kinu třídy 1. stupně.

15) Běh naděje

12. rokem jsme pořádali tradiční sportovně – humanitární akci Běh naděje (Běh Terryho Foxe), které se zúčastnilo  735 dětí z naší a zbraslavské školy.

16) Třídnické hodiny

Třídní učitelé je využívají k řešení všech situací v kolektivu.

17) Ranní kruhy

Ve třídách Začít spolu se chování a vztahy v kolektivu probírají dle potřeby v ranních a hodnotících kruzích – obdoba třídnických hodin na 2. stupni

18) Další

Ve škole je pro informace žáků zřízena nástěnka, MČ Praha 16 škole platí předplatné časopisu  Prevence, odebíráme časopis Závislost, máme zřízenu schránku důvěry.

Spolupracujeme s obvodním metodikem prevence Bc. Ivetou Krejčí, Městskou policií Prahy 16

a se sociálním odborem MÚ Prahy 16.

Problémové situace, které se v letošním školním roce řešily:

Výchovné komise:

3. B - A. Čekan – nevhodné chování

3. C - L. Zachytá – nevhodné chování

3. D - D. Vávra – přestup ze ZŠ Zlíchov, návrat zpět

7. A - M. Zelenková - 25 neomluvených hodin

7. B - 5x výchovná komise - N. Silinová, L. Pomezná, T. Dvořák , V. Davídková, Z. Srchová

Z důvodu obtěžování  na facebooku a SMS (dle matky šikana, ale dívka se sama podílela)

Jednání s rodiči:

6. A - M. Novák - nevhodné chování, snaha začlenit Michala do volnočas. aktivit školy, klubu a

zařídit návštěvy nízkoprahového klubu Proxima Sociale

8. A - porušování školního řádu, vyrušování v hodině- použití kázeňských prostředků

GRANTY 2012/2013

Prevence – Magistrát Hl.m.P.- Zdravé město Praha 70. 000,-

-  Městská část P16  -  Návštěva léčebny v Bohnicích 6. 000,-

- Městská část P16 –  platba časopisu Prevence cca 700,-

ŠK KLÍČ –  - Dar Českomoravský cement – Běh naděje   4. 000,-

--------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 80. 700,- 

Školní minimální program rizikového chování byl ve školním roce 2012/13 na naší škole splněn  v souladu se ŠVP.

V Radotíně dne 26 6. 2013 Ilona Valešová, školní metodik

 
Vytvořeno 5.10.2017 8:39:31 | přečteno 337x | Jaroslav Jurásek