Výroční zpráva prevence za šk. rok 2014/15

1) Školní minimální program rizikového chování

Podle školního preventivního programu rizikového chování se začalo pracovat v jednotlivých třídách v září 2014 a skončilo v červnu 2015. Program byl vypracován dle pokynů Pražského centra prevence – musí být kontinuální se ŠVP naší školy.

Program byl realizován ve všech 30 třídách (v 9 ročnících), absolvovalo jej tedy 701 žáků.

Proběhl ve všech ročnících v celkovém počtu, za jeho splnění odpovídali třídní učitelé.

2) „Můj zdravý život bez drog XI“

Jako nadstavba našeho MPP RCH probíhá již 12 rokem projekt „Zdravé město Praha“, který vyhlašuje pro školy formou grantů Magistrát hl. m. Prahy a prolíná se vždy dvěma školními roky, neboť dotace jsou přidělovány na kalendářní rok. Realizuje jej o. s. Život bez závislostí, lektorka Mgr. Petra Hostýnková. -  pro žáky a pedagogy 1. – 7. ročníků bylo realizováno 44 hodin přímé práce s dětmi.  

Projekt pokračuje i ve školním roce 2015/16.

3) Preventivní program – dotace MŠMT – Prevalis, spolek

Dalším projektem pro žáky 5. – 9. ročníků je dlouhodobý projekt primární prevence realizovaný spolkem Prevalis. V letošním školním roce bylo realizováno 30 hodin přímé práce s dětmi.

Projekt pokračuje opět ve školním roce 2015/16.

4) Adaptační kurz

6. ročníkůproběhl od 15. do 19. 9. 2014 v Žihli u Rakovníka pod vedením školní psycholožky PhDr. Lenky Hulanové a školní metodičky prevence Ilony Valešové. Lektorné bylo hrazeno z grantu Zdravé město Praha.

5) Unplugged

Projekt Unplugged je nový program primární prevence pro žáky 6. tříd základních škol. Jsou to osnovy pro školní drogovou prevenci vycházející z principu komplexního vlivu sociálního prostředí (CSI), interaktivity a zapojení témat osobních dovedností a normativních přesvědčení. Cílovou skupinou jsou dospívající ve věku 12 až 14 let, protože v právě v tomto věku začínají experimentovat s drogami (především s tabákem, alkoholem a konopím). Náplň programu se zaměřuje na snižování počtu dětí začínajících užívat návykové látky či oddalování přechodu od experimentování s drogami k pravidelnému užívání. Program se skládá z dvanácti hodin, které jsou připraveny tak, aby bylo možno provést každou z nich v rámci jedné vyučovací hodiny. Lekce jsou zaměřeny na konopí a další nelegální drogy, ale také na tabák a alkohol.

Tento program zavádí v ČR odd. Adiktologie 1. LF UK, spolu s Pražským centrem prevence a učitele proškolují.

V 6. C pilotně proběhl preventivní program Unplugged pod vedením metodičky prevence a výchovného poradce.

6) Hrou proti HIV

Interaktivní program pro 8. ročníky připravila zdarma Státní hygienická správa. Letos se programu zúčastnily i 7. ročníky. Každá třída absolvovala 2 vyučovací hodiny a formou soutěžní hry se na 5 stanovištích dozvídala nejnovější informace o této nemoci. Současně s námi se akce zúčastnili žáci ZŠ Lipence.

7) Návštěva psychiatrické nemocnice v Bohnicích

Žáci 9. ročníků navštívili pavilon ženských závislostí, kde besedovali pod vedením Jarmily Honsové, terapeutky oddělení, s dvěma vybranými pacientkami o jejich osobních zkušenostech s braním drog a léčbou v tomto zařízení + navazovala reflexe ve škole.

Besedu financovala MČ Praha 16.

8) Poruchy příjmu potravy – „Pohled do zrcadla aneb jak se vidím JÁ“

MP Education s. r. o.

Žákyně 7. ročníků se dozvěděly zajímavou interaktivní formou o poruchách příjmu potravy, které se v tomto věku u mnoha dívek (výjimečně i u chlapců) vyskytuje. I v naší škole se s tímto problémem dívky potkávají, ač tvrdí, že se jich to netýká, a proto jsme tuto besedu opět objednali.

Besedu financovala ZŠ Praha - Radotín.

9) „Holky z Venuše, kluci z Marsu“

MP Education, s. r. o.

Program pro chlapce 9. ročníků – dozrávání po stránce psychické i sociální, vztahy, vhodná životospráva, správné hygienické návyky, rizika pohlavních i nádorových onemocnění.

Besedu financovala ZŠ Praha – Radotín.

10) „Žena jako symbol života“

MP Education, s. r. o.

Program pro dívky 9. tříd – vztah ke své ženskosti, reprodukční a sexuální zdraví, prevence.

Program financovala ZŠ Praha – Radotín.

Všechny programy za MP Education lektorovala Mgr. Monika Podlahová

11) Seznam se bezpečně

Bezplatný program pro žáky 5. a 6. ročníků připravil manažer portálu Seznam.cz  p. M. Kožíšek

- nebezpečí internetového světa. Spolu s ním se tohoto projektu zúčastňuje i zpěvák Ben Cristovao

12) Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence

Školní metodička prevence se pravidelně zúčastňuje porad školních metodiků, které každý měsíc pořádá Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 5 na různá témata.

Metodička prevence dále absolvovala tyto semináře:

Konference Zdravé město Praha

Dvoudenní seminář na projekt Unplugged (+ výchovná poradkyně)

Dny prevence

Jak pracovat s dětmi s výchovnými problémy – M. Veselá

Konference PRCH – Magistrát hl.m.P. (+ výchovná poradkyně)

Jiné děti ve škole – M. Veselá

Diagnostika třídy – R. Braun

Fórum PRCH – Magistrát hl.m.P.

13) Policie ČR

Ve všech 1. – 5. ročnících proběhl preventivní program s Policií České republiky – Bezpečné chování – celkem 21 vyučovacích hodin

První stupeň  absolvoval Zásady bezpečného chování dětí v silničním provozu – BESIP –

21 vyučovacích hodin.

Všechny třídy 1. stupně absolvovaly dopravní výchovu na našem dopravním hřišti.

14) Městská policie

U žáků 5. – 9. ročníků dále proběhly se skupinou preventistů sociálně patologických jevů besedy k tématům – Drogy 1 + 2, Šikana a násilí v dětských kolektivech, Kriminalita dětí, Základy právního povědomí – celkem 15 vyučovacích hodin

15) Práce třídy s psychologem

Školní psycholožka prováděla dle potřeby ve třídách sociometrická vyšetření a s metodičkou prevence dále s třídními kolektivy pracovala.

Opakovaně se pracovalo ve třídách 6. A a 7. B, kde se vyskytly vážnější vztahové problémy.

16) Besedy a exkurze k vytváření občanské uvědomělosti a znalosti naší historie

Poštovní muzeum

Pražský hrad

Židovské muzeum

Putování na horu Říp

Beseda – G. Husák

Příběhy bezpráví – Z deníku Ivany A.

Jáchyma Užhorod – Jak si Židé a Romové založili školu

Hasan Zahidrovič – Bosna a Hercegovina

Ve znamení tří deklarací

Olomouc

ČNB

Památník Vojna Lešetice

Terezín

Noc kostelů

Muzejní noc

Břevnovský klášter

17) Jeden svět

Jednotlivé třídy navštívily filmová představení dle vlastního výběru.

18) Třídnické hodiny

Třídní učitelé je využívají k řešení všech situací v kolektivu.

19) Ranní kruhy

Ve třídách Začít spolu se chování a vztahy v kolektivu probírají dle potřeby v ranních a hodnotících kruzích – obdoba třídnických hodin na 2. stupni

20) Další

Ve škole je pro informace žáků zřízena nástěnka, MČ Praha 16 škole platí předplatné časopisu  Prevence, odebíráme časopis Závislost, ve školním klubu máme zřízenu schránku důvěry.

Úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 5, s obvodním metodikem prevence Bc. Ivetou Krejčí, Městskou policií Prahy 16 a se sociálním odborem MÚ Prahy 16.

FINANČNÍ DOTACE NA PREVENCI 2014/15:

Magistrát Hl.m.P. -  Zdravé město Praha  63. 000,-

Městská část P16  -  platba časopisu Prevence cca 700,-

MŠMT – dotační program primární prevence 35. 000,-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 98. 700,- 

Školní minimální program rizikového chování byl ve školním roce 2014/15 na naší škole splněn  v souladu se ŠVP.

V Radotíně dne 17. 6. 2015 Ilona Valešová

 
Vytvořeno 5.10.2017 8:43:43 | přečteno 316x | Jaroslav Jurásek