Výroční zpráva prevence za šk. rok 2015/16

Základní škola Praha – Radotín pracuje v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů podle školního Preventivního programu rizikového chování.

Program je vypracován na základě pokynů Pražského centra prevence a koresponduje se Školním vzdělávacím programem naší školy.

Každý ročník má svůj předepsaný preventivní program z vybraných oblastí rizikového chování
a probíhá ve výuce po celý školní rok.

Jako nadstavba tohoto základního programu rizikového chování jsou během školního roku zajišťovány další aktivity, které uskutečňují externí certifikované organizace zabývající se prevencí.

Tyto programy jsou pak hrazeny z grantů, které škola získá, z rozpočtu školy nebo Městskou částí Praha 16, případně rodiči. Některé organizace také poskytují přednášky pro školy zdarma.

V letošním školním roce tedy proběhly aktivity primární prevence rizikového chování:

  1. Školní preventivní program – ve všech 31 třídách (v 9 ročnících) se pracovalo během výuky

s předepsanými tématy dle ŠVP od září 2015 do června 2016 – absolvovalo jej 743 žáků,

za jeho splnění zodpovídali třídní učitelé.

  1. Adaptační kurz 6. ročníků  - proběhl ve dnech 21. – 25. 9. 2016 ve školícím středisku

 Poustky – Žihle pod vedením školní psycholožky PhDr. Lenky Hulanové a metodika prevence

Ilony Valešové

  1. Můj zdravý život bez drog XIII – grant – Magistrát hl.m.P.

- realizátor organizace „Život bez závislostí“

– 50. 000,- Kč

Jako nadstavba našeho Preventivního programu školy probíhá již 13. rokem projekt „Zdravé město Praha“ a prolíná se vždy dvěma školními roky, neboť dotace jsou přidělovány na kalendářní rok.

Ve třídách pracovaly lektorky Mgr. Petra Svetlíková a Mgr. Eliška Ptáčková s těmito tématy:

2. ročník – Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi

3. ročník – Nikotin mě neláká

4. ročník – Bavím se i bez alkoholu

5. ročník – Jak se nestát závislým na počítači

6. ročník – Jsem, jaký jsem, I konflikty se dají řešit

7. ročník – Nenechám se vyprovokovat

8. ročník – Co smím, nesmím a co musím

4. Preventivní program – grant MŠMT – realizátor organizace „Prevalis“ - 20 hodin

– 18. 200,- Kč

4. ročník – Není všechno hra

5. ročník – Bezpečnější surfování

6. ročník – Není všechno hra, nebezpečí sociálních sítí

7. ročník – Závislosti, to jsou pasti

8. ročník – Finance, jaká bude bilance?

5. Léčebný systém závislostí v České republice + Návštěva psychiatrické nemocnice

v Bohnicích – odd. ženských závislostí – organizace „MISE“ – Jarmila Honsová

9. ročníky – hradila ZŠ – 7. 350,- Kč

6. Alkoholové závislosti – organizace „Sananim“

7. + 9. ročníky

7. Láska ano, děti ještě ne – preventivní program Dr. Kováře

8. + 9. ročníky

8. Prevence HIV/AIDS – festival Mezipatra, Dům světla

8. + 9. ročníky

9. Pravda o drogách – organizace „Řekni ano životu, řekni ne drogám“

7. – 9. ročníky – hradila ZŠ – 1. 000,- Kč

  10. Facebook a jiné sítě – organizace „Safernet“

7. + 8. ročníky

 11. Nenech se ovládnout –  Radek Banga - důležitost vzdělání, nadužívání techniky,

kriminalita

7. + 8. ročníky

12. Cizinec ve škole – prevence xenofobie - organizace „META“

  8. ročník

13. Přednáška Josefa Klímy – Zločin kolem nás

8. + 9. ročníky

14.   Městská policie – skupina bezpečného chování

1.stupeň – Bezpečné chování – 1. ročník – Malý Péťa sám doma

2. ročník – Sám venku

3. ročník -  Nebezpečné situace

4. ročník – Procvičení znalostí z předchozích  přednášek

5. ročník – Bezpečné chování v elektronickém světě I.

2. stupeň – Bezpečné chování - 6. ročník – Bezpečné chování v elektronickém světě II.

7. ročník - Kyberšikana

8. ročník - Autorská práva a Internet -  pro chlapce

8. ročník – Partnerské násilí – pro dívky

9. ročník – Bezpečné dospívání – pro chlapce

9. ročník – Bezpečné dospívání – pro dívky

15. Městská policie – skupina BESIP

1. a 2. ročník – Povinnosti chodce v silničním provozu

3. ročník – Základy bezpečného chování v silničním provozu

4. ročník – Povinnosti cyklisty v silničním provozu

5. ročník – Základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích

16. Městská policie – skupina sociálně patologických jevů

5. ročník – Drogy I.

6. ročník – Šikana a násilí v dětských kolektivech

7. ročník – Kriminalita dětí I.

8. ročník – Drogy II. – drogy a zákon

9. ročník – Základy právního vědomí I.

17. Městská policie – skupina základů první pomoci

6. – 9. ročník – Základy první pomoci – resuscitace

18. Zásady první pomoci – všechny třídy 1. stupně

Helpíkův pohár - 5. třídy (školní i obvodní kolo)

19.   Police ČR – výukový program

1. stupeň – 1. ročník – Osobní bezpečnost

2. ročník -  Tísňové linky, osobní bezpečnost, nebezpečné nálezy

3. ročník -  Dopravní výchova

4. ročník – Mezilidské vztahy – šikana, osobní bezpečnost

5. ročník -  Základy trestní odpovědnosti dětí a mládeže, úvod do

problematiky návykových látek

2. stupeň – 6. ročník -  Tísňové linky, oznámení události, krádeže, loupeže – rozpoznání

nebezpečné situace a správná reakce

 7. ročník - Problematika šikanování, následky a odpovědnost, rozpoznání

nebezpečné situace a správná reakce

8. ročník -  Trestná činnost dětí a mládeže, nelegální návykové látky

9. ročník – Trestná odpovědnost dětí a mládeže, občanský průkaz

  20.  Čas proměn – organizace MP Education – Mgr. Monika Podlahová

6. ročníky – dívky - zdarma

  Na startu mužnosti

 6. ročníky – chlapci – hradila ZŠ – 800,- Kč

Poruchy příjmu potravy - Pohled do zrcadla aneb jak se vidím já

9. ročníky – dívky – hradila ZŠ – 1. 100,- Kč

Holky z Venuše, kluci z Marsu

9. ročníky – chlapci – hradila ZŠ – 1. 100,- Kč

  21. Současné styly mládeže – organizace „Společně k bezpečí“ – Mgr. Martina Kekulová

8. ročníky – program hradila MČ Praha 16 – 3. 500,- Kč a ZŠ – 900,- Kč

  22. Lidská práva a tolerance

7. + 8. ročníky

  23.  Práva dětí – Hlasy dětí – PhDr. Jiří Pilař

7. +. 8. ročníky

24. Unplugged – dvanáctihodinovýprogram primární prevence pro žáky 6. ročníků se zaměřuje

 na snižování počtu dětí začínajících užívat návykové látky

25. Cizinec v české škole – prevence xenofobie – META

8. B

26. Tak snadno se to nepozná  - projekt osobní bezpečí

1. + 2. třídy

  27. Protidrogový vlak

7.C

28. Ranní a hodnotící kruhy

Ve třídách  Začít spolu se v nich probírají dle potřeby vztahy a chování

29. Třídnické hodiny

Třídní učitelé je využívají k řešení všech situací v kolektivu

30. Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence

Všichni pedagogové absolvovali seminář – Praha bezpečně online, někteří

se zúčastnili semináře Ozbrojený útočník ve škole

Školní metodička prevence se pravidelně zúčastňuje porad pro školní metodiky prevence, který každý měsíc pořádá Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 5 na různá témata.

V listopadu 2015 zahájila dvouleté specializační studium pro školní metodiky v organizaci Prevalis.

Dále se zúčastnila těchto seminářů:

Seminář ke grantovému řízení Zdravé město Praha – Magistrát

Seminář ke grantovému řízení – Život bez závislostí

Dny prevence dvoudenní seminář - Prevalis

Seminář Minimalizace šikany

Seminář – Islamismus a možnosti prevence

Konference PRCH – Magistrát hl. m. P. – dvoudenní seminář

Seminář Sebepoškozování

Seminář na téma šikany – PPP5

Fórum Praha – Magistrát hl.m.P.

31. Práce se třídou

3.A – problémy v kolektivu, ubližování, posměšky, nadávky – L. Hulanová, I. Valešová

4.A – problémy s urážlivými sms zprávami – program o nebezpečí sociálních sítí

L. Hulanová, I. Valešová

4.D – problémy s hromadným zasíláním urážlivých sms zpráv - Prevalis

5.B – vztahové problémy ve třídě, směřující k 1 žákovi – L. Hulanová, I. Valešová

5.C – problémy v kolektivu dívek – P. Svetlíková, Život bez závislosti – 6 h

6.B – problémy v kolektivu vzniklé sloučením 2 tříd – P. Svetlíková – Život bez závislosti – 6 h

7.B – šikana v kolektivu – psycholožky z Pedagogicko-psychologické poradny  – 7 h

  PhDr. P. Kosinková, Mgr. L. Matějovská + třídní schůzka s rodiči

32. Besedy a exkurze k vytváření občanské uvědomělosti a znalosti naší historie

Projekt žáků 8. ročníků – Projekt Náš Radotín – prezentace ve Štrasburku

Pražský hrad

Terezín – efekt přihlížejícího

Přednáška - Lidice

Beseda – Dr. Šimůnek HIU AV

Zámek v Tróji

Prohlídka knihovny AV ČR

Příběhy bezpráví – beseda s p. Leo Žídkem

Ztracený masopust – dílny v Národopisném muzeu

Poslanecká sněmovnaNárodní galerie – české baroko

Národní galerie – Valdštejnská jízdárna

Černínský palác

Pečkárna

Muzeum hl. m. P. – Praha v pravěku

Klášter u Panny Marie Sněžné

Beseda – Hasan Zahirovic

Beseda 50. léta – PhDr. Jan Kalous, Ph.D USTR ČR

Strahovský klášter

33. Jeden svět

Jednotlivé třídy navštívily filmová představení dle vlastního výběru

34. Další

Ve škole je zřízena nástěnka prevence, v klubu je umístěna schránka důvěry, MČ Praha 16 platí

předplatné časopisu Prevence.

Úzce spolupracujeme s obvodním metodikem prevence Bc. Ivetou Krejčí, Pedagogicko-psycho-

logickou poradnou Praha 5, Městskou policií, se sociálním odborem MČ Praha 16

Finanční prostředky vynaložené na prevenci rizikového chování ve šk. roce 2015/16:

Grant MŠMT – dotační program 35. 000,- Kč

Grant Magistrát hl.m.P. – dotační program 73. 000,- Kč

Městská část Praha 16 – doplatek programu   3. 500,- Kč

Městská část Praha 16 – předplatné časopisu Prevence  cca 700,- Kč

Základní škola – programy externích organizací  12. 250,- Kč

Základní škola – pracovní sešity Unplugged 4. 050,- Kč

…………………………………………………………………………………………

CELKEM 128. 500,- Kč

Školní preventivní program rizikového chování byl ve školním roce 2015/16 na naší škole splněn v souladu se ŠVP.

Ilona Valešová, ŠMP

V Radotíně dne 22. 6. 2016

 
Vytvořeno 5.10.2017 9:04:23 | přečteno 409x | Jaroslav Jurásek