Výroční zpráva prevence za šk. rok 2016/2017

Základní škola Praha – Radotín pracuje v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů podle školního Preventivního programu rizikového chování.

Program je vypracován na školní rok na základě pokynů Pražského centra prevence a koresponduje se Školním vzdělávacím programem naší školy. Nedílnou součástí Preventivního programu školy je Program proti šikanování a Krizový plán školy.

Každý ročník má svůj předepsaný preventivní program z vybraných oblastí rizikového chování
a probíhá ve výuce po celý školní rok (viz vyplněné tabulky u ŠMP).

Jako nadstavba tohoto základního programu rizikového chování jsou během školního roku zajišťovány další aktivity, které uskutečňují externí certifikované organizace zabývající se prevencí.

Tyto programy jsou pak hrazeny z grantů, které škola získá, z rozpočtu školy nebo rodiči. Některé organizace také poskytují programy pro školy zdarma, ze svých grantů.

V letošním školním roce proběhly tyto aktivity primární prevence rizikového chování:

1. Školní preventivní program – ve všech 31 třídách (v 9 ročnících) se pracovalo během výuky od září 2016 do června 2017 s předepsanými tématy dle ŠVP – absolvovalo jej

772 žáků, za jeho splnění zodpovídali třídní učitelé.

2. Adaptační kurz 6. ročníků  - proběhl ve dnech 19. – 23. 9. 2016 ve školícím středisku

 Poustky – Žihle pod vedením školní psycholožky PhDr. Lenky Hulanové a metodika prevence

Ilony Valešové – viz závěrečná zpráva

Před výjezdem se v jednotlivých třídách uskutečňuje sociometrické šetření.

3. Můj zdravý život bez drog XIII – grant – Magistrát hl.m.P.

- realizátor organizace „Život bez závislostí“

Jako nadstavba našeho Preventivního programu školy probíhá již 13. rokem projekt „Zdravé město Praha“ a prolíná se vždy dvěma školními roky, neboť dotace jsou přidělovány na kalendářní rok.

Ve třídách pracovala lektorka Mgr. Eliška Ptáčková s těmito tématy:

2. ročník – Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi

3. ročník – Nikotin mě neláká

4. ročník – Bavím se i bez alkoholu

+ 4. A – selektivní prevence 2 x 2 h – Posměch tady nechceme a

Vztahy ve třídě

5. ročník – Stop posměchu

6. ročník – Umíme dobře spolupracovat

 Viz závěrečná zpráva od Života bez závislostí (u ŠMP).

4. Program primární prevence – grant MŠMT – realizátor organizace „Prevalis“

4. ročník – Není všechno hra

5. ročník – Bezpečnější surfování

6. ročník – Není všechno hra, nebezpečí sociálních sítí

7. ročník – Závislosti, to jsou pasti

8. ročník – Finance, jaká bude bilance?

Viz závěrečná zpráva od Prevalisu (u ŠMP).

  5. Unplugged – dvanáctihodinovýprogram primární prevence pro žáky 6. ročníků se zaměřuje

 na snižování počtu dětí začínajících užívat návykové látky

6. Léčebný systém závislostí v České republice + Návštěva psychiatrické nemocnice

v Bohnicích

 – odd. ženských závislostí – organizace „MISE“ – Jarmila Honsová

9. ročníky (hradila ZŠ –  6. 750,- Kč + rodiče 2. 250,-)

7. Alkoholové závislosti – organizace „Sananim“

7. ročníky

8. Hrou proti HIV/AIDS – Pražská hygienická správa

– interaktivní hra pro 8. + 9. ročníky

- pozvali jsme i ZŠ Praha - Lipence

Prevence HIV/AIDS – Stání zdravotní ústav – film „Mezi nimi“ + beseda s režisérem

D.  Vignerem a Dr. A. Fulleovou – 8. A + 8. B

(hradili rodiče 2. 850,- Kč)

 Festival Mezipatra – film „Homogen“ promítání filmu a následná beseda na téma

homosexuality (hradili rodiče 2. 450,- Kč)

9. VZPoura proti úrazům - rizikové sporty a doprava - program s vozíčkáři

třídy z 1. i 2. stupně

10. Jak se nestat obětí sociálních sítí – Divadlo U Hasičů

 třída 7. A

11. Cizinec ve škole – prevence xenofobie - organizace „META“

třídy 6. C + 7. A

12. Městská policie – skupina bezpečného chování

1.stupeň – Bezpečné chování – Malý Péťa sám doma, Sám venku, Nebezpečné situace

Procvičení znalostí z předchozích  přednášek

Bezpečné chování v elektronickém světě I.

2. stupeň – Bezpečné chování– Bezpečné chování v elektronickém světě II.

Kyberšikana, Autorská práva a Internet  Partnerské násilí – pro dívky, Bezpečné dospívání

13. Městská policie – skupina BESIP – 1. stupeň

témata : Povinnosti chodce v silničním provozu, Základy bezpečného chování v silničním

provozu, Povinnosti cyklisty v silničním provozu, Základní pravidla pohybu na

pozemních komunikacích

14. Městská policie – skupina sociálně patologických jevů – 2. stupeň

Drogy I, Šikana a násilí v dětských kolektivech, Kriminalita dětí I,

Drogy II – drogy a zákon, Základy právního vědomí I.

15. Zásady první pomoci – všechny třídy 1. stupně

Helpíkův pohár - 5. třídy (školní i obvodní kolo)

16. Police ČR – výukový program

1.stupeň

Osobní bezpečnost, Tísňové linky, osobní bezpečnost, nebezpečné nálezy, Dopravní výchova

Mezilidské vztahy – šikana, osobní bezpečnost, Základy trestní odpovědnosti dětí a mládeže, 

úvod  problematiky návykových látek

2. stupeň

Tísňové linky, oznámení události, krádeže, loupeže – rozpoznání nebezpečné situace a správná 

reakce,  Problematika šikanování, následky a odpovědnost, rozpoznání nebezpečné situace

Trestná činnost dětí a mládeže, nelegální návykové látky, Trestní odpovědnost

Z těchto ročníků měly přednášku 6. C, 6. B, 7. A, 8. A. Další třídy byly zrušeny z důvodu

onemocnění p. Reichertové.

  17.  Program Adam a Eva – téma dospívání - organizace MP Education – Mgr. Monika Podlahová

6. ročníky

  18. Současné styly mládeže – organizace „Společně k bezpečí“ – Mgr. Martina Kekulová

8. ročníky

  19. Práva dětí – Hlasy dětí –  téma šikana - PhDr. Jiří Pilař

6. A + 7. B

20. Cizinec v české škole – prevence xenofobie – META

  6. C + 7. A

21. Referát o Unii – Evropský dům -

třída 8. B

22. Ranní a hodnotící kruhy

Ve třídách  Začít spolu žáci každý den ráno začínají vyučování na koberci, aby si sdělili, co

minulý den prožili a co je čeká v hodinách; na závěr vyučování opět v kroužku hodnotí, co se

jim při vyučování povedlo a nepovedlo, co je trápí, z čeho mají radost.

23. Třídnické hodiny

Třídní učitelé je využívají dle potřeby k řešení všech situací v kolektivu

24. Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence

Všichni pedagogové absolvovali seminář Dr. Heleny Vrbkové – Krok za krokem

na  téma klima a kázeň ve školní třídě

Školní metodička prevence se pravidelně zúčastňuje porad pro školní metodiky prevence, který každý měsíc pořádá Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 5 na různá témata.

V listopadu 2015 zahájila dvouleté specializační studium pro školní metodiky v organizaci Prevalis.

Dále se zúčastnila těchto seminářů:

Seminář ke grantovému řízení Zdravé město Praha – Magistrát

Seminář ke grantovému řízení – Život bez závislostí

Dny prevence dvoudenní seminář - Prevalis

Konference PRCH – Magistrát hl. m. P. – dvoudenní seminář

Fórum Praha – Magistrát hl.m.P.

Seminář M. Veselé – Nespokojený rodič

Křest kampaně – Emoce do školy patří – Prevalis

Seminář – Úvod do zážitkové pedagogiky – Jules a Jim – Mgr.  L. Kohoutek

Seminář - Hry po pobytové akce, adaptační kurzy – Zřetel, s.r.o.

Pracovníci školního poradenského pracoviště se individuálně vzdělávají dle potřeby

a nabídky.

25. Bezpečné klima v českých školách

Naše škola se v roce 2017 také zapojila do tohoto projektu MŠMT, který reaguje na zvýšený výskyt šikany jak u žáků, tak u pedagogických pracovníků (viz Třebešín) – pracovníci školního poradenského pracoviště budou vzdělávat své kolegy v různých tématech týkajících se tohoto programu.

26. Práce se třídou

Školní psycholožka a školní metodička prevence provádějí sociometrická šetření třídních kolektivů na vyžádání třídních učitelů a následně s těmito kolektivy pracují. Do tříd vstupují také na základě upozornění dětí, které se mezi spolužáky necítí dobře nebo na základě žádostí rodičů:

3. D – vztahy mezi žáky – 2 h -  L Hulanová, I. Valešová

4. A – na základě stížností rodičů se ve třídě pracovalo na zlepšení vztahů ve třídě – 2 h

-  L Hulanová, I.  Valešová

+ z grantu 3 x 2  h – Život bez závislostí – Mgr. E. Ptáčková

3. C – na základě stížností rodičů se pracovalo ve třídě na téma vztahů – 3 x 2 hodiny –

L. Hulanová, I. Valešová

4. C – vztahy mezi žáky – 2 h – L. Hulanová, I. Valešová

6. A – vztahy v kolektivu, povídání, co třídu trápí – 2h - L Hulanová, I. Valešová

+ další 2 h obecná prevence o vztazích a problémech ve třídě  po zjištění sebepoškozování dívek

- L Hulanová, I. Valešová

6. B - vztahy mezi žáky – 2 h – L. Hulanová, I. Valešová

6. C - vztahy mezi žáky – 2 h – L. Hulanová, I. Valešová

7. C -  vztahy mezi žáky – 2 h – L. Hulanová, I. Valešová

8. A – stmelovací program pro nově vzniklou třídu – 4 h -  L Hulanová, I. Valešová

8. B -  stmelovací program pro nově vzniklou třídu – 4 h  - L Hulanová, I. Valešová

27.  Další

Ve škole je nově zřízena elektronická schránka důvěry „Nenech to být“ - anonymní možnost nahlášení šikany či problematických vztahů ve třídě pro žáky, rodiče i pedagogy. S nahlášením problému je seznámen ředitel školy, školní psycholog a metodik prevence, kteří okamžitě nahlášenou situaci ověřují, vyhodnocují, případně dále ve třídě pracují.

Nástěnka prevence se nachází v 1. patře, v klubu je umístěna schránka důvěry.

Úzce spolupracujeme s obvodním metodikem prevence Bc. Ivetou Krejčí, Pedagogicko-psycho-

logickou poradnou Praha 5, Městskou policií, se sociálním odborem MČ Praha 16.

Finanční prostředky vynaložené na prevenci rizikového chování ve šk. roce 2016/17:

Grant MŠMT – dotační program 25. 000,- Kč

Grant Magistrát hl.m.P. – dotační program 68. 000,- Kč

Základní škola – programy externích organizací 13. 550,- Kč

Základní škola – pracovní sešity Unplugged 4. 050,- Kč

Základní škola – předplatné časopisu Prevence 700,- Kč

Rodiče   7. 550,- Kč

…………………………………………………………………………………………

CELKEM 118. 850,- Kč

Školní preventivní program rizikového chování byl ve školním roce 2016/17 na naší škole splněn v souladu se  ŠVP.

V Radotíně dne 27. 6. 2017 Ilona Valešová, ŠMP

 
Vytvořeno 5.10.2017 9:06:13 | přečteno 1017x | Jaroslav Jurásek