Celoroční plán školní družiny 2022/2023

 

Celoroční plán školní družiny školní rok 2022/2023

Odpočinkové činnosti (od 11: 45 – 14:00 a od 16:00 – 17:00 )

- odstraňování únavy žáků z vyučování

- řešení odpočinku dle individuálních potřeb

- vytváření celkové pohody dětí

- klidné hry na koberci, prohlížení obrázků, četba knih, časopisů, poslech hudby, pohádek, rozhovory, vyprávění

- stolní hry, hádanky, křížovky

- konstruktivní hry, pexeso, kvarteta

- tematické hry

Zájmové činnosti (14:00 – 15:30)

     1. sportovní

- kolektivní hry

- průpravná cvičení

- zdokonalování sportovní zdatnosti

- upevňování morálních vlastností, bezpečnosti a hygieny při sport. aktivitách, potlačování nesportovního chování, vytváření kladných citových vztahů

     2. přírodovědná

- rozvoj zájmu o přírodu

- výchova k ohleduplnému a šetrnému přístupu k přírodě

- ekologická problematika a ochrana životního prostředí

- pozorování přírody a jejích proměn

     3. estetická

- probuzení zájmu o četbu, dramatizaci, poslech

- rozšiřování vědomostí a dovedností v oblasti kresby, malby, pracovních dovedností, práce s přírodninami, korálky, kůží, textilem, papírem

- využívání poznatků získaných ve škole

- vedení k samostatné tvořivé práci

- rozvoj řeči a komunikace

- ohleduplné chování, tolerance odlišností

- hygiena, péče o zdraví, bezpečnost práce

- upevňování dopravních pravidel

Rekreační činnosti (14:00 – 15:30)

- pohybová aktivita na čerstvém vzduchu k přihlédnutí k počasí a zdravotnímu stavu

- tělovýchovné chvilky

- soutěživé hry, pohybové hry

Příprava na vyučování (15:30 – 16:00)

- psaní domácích úkolů, oprav v sešitech

- procvičování a upevňování probraného učiva

- čtení z čítanek 

 

 ROČNÍ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Září Já školák,  orientace v budově ŠD a ve školní jídelně
Seznámení se školním řádem a vnitřním řádem ŠD – práva a povinnosti žáků
Chování ve škole, v družině a v jídelně
Podzimní výzdoba družiny
Pohybové hry na školní zahradě
Říjen Dopravní výchova s využitím dopravního hřiště
Podzim v zahradě, modelujeme ovoce a zeleninu, poznáváme podle chuti,
hmatu a vůně
Pohybové hry v přírodě, vycházka do lesa, stavby domečků z přírodnin
Tiskátka z brambor, korku, jablek
Listopad Barevný podzim, zapouštění barev
Sušíme ovoce - křížaly
  Sběr kaštanů, žaludů a šípků – vyrábíme zvířátka a korále
Otisky listů, koláže, tvoření s přírodninami
Příprava na vánoční jarmark, vánoční jarmark
Prosinec Advent a Vánoce – tradice, význam, zvyky
Výzdoba třídy – výroba ozdob
Výroba dárečků a přáníček pro seniory
Strom pro zvířátka, výroba jedlých ozdob
Poslech vánočních koled
Leden Zimní dovádění na sněhu, stavby ze sněhu, zimní sporty
Ptáci a zvířata v zimě, pozorujeme stopy zvěře a ptáků ve sněhu
Malujeme zimní krajinu, koláže z vaty a krupice
Výroba dárků k zápisu do prvních tříd
Únor Masopustní karneval – povídáme si o tradicích a původu Masopustu
Výroba masek. 
Zdravá výživa, poznávání základních částí lidského těla, zdravá a nezdravá výživa, 
Zimní sporty, bobování, koulování, stavění sněhuláků, klouzání – relaxace žáků,
Části lidského těla - otužování, předcházení nemocem a úrazům
Zásady první pomoci
 
Březen Pomáháme čtením relaxační a odpočinkové činnosti,
zajišťující zdravé  prostředí ,,Měsíc knihy‘‘ 
Výtvarná činnost, výroba velikonočních ozdob a  dekorací, 
příležitosti seznamující žáka s velikonočními zvyky a obyčeji
Výroba záložky do knížky
Domácí zvířata a jejich mláďata
Duben Den Země, ochrana životního prostředí povídáme si o ekologii, chráníme přírodu, 
Pěstování pokojových rostlin a výsev semen
Velikonočnění
Učíme se třídit odpad, „co znamená slovo  recyklace“
Hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích
Pálení čarodějnic, soutěže, zvyky.
Vycházky do přírody - pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, 
poznávání ekosystémů (les, louka, rybník), podpora kladného vztahu k přírodě
Květen Svátek matek, výroba přáníček a dárků.
Příroda, stromy, rostliny – pozorování změn v přírodě
Činnosti směřující k prevenci proti úrazům při hrách a pobytu venku
Malování na chodník
Červen Den dětí, odpoledne plné her, soutěže a atrakce na školní zahradě
Letní sporty, koupání na biotopu
Pohybové aktivity na hřišti
Povolání rodičů, hra na řemesla
Nebezpečí léta, bezpečnost o prázdninách

Vytvořeno 19.9.2010 15:42:58 | přečteno 16705x | Ivana Kubicová