Aktualizace Řádu školní družiny

Řád školní družiny

Provoz ŠD začíná ráno v 6:30 hod. Žáci přicházejí v doprovodu rodičů, nebo sami. Rodiče, nebo děti zvoní na zvonek u dveří ŠD, nahlásí vychovatelce jméno a třídu.

V šatně si žáci odloží, přezují se a odchází do třídy, která je určena pro ranní družinu.

Na vyučování odcházejí žáci v doprovodu své vychovatelky tak, aby v 7:50 hodin byli připraveni ve své kmenové třídě na výuku. Vychovatelka žáky odvádí do šaten na první stupeň.

Odpolední provoz ŠDzačíná po skončeném dopoledním vyučování. Vychovatelky  přebírají žáky od vyučujících poslední vyučovací hodinu před šatnami příslušných tříd, nebo na jiném dohodnutém místě.

Rodiče si mohou vyzvedávat své děti po obědě ve 12:45, ve 14:00 hodin

a od  15:30 do 17.00 hodin kdykoliv. Mezi těmito časy se budou děti pod vedením vychovatelky věnovat činnostem dle plánu.

Potřebují-li rodiče vyzvednout dítě výjimečně v jinou, než v uvedenou dobu, učiní tak vždy předem písemným požádáním, na kterém uvedou datum, hodinu a způsob odchodu – např.: sám, v doprovodu rodičů, apod.

Vychovatelky ŠD předávají žáky pouze osobám uvedeným na zápisním lístku, bez doprovodu odchází pouze ti žáci, kteří mají samostatný odchod potvrzen na zápisním lístku. Pokud bude vyzvedávat žáka jiná osoba, než je uvedená na zápisním lístku, musí mít písemnou žádost rodičů opatřenou podpisem, datem a časem vyzvednutí žáka.

V době do 14:00 hod. do 15:30 hod. jsou žáci zaměstnáni činnostmi dle  plánu každého oddělení, v případě příznivého počasí pobývají žáci venku, nebo na školní zahradě. V tuto dobu nejsou žáci vydáváni rodičům v zájmu plynulého průběhu činností žáků jednotlivých oddělení.

Z důvodů bezpečnosti žáků a opakovaným krádežím v budově ŠD budou žáci předáváni rodičům, kteří vyčkají u vstupu do prostor ŠD. Žáci budou vychovatelkou uvolňováni na žádost přítomného rodiče (případně jiné osoby dle zápisního lístku). Rodiče jsou povinni respektovat toto bezpečnostní opatření. Provoz ŠD končí v 17:00 hodin.

V případě, že se rodiče zpozdí, jsou povinni neprodleně informovat vychovatelku ve službě. Pokud bez omluvy třikrát za pololetí vyzvednou rodiče své dítě po ukončení provozu ŠD, bude žák ze ŠD vyloučen.

V Radotíně 4.10. 2013

…………………………………

Mgr.  Zdeněk Stříhavka  ředitel školy

Vytvořeno 7.10.2013 16:09:07 | přečteno 1367x | Ivana Kubicová