Kritéria o přijetí do školní družiny ve školním roce 2014/2015

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY O PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY – KRITÉRIA

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní družiny, stanovuje ředitel školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny (dále jen ŠD).

ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Dle § 8, odst. (4) ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Dle § 9, odst. (4) se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b) (tj. forma s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností) rozhoduje na základě písemné přihlášky; její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.

 Organizace zápisu do ŠD:

Žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku, který je přílohou tohoto pokynu.

  Žáci, kteří navštěvují ŠD, obdrží zápisní lístky 31.3.2014, nebo si je mohou vyzvednout u vedoucí vychovatelky.

Zákonní zástupci budoucích žáků 1. třídy obdrží zápisní lístky na červnové schůzce u třídní učitelky.

V případě zájmu o přijetí žáka 2. a 3. tříd k pravidelné docházce do ŠD, odevzdá zákonný zástupce zápisní lístek nejpozději do 14. 4. 2014 do ŠD.

  O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitel školy do 30. 4. 2014 a vyrozumí o tom zákonné zástupce zveřejněním registračního čísla na webových stránkách školy.  (prvních 115 míst - čísel je určeno pro žáky budoucích 1. tříd)

Při rozhodování o přijmutí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitel školy postupovat podle těchto kritérií:

1) Přednostně budou přijímáni žáci z 1. a 2. tříd

2) Na doplnění kapacity bude možno přijmout i žáky ze 3. tříd 

 - jejichž  odchody ze ŠD budou nejdříve po 15.30h .

 - odevzdají v termínu řádně vyplněný zápisní lístek (na pozdě odevzdané ZL, nebude brán zřetel)

DO ŠD NEBUDE PŘIJATO DÍTĚ, JEHOŽ MATKA JE NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ, ČI V DOMÁCNOSTI.

Výše úhrady za školní družinu činí 300,- Kč / měsíc.

Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2014/2015.

Mgr. Zdeněk Stříhavka, ředitel školy

Vytvořeno 26.3.2014 18:35:51 | přečteno 1370x | Ivana Kubicová