Kritéria pro přijetí do ŠD na školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, děti navštěvující v tomto roce školní družinu obdržely přihlášku a pokyny k přijetí na další školní rok. 

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY O PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY – KRITÉRIA

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní družiny, stanovuje ředitel školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny (dále jen ŠD).

ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Dle § 8, odst. (4). ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Dle § 9, odst. (4) se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b) (tj. forma s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností) rozhoduje na základě písemné přihlášky; její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.

 Organizace zápisu do ŠD:

 Žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku, který je přílohou tohoto pokynu.

 Žáci, kteří navštěvují ŠD, obdrží zápisní lístky  2. května 2022, nebo si je mohou vyzvednout u vedoucí vychovatelky.

 Zákonní zástupci budoucích žáků  1. tříd  obdrží zápisní lístky na červnové schůzce u třídní učitelky.

V případě zájmu o přijetí žáka 2. a 3. tříd k pravidelné docházce do ŠD, odevzdá zákonný zástupce zápisní lístek nejpozději do 16. května 2022    do  ŠD.

O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitel školy do 20.  května 2022 a vyrozumí o tom zákonné zástupce zveřejněním na webových stránkách školy.

Při rozhodování o přijmutí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitel školy postupovat podle těchto kritérií:

1) Přednostně budou přijímáni žáci z 1. a 2. tříd

2) Na doplnění kapacity bude možno přijmout i žáky ze 3. tříd  - odchody ze ŠD nejdříve po 15.30 h                                                                               

Řádně vyplněný zápisní lístek , odevzdaný v termínu (na pozdě odevzdané ZL, nebude brán zřetel)

Číslo na zápisním lístku si poznamenejte, výsledky o přijetí do ŠD budou zveřejněny na webových stránkách do 20. 5. 2022.


Výše úhrady za školní družinu činí 300,- Kč / měsíc.

Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2022/2023.

Mgr. Jiří Kovařík, ředitel školy


Vytvořeno 2.5.2022 9:15:15 | přečteno 432x | Ivana Kubicová