Vnitřní řád školní družiny - úprava

Vnitřní řád školní družiny

Všeobecné informace: Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování. V době mimořádného volna je činnost družiny zajištěna, pokud počet přihlášených dětí není nižší než 8 dětí.

Po dobu prázdnin je ŠD mimo provoz.

Řízením školní družiny je pověřena vedoucí vychovatelka, která jedná jménem ŠD a je přímo podřízena řediteli školy.

- činnosti organizované školní družinou budou vždy včas oznámeny rodičům (notýsek, nástěnka)

- do ŠD si žáci přinesou obuv na přezutí a náhradní věci na převlečení

- v ŠD je po celý den zajištěn pitný režim

- za poškození majetku nebo vybavení ŠD žákem, bude požadováno po rodičích uvedení do původního stavu nebo náhrada škody

- žákům je doporučeno nenosit do ŠD drahé věci a hračky. Za jejich ztrátu nebo poškození ŠD nezodpovídá.

- žáci nesmí do ŠD nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu dětí.

Přihlašování dětí do ŠD: O zařazení dítěte do ŠD rozhoduje ředitel ZŠ – zákon

564/1990 s.. část 1 § 3 ( 2c ). Způsob přihlášení i odhlášení dítěte projednává

vychovatelka s rodiči dítěte.

Případné porušení řádu ŠD projedná vedení ŠD nebo ZŠ s rodiči žáka. Oznámení o vyloučení dítěte ze ŠD je rodičům zasláno doporučeným dopisem.

Odhlášení dítěte ze ŠD musí rodiče učinit písemně, nejpozději do 15. dne měsíce předcházejícímu ukončení docházky.

Platby za pobyt dítěte ve ŠD: Platby za ŠD jsou určeny na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD. Výše příspěvku činí měsíčně 300,-Kč. Příspěvek

za ŠD je nutné uhradit předem na účet školy bankovním převodem

nebo složenkou, která bude dítěti předána vychovatelkou ŠD. Výše příspěvku je hrazena ve dvou splátkách, a to vždy do 30. září příslušného školního roku a do 31. ledna příslušného školního roku. Pokud nebude platba uhrazena do příslušného termínu a nebude předem dohodnut způsob úhrady platby, nebude následný den dítě přijato do ŠD.

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků: Jezajištěna dle obecných požadavků

na ochranu zdraví a bezpečnost žáků. Vychovatelka ŠD zodpovídá za bezpečnost 30 dětí při standardní činnosti ŠD.

Dítě bude uvolňováno ze ŠD dle zápisního lístku. Pokud se bude doba odchodu nebo doprovod žáka lišit od údajů v zápisním lístku, bude mít dítě vyplněný uvolňovací lístek s upřesněním odchodu v daný den, včetně data a času odchodu. Lístek bude podepsán zákonným zástupcem a předán vychovatelce ŠD.

Stanovení postupu vychovatele v případě, že zákonní zástupci, kteří si v zápisním lístku vyhrazují osobní vyzvedávání dítěte do konce provozu ŠD dítě nevyzvednou.

- doba čekání 15 minut od ukončení provozu ŠD

- telefonické kontaktování rodičů

- telefonické kontaktování ředitele školy

- telefonické kontaktování městské policie a orgán sociálně právní ochrany dítěte

- v případě opakovaného pozdního vyzvedávání dítěte ze ŠD, může ředitel školy toto dítě ze ŠD vyloučit

Pravidla styku se zákonnými zástupci: Konzultační hodiny vychovatelek dle telefonické domluvy.

Provoz ŠD: Provoz ŠD začíná ráno v 6.30 hodin.

- žáci přicházejí do ranní družiny v doprovodu rodičů nebo sami

- rodiče, děti zazvoní na zvonek ŠD, nahlásí vychovatelce jméno a třídu

- v šatně si žáci odloží věci, přezují se a odchází do třídy, která je určena pro ranní družinu a to nejpozději do 7,30 hodin

- na vyučování odcházejí žáci v doprovodu vychovatelky tak, aby v 7,50hodin byli připraveni ve své třídě na výuku. Vychovatelka žáky odvádí do šaten do budovy prvního stupně

- odpolední provoz ŠD začíná po skončení dopoledního vyučování. Vychovatelky přebírají žáky od vyučujících po poslední vyučovací hodině před šatnami nebo na jiném předem domluveném místě.

- vyzvedávání dětí – rodiče si mohou vyzvedávat své děti po domluvě s vychovatelkou po obědě, dále potom  ve 14,00 hodin

- v době od 14,00 – 15,30 hod. jsou děti zaměstnány činnostmi dle plánu každého oddělení. V případě příznivého počasí pobývají děti mimo budovu ŠD. V tuto dobu nejsou děti vydávány rodičům v zájmu plynulého průběhu činností dětí jednotlivých oddělení.

- v době od 15,30 - 17,00 hod. si mohou rodiče vyzvedávat své děti libovolně.

Z důvodu bezpečnosti žáků a opakovaným krádežím v budově ŠD budou žáci předáváni rodičům u vstupu do prostor ŠD a v časech stanovených vnitřním řádem ŠD.

Žádáme všechny rodiče o respektování tohoto bezpečnostního opatření!

Provoz ŠD končí v 17,00 hodin.

Pokud si rodiče opakovaně vyzvednou dítě po 17,00 hodině, může ředitel školy dítě ze školní družiny vyloučit.

 
Vytvořeno 12.1.2016 11:49:20 | přečteno 854x | Ivana Kubicová