Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Je vydán v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 30, odst.

Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců:

Žáci mají právo

a) užívat zařízení školní družiny (ŠD)

b) zúčastňovat se akcí ŠD a podílet se na jejich přípravě

c) podílet se na hodnocení své činnosti ve ŠD

d) být seznámeni se všemi předpisy, se vztahem k jejich pobytu v ŠD a činnosti ŠD

e) sdělit svůj názor přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti

f) na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před sociálně patologickými jevy, před tělesným a duševním násilím, urážkami a zneužíváním

g) na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek

h) požádat o pomoc vychovatelku při řešení problémů v ŠD

Zákonní zástupci mají právo

a) na informace o chování žáka v ŠD

b) na informace o akcích pořádaných ŠD

Žáci jsou povinni

a) chránit své zdraví i zdraví spolužáků. Žákům nejsou dovoleny činnosti, které poškozují zdraví

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

c) udržovat své věci v pořádku a nepoškozovat majetek ŠD, ani ostatních žáků

d) plnit pokyny pedagogických pracovníků ŠD

e) při odchodu domů se rozloučit – podáním ruky (plácnutím, dotykem loktu)

f) hlásit vychovatelce, bez zbytečného odkladu jakékoliv poranění (úraz svůj či spolužáka), vznik škody

g) žáci nesmí bez vědomí vychovatelky svévolně opustit zahradu ZŠ, budovu ŠD a jakoukoliv akci ŠD

Zákonní zástupci jsou povinni

a) řádně, úplně a pravdivě vyplnit zápisní lístek (ZL), včas ohlásit změny v údajích

b) informovat vychovatelku příslušného oddělení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání ŠD

c) omluvit nepřítomnost žáka v ŠD

d) včas uhradit poplatek (úplatu) za pobyt žáka v ŠD a to ve dvou splátkách. Za první období září – prosinec ve výši 1.200,- Kč do 30. září. Za druhé období leden – červen ve výši 1.800,- Kč do 30. ledna.

e) vyzvedávat žáka ze ŠD ve stanovené době, nejpozději do 17:00 hodin. V případě opakovaného pozdního vyzvedávání žáka ze ŠD, může ředitel školy tohoto žáka ze ŠD vyloučit.

f) seznámit se s vnitřním řádem ŠD a respektovat jej

Všeobecné informace:

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování. V době mimořádného volna je činnost družiny zajištěna, pokud počet přihlášených žáků není nižší než 10 žáků.

Po dobu prázdnin je ŠD mimo provoz.

Řízením školní družiny je pověřena vedoucí vychovatelka, která jedná jménem ŠD a je přímo podřízena řediteli školy.

 • činnosti organizované školní družinou budou vždy včas oznámeny rodičům (nástěnka, email, edupage)

 • do ŠD si žáci přinesou obuv na přezutí a náhradní věci na převlečení (vše bude viditelně označeno jmenovkou – rodiči)

 • v ŠD je po celý den zajištěn pitný režim

 • za úmyslné poškození majetku, nebo vybavení ŠD žákem, bude požadováno po rodičích uvedení poškozené věci do původního stavu, nebo náhrada škody

 • žákům je doporučeno nenosit do ŠD drahé věci a hračky. Za jejich ztrátu nebo poškození ŠD nezodpovídá.

 • během pobytu ve ŠD nesmí žák používat mobilní telefon a chytré hodinky – viz. školní řád ZŠ

Provoz ŠD

 • Provoz ŠD začíná ráno v 6:30 hodin.

 • žáci přichází do ranní družiny v doprovodu rodičů nebo sami, nejpozději do 7:30 hodin a zvoní na příslušný zvonek ve vestibulu (je označen)

 • na vyučování odcházejí žáci v doprovodu vychovatelky tak, aby v 7:50 hodin byli připraveni ve své třídě na výuku. Vychovatelka žáky odvádí do šaten a do budovy prvního stupně

 • odpolední provoz ŠD začíná po ukončení dopoledního vyučování. Vychovatelky přebírají žáky od vyučujících po poslední vyučovací hodině před šatnami nebo na jiném předem domluveném místě

 • vyzvedávání žáků – rodiče si mohou vyzvedávat své děti v určený čas podle systému BELLhop.

 • od 12:55 – 13:05 hod, od 13:55 – do 14:10 hod.

 • v době od 14:10 – 15:45 hod. jsou žáci zaměstnáni činnostmi dle plánu každého oddělení. V případě příznivého počasí pobývají žáci mimo budovu ŠD. V tuto dobu nebudou žáci vydáváni rodičům v zájmu plynulého průběhu činností jednotlivých oddělení.

 • v době od 15:45 – 17:00 hod. si mohou rodiče vyzvedávat své děti libovolně.

 • Z důvodu bezpečnosti žáků budou žáci předáváni rodičům u vstupu do prostor ŠD v časech stanovených vnitřním řádem ŠD.

 • Žádáme všechny rodiče o respektování tohoto bezpečnostního opatření!

Pohotovostní třída

 - je třída, ve které se slučují děti, které odcházejí v době od 14:00 – 15:00 hodin

na mimoškolní aktivity, nebo se z nich vracejí zpět do ŠD. Pohotovostní třída je každý den v jiném oddělení ŠD (viz.nástěnka ŠD). 

V závislosti na počasí může být i na školní zahradě.

- pokud si lektor dítě na kroužek nevyzvedne, vychovatelka nenese za tuto skutečnost žádnou zodpovědnost.

Přihlašování a odhlašování žáků do ŠD

O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel ZŠ – zákon 564/1990 sb. část 1 § 3 ( 2c ).

Způsob přihlášení i odhlášení žáka projednává vychovatelka s rodiči žáka.

Případné porušení řádu ŠD projedná vedení ŠD nebo ZŠ s rodiči žáka.

Rozhodnutí o vyloučení žáka ze ŠD je rodičům oznámeno doporučeným dopisem.

Odhlášení žáka ze ŠD musí rodiče učinit písemně, nejpozději do 15. dne měsíce předcházejícímu ukončení docházky. Docházku do ŠD je možné na základě písemné žádosti přerušit (ze zdravotních, či rodinných důvodů)

Platby za pobyt žáka ve ŠD

Platby za ŠD jsou určeny na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD. Výše příspěvku činí měsíčně 300,-Kč.

Příspěvek za ŠD je nutné uhradit předem na účet školy bankovním převodem

nebo složenkou, která bude předána vychovatelkou ŠD. Výše příspěvku je hrazena ve dvou splátkách a musí obsahovat správný variabilní symbol, odpovídající částku a jméno dítěte, za kterého je platba hrazena. Měsíční platba ve výši 300,- Kč se počítá i v případě, že dítě navštíví ŠD pouze jeden den v měsíci.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Jezajištěna dle obecných požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti žáků. Vychovatelka ŠD zodpovídá za bezpečnost 30 žáků při standardní činnosti ŠD.

V případě, že žák odchází na kroužek sám, vychovatelka za něj od této doby nenese žádnou zodpovědnost.

Žák bude uvolňován ze ŠD dle zápisního lístku. Pokud se bude doba odchodu nebo doprovod žáka lišit od údajů v zápisním lístku, bude mít žák vyplněný uvolňovací lístek s upřesněním odchodu v daný den, včetně data a času odchodu. Lístek bude podepsán zákonným zástupcem a předán vychovatelce ŠD. V případě, že žák uvolňovací lístek ztratí, nebude ze ŠD uvolněn. Rodič bude o této skutečnosti informován telefonicky.

Na telefonickou žádost rodičů, nebudou žáci vydáváni osobám, které nejsou uvedeny na zápisním lístku.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

Všichni žáci v ŠD jsou poučeni o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat. Při činnosti ve ŠD nesmí žáci ohrožovat bezpečnost svoji ani spolužáků a měli by se vyvarovat konfliktních situací.

Každý úraz, poranění či nehodu, která nastane během činnosti školní družiny nahlásí žák vychovatelce ŠD.

Vychovatelky ŠD jsou při činnosti povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a předcházet vzniku sociálně patologických jevů a projevům diskriminace, nepřátelství a násilí.

Stane-li se žák činnosti ŠD obětí některého ze sociálně patologických jevů (slovní napadání, ústrky a jiné) neprodleně by měl informovat vychovatelku ŠD.

Mají-li rodiče nebo pedagogický pracovník podezření na šikanování dítěte, okamžitě informují ředitele školy.

Komunikace s rodiči prostřednictvím EduPage, nebo e - mailem.

Stanovení postupu vychovatele v případě, že zákonní zástupci, nebo osoby uvedené

v ZL nevyzvednou žáka do konce provozu ŠD.

 • doba čekání 15 minut od ukončení provozu ŠD

 • telefonické kontaktování rodičů

 • telefonické kontaktování ředitele školy

 • telefonické kontaktování městské policie a orgánu sociálně právní ochrany dítěte

Tento vnitřní řád školní družiny nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022 a nahrazuje vnitřní řád školní družiny ze dne 1. 9. 2021

                                                                                                                                              Mgr. Jiří Kovařík

                                                                                                                                                     ředitel školy

                                                                                     
Vytvořeno 29.8.2013 15:03:10 | přečteno 7833x | Ivana Kubicová