Plán práce na školní rok 2009/2010

Spirální galaxie M83

A. Hlavní úkoly

1. Vést výuku v prvních, druhých, třetích, šestých, sedmých a osmých ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu „Bez (spolu)práce nejsou koláče“. V ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola č.j. 16 847/96-2

2. Využívat připojení školy na internet k výuce. Využívat při výuce interaktivní tabuli a další technické vybavení školy.

3. Na I. stupni pokračovat v programu „Začít spolu“

4. Připravit autoevaluaci školy

B. Další úkoly

1. Zaměřit se na rozvoj tvůrčích schopností žáků a způsobů vyhledávání informací jako protiklad pasivního používání domácích médií.

2. Vést žáky ke kázni a slušnému chování, předcházet a zabraňovat šikaně, agresivním projevům, užívání a distribuci návykových látek, konzumaci alkoholu a kouření.

3. Zabezpečit rozvoj výuky ve třídách se zaměřením na rozšířenou Tv a připravit další ročník.

4. Organizovat mimoškolní činnost žáků, kroužky, sportovní oddíly, jednorázové kulturní a sportovní akce, exkurze, zájezdy, ozdravné pobyty.

5. Pokračovat v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora individuálního vzdělávání učitelů.

6. Provozovat školní klub jako další nabídku a prevenci v rámci protidrogového programu a ze získaných zkušeností dále zlepšovat jeho činnost.

7. Zlepšovat vnitřní prostory pro výuku a provoz (oprava či výměna lavic, počítače do tříd, nový nábytek …).

8. Zpřístupnit prostory školy veřejnosti při jednorázových sportovních, kulturních a společenských akcích.

9. Spolupracovat s Radou školy, MŠ, KD, MK a dalšími subjekty.

10. Využívat prvky dramatické výchovy ve výuce

11. Začlenit do výuky téma „Ochrana člověka za mimořádných situací podle plánu“

12. Prezentovat práci školy (výstavy, školní představení…..)

C: Pedagogické rady a provozní porady 09.09.2009 - schválení plánu práce, poznatky ze zahájení školního roku

04.11.2009 - hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí

20.01.2010 - klasifikační porada, kontrola plnění úkolů roku, zpráva o činnosti výchovné

komise

14.04.2010 - hodnocení prospěchu a chování žáků za třetí čtvrtletí, zprávy sdružení, komisí a

rad

23.06.2010 - klasifikační porada, zhodnocení plnění úkolů roku

- klasifikaci uzavřít do pátku 18.6.20010, na poradě pouze známky z chování

D: Zápis do I. ročníku.

04. - 02.2010

E: Školní sportovní akce

17. a 18.2009 - Vánoční olympiáda (všichni žáci I. stupně)

21.12.2009 - Vánoční laťka II. stupeň (pouze závodníci)

10. - 14.3.2010 - LVVZ

- Tenisový turnaj

- Atletický čtyřboj

- Pohár rozhlasu - obvodní kolo

- Městské finále Poháru rozhlasu

- Městské kolo atletického čtyřboje

- republikové finále atletického čtyřboje

konec června - olympiáda I. stupeň

Další mimo sportovní akce viz příloha

F: Třídní schůzky

16.09.2009 úvodní třídní schůzky

trojúhelníky

13.01.2010, 09.06.2010 třídní schůzky

G: konzultační hodiny

Každý vyučující dle dohody s rodiči

H: Dny otevřených dveří

25. a 26.11.2009, 26. a 27.04.2010 a dále podle dohody kolektivu rodičů s TU

I: Provozní porady

Podle potřeby s pedagogickými a provozními pracovníky

J: Kontrolní činnost

Kontrolní činnost bude zaměřena na způsob, jakým žáci pracují s informacemi, na práci s integrovanými žáky, na využívání dostupných pomůcek, na způsob komunikace s rodiči a dále viz plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2009/2010. Dále bude zaměřena na plnění školního vzdělávacího programu v 1., 2.,3, 6., 7. a 8. ročníku a programu „Začít spolu“ a shromažďování poznatků z jeho uplatňování.

K: Prázdniny ve školním roce

29. a 30.10.2009 - podzimní

23.12.2009 - 01.01.2010 - vánoční

29.01.2010 - pololetní

01.03. - 07.03.2010 - jarní

01.04. a 02.04.2010 - velikonoční

01.07.- 31.08.2010 - hlavní

L: Ředitelské volno

16.11.2009 - seminář učitelů

31.3.2010 - seminář učitelů

Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 09.09.2009

Vytvořeno 23.9.2009 13:43:59 | přečteno 3918x | Jaroslav Jurásek