Harmonogram a kritéria hodnocení absolventských prací

L.Půlkrábková-Barbora Špotáková

Harmonogram: do 11.11. žák si vybere téma a zapíše se k němu na nástěnce. Na jedno téma se můžou zapsat maximálně dva žáci! do 22.11. stanovení konzultanta, oponenta do 13.5. odevzdání práce 6.6 -10.6. obhajoby + absolventský večer

Kritéria hodnocení a požadavky k obsahu:

žák prokazuje: samostatnost, systematičnost, schopnost vyhledávat inf., uvědomovat si souvislosti - integrovat, syntetizovat, napsat úvahu, esteticky vyjádřit (literárně, výtvarně, hudebně, dramaticky, vlastní grafická úprava), vyjádřit se k tématu v cizím jazyce, část zpracovat elektronicky (word, excel, power point)

pož. k obsahu: - vlastní úvaha

- výtah alespoň ze dvou zdrojů (lit., internet, ústní - nutné co nejpřesněji určit,

citovat, odkázat na konkr. webovou stránku apod.)

- estetické vyjádření (viz výše)

- cizojazyčná část (např. popis vyobrazení, souhrn, komentář apod.)

- elektronické zpracování

- práce musí být mezioborová (spojovat poznatky alespoň ze 2 předmětů)

kritéria hod.: - vlastní teze, obsah vlastních myšlenek

- věcná správnost

- spojení více oborů

- využití více inf. zdrojů

- nápaditost a originalita

- estetická úroveň

- splnění všech součástí (viz výše)

- gramatická a stylistická úroveň (+ přesnost citací, budou-li)

- shrnutí v cizím jazyce

rozsah: - min 4 str. vlastního textu (úvahy) na A4, font 12, řádkování jednoduché.

dále: http://skola-radotin.cz/redakce/index.php?clanek=14676&xuser=192126286359200566&lanG=cs&slozka=13601&xsekce=13603

Vytvořeno 21.2.2011 12:38:09 | přečteno 1688x | Jiří Riedl