Plán práce na školní rok 2010 - ; 2011

A. Hlavní úkoly

1. Vést výuku v pátých třídách podle vzdělávacího programu Základní škola č.j. 16 847/96-2 a ve všech ostatních ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu „Bez (spolu)práce nejsou koláče“.

2. Využívat připojení školy na internet k výuce. Využívat při výuce interaktivní tabuli a další technické vybavení školy.

3. Na I. stupni pokračovat v programu „Začít spolu“, využívat k jeho rozvoji metodika školy.

4. Připravit a realizovat autoevaluaci školy

B. Další úkoly

1. Zaměřit se na rozvoj tvůrčích schopností žáků a způsobů vyhledávání informací jako protiklad pasivního používání domácích médií.

2. Vést žáky ke kázni a slušnému chování, předcházet a zabraňovat šikaně, agresivním projevům, užívání a distribuci návykových látek, konzumaci alkoholu a kouření.

3. Organizovat mimoškolní činnost žáků, kroužky, sportovní oddíly, jednorázové kulturní a sportovní akce, exkurze, zájezdy, ozdravné pobyty.

4. Pokračovat v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora individuálního vzdělávání učitelů.

5. Využívat prostor školního klubu jako další nabídku a prevenci v rámci protidrogového programu a ze získaných zkušeností dále zlepšovat dalších činností.

6. Zlepšovat vnitřní prostory pro výuku a provoz (oprava či výměna lavic, tabulí, počítače a interaktivní tabule do tříd, nový nábytek …).

7. Využívat nově vybudovaná sportoviště.

8. Hledat další možnosti vybavení školních areálů (herní prvky, vybavení ...)

9. Ve spolupráci se zřizovatelem vybudovat šatny a vstupní prostory pro třídy nad školní jídelnou

10. Zpřístupnit prostory školy veřejnosti při jednorázových sportovních, kulturních a společenských akcích.

11. Spolupracovat s Radou školy, MŠ, KD, MK a dalšími subjekty.

12. Využívat prvky dramatické výchovy ve výuce

13. Začlenit do výuky téma „Ochrana člověka za mimořádných situací podle plánu“

14. Prezentovat práci školy (výstavy, školní představení…..)

C: Pedagogické rady a provozní porady 08.09.2010 - schválení plánu práce, poznatky ze zahájení školního roku

03.11.2010 - hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí

19.01.2011 - klasifikační porada, kontrola plnění úkolů roku, zpráva o činnosti výchovné

komise

13.04.2011 - hodnocení prospěchu a chování žáků za třetí čtvrtletí, zprávy sdružení, komisí a

rad

22.06.2011 - klasifikační porada, zhodnocení plnění úkolů roku

- klasifikaci uzavřít do pátku 18.6.20010, na poradě pouze známky z chování

D: Zápis do I. ročníku.

středa 02.02.2011

E: Školní akce

září 2010 - rozbory Profi testů (žáci 9.tř. absolventi testů + rodič+ psycholožka z OPPP)

9.9.2010 - tenisový turnaj (pouze závodníci)

26.11.2010 - prezentace SŠ z Prahy a okolí Schola Pragensis

20. a 21.12.2010 - Vánoční olympiáda (všichni žáci I. stupně)

22.12.2010 - Vánoční laťka II. stupeň (pouze závodníci)

únor 2011 - LVVZ

jaro 2011 - Atletický čtyřboj

jaro 2011 - Pohár rozhlasu - obvodní kolo

červen 2011 - Profi testy pro přihlášené žáky 8.tříd

konec června - olympiáda I. stupeň

Další akce dle přípravy a podkladů jednotlivých vyučujících

F: Třídní schůzky

15.09.2010 úvodní třídní schůzky

říjen - listopad trojúhelníky

12.01.2011 pololetní třídní schůzky

duben trojúhelníky I. stupeň

25.05 závěrečné třídní schůzky

zástupci rodičů v 16.30 před třídními schůzkami

G: konzultační hodiny

Každý vyučující dle dohody s rodiči

H: Dny otevřených dveří

22. a 23.11.2010, 27. a 28.04.2011 a dále podle dohody kolektivu rodičů s TU

I: Provozní porady

Podle potřeby s pedagogickými a provozními pracovníky

J: Kontrolní činnost

Kontrolní činnost bude zaměřena na způsob, jakým žáci pracují s informacemi, na práci s integrovanými žáky, na využívání dostupných pomůcek, na způsob komunikace s rodiči a dále viz plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2010/2011. Dále bude zaměřena na plnění školního vzdělávacího programu v a programu „Začít spolu“ a shromažďování poznatků z jeho uplatňování.

K: Prázdniny ve školním roce

27. a 29.10.2010 - podzimní

23.12.2010 - 02.01.2011 - vánoční

04.02.2011 - pololetní

14.03. - 20.03.2011 - jarní

21.04. a 22.04.2011 - velikonoční

01.07.- 31.08.2011 - hlavní

L: Ředitelské volno

27.09.2010

M: Termíny voleb

pátek 15. a sobota 16. října 2010

Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 26.08.2010

Vytvořeno 2.9.2010 10:47:45 | přečteno 3903x | Jaroslav Jurásek