Harmonogram absolventských prací 2011/2012

IMG 4802

do 31.10. schůzky oborových komisí, zveřejnění témat (i na škol. web)
do 11.11. žák si vybere téma a zapíše se k němu na nástěnce. Na jedno téma se můžou zapsat maximálně dva žáci!
do 25.11. stanovení konzultanta, oponenta
do 11.5. odevzdání práce
4.6 - 6.6. obhajoby

Další kritéria hodnocení (nově):

1) za každý kalendářní den pozdního odevzdání strhnout  1 bod

2) opsaná práce nebude připuštěna k obhajobě

 

žák prokazuje: samostatnost, systematičnost, schopnost vyhledávat inf., uvědomovat si souvislosti – integrovat, syntetizovat, napsat úvahu, esteticky vyjádřit (literárně, výtvarně, hudebně, dramaticky, vlastní grafická úprava), vyjádřit se k tématu v cizím jazyce, část zpracovat elektronicky (word, excel, power point)

pož. k obsahu: - vlastní úvaha

- výtah alespoň ze dvou zdrojů (lit., internet, ústní – nutné co nejpřesněji určit, 

citovat, odkázat na konkr. webovou stránku apod.)

- estetické vyjádření (viz výše)

- cizojazyčná část (např. popis vyobrazení, souhrn, komentář apod.)

- elektronické zpracování

- práce musí být mezioborová (spojovat  poznatky alespoň ze 2 předmětů)

kritéria hod.: - vlastní teze, obsah vlastních myšlenek

- věcná správnost

- spojení více oborů

- využití více inf. zdrojů

- nápaditost a originalita

- estetická úroveň

- splnění všech součástí (viz výše)

- gramatická a stylistická úroveň (+ přesnost citací, budou-li)

- shrnutí v cizím jazyce

rozsah: - min 4 str. vlastního textu (úvahy) na A4, font 12, řádkování jednoduché

Vytvořeno 12.9.2011 14:08:44 - aktualizováno 12.9.2011 14:11:26 | přečteno 1553x | Jiří Riedl