Plán práce na školní rok 2011/2012

A. Hlavní úkoly

1.   Vést výuku ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu „Bez (spolu)práce nejsou koláče“.

2.   Využívat připojení školy na internet k výuce. Využívat při výuce interaktivní tabuli a další technické vybavení školy.

3.   Na I. stupni pokračovat v programu „Začít spolu“, využívat k jeho rozvoji metodika školy.

B.  Další úkoly

1.   Zaměřit se na rozvoj tvůrčích schopností žáků a způsobů vyhledávání informací jako protiklad pasivního používání domácích médií.

2.   Vést žáky ke kázni a slušnému chování, předcházet a zabraňovat šikaně, agresivním projevům, užívání a distribuci návykových látek, konzumaci alkoholu a kouření.

3.   Organizovat mimoškolní činnost žáků, kroužky, sportovní oddíly, jednorázové kulturní a sportovní akce, exkurze, zájezdy, ozdravné pobyty.

4.   Pokračovat v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora individuálního vzdělávání učitelů.

5.   Využívat prostor školního klubu jako další nabídku a prevenci v rámci protidrogového programu a ze získaných zkušeností dále zlepšovat dalších činností.

6.   Zlepšovat vnitřní prostory pro výuku a provoz (oprava či výměna lavic, tabulí, počítače a interaktivní tabule do tříd, nový nábytek …).

7.   Využívat nově vybudovaná sportoviště.

8.   Hledat další možnosti vybavení školních areálů (herní prvky, vybavení ...)

9.   Ve spolupráci se zřizovatelem dokončit šatny a vstupní prostory pro třídy nad školní jídelnou, nově získané prostory vybavit pro potřeby školy

10. Zpřístupnit prostory školy veřejnosti při jednorázových sportovních, kulturních a společenských akcích.

11. Spolupracovat s Radou školy, MŠ, KD, MK a dalšími subjekty.

12. Využívat prvky dramatické výchovy ve výuce

13. Začlenit do výuky téma „Ochrana člověka za mimořádných situací podle plánu“

14. Prezentovat práci školy (výstavy, školní představení…..)

 

C: Pedagogické rady a provozní porady 07.09.2011 - schválení plánu práce, poznatky ze zahájení školního roku

02.11.2011 - hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí

18.01.2012 - klasifikační porada, kontrola plnění úkolů roku, zpráva o činnosti výchovné 

 komise

18.04.2012 - hodnocení prospěchu a chování žáků za třetí čtvrtletí, zprávy sdružení, komisí a

 rad

20.06.2012 - klasifikační porada, zhodnocení plnění úkolů roku

- klasifikaci uzavřít do pátku 15.6.20010, na poradě pouze známky z chování

 

D: Zápis do I. ročníku.

středa 01.02.2012

 

E: Školní akce

září 2011 - rozbory Profi testů (žáci 9.tř. absolventi testů + rodič+ psycholožka z OPPP)

září 2011 - tenisový turnaj (pouze závodníci)

listopad 2011 - prezentace SŠ z Prahy a okolí Schola Pragensis

19. a 20.12.2011 - Vánoční olympiáda (všichni žáci I. stupně)

21.12.2011 - Vánoční laťka II. stupeň (pouze závodníci)

12.-16.1.2012 - LVVZ

jaro 2012 - Atletický čtyřboj

jaro 2012 - Pohár rozhlasu – obvodní kolo

průběžně - dopravní výchova

jaro 2011 - dopravní soutěž „Mladý cyklista“

červen 2012 - Profi testy pro přihlášené žáky 8.tříd

- Pasování na čtenáře

- Absolventský večer

konec června - olympiáda I. stupeň

- sportovní den II. stupeň

Další akce dle přípravy a podkladů jednotlivých vyučujících

 

F: Třídní schůzky

14.09.2011 úvodní třídní schůzky

říjen – listopad trojúhelníky

11.01.2012 pololetní třídní schůzky

duben trojúhelníky I. stupeň

30.05.2012 závěrečné třídní schůzky

zástupci rodičů v 16.30 před třídními schůzkami

 

G: konzultační hodiny

Každý vyučující dle dohody s rodiči

 

H: Dny otevřených dveří

21. a 23.11.2011,  25. a 26.04.2012 a dále podle dohody kolektivu rodičů s TU

 

I: Provozní porady

Podle potřeby s pedagogickými a provozními pracovníky

 

J: Kontrolní činnost

Kontrolní činnost bude zaměřena na způsob, jakým žáci pracují s informacemi, na práci s integrovanými žáky, na využívání dostupných pomůcek a na způsob komunikace s rodiči Dále bude zaměřena na plnění školního vzdělávacího programu v a programu „Začít spolu“ a shromažďování poznatků z jeho uplatňování.

 

K: Prázdniny ve školním roce

26. a 27.10.2011 – podzimní

23.12.2011 - 02.01.2012 - vánoční

03.02.2012 – pololetní

06.02. – 10.02.2012 – jarní

05.04. a 06.04.2012 – velikonoční

01.07.- 02.09.2012 – hlavní


 

L: Ředitelské volno

18.11.2011, 27.4.2012 (seminář ped. pracovníků)

 

Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 25.08.2011

Vytvořeno 6.9.2011 14:17:45 | přečteno 3330x | Jaroslav Jurásek