Harmonogram absolventských prací 2012/2013

IMG 4705

Změna odevzdání AP - do 13. 5. do 14,00!

do 5.11. schůzky oborových komisí, zveřejnění témat (i na škol. web)

do 14.11. žák si vybere téma a zapíše se k němu na nástěnce. Na jedno téma se můžou zapsat maximálně dva žáci!

do 26.11. stanovení konzultanta, oponenta

do 13.5. odevzdání práce do 14,00

4.6 - 6.6. obhajoby

konec června absolventský večer žák prokazuje: samostatnost, systematičnost, schopnost vyhledávat inf., uvědomovat si souvislosti – integrovat, syntetizovat, napsat úvahu, esteticky vyjádřit (literárně, výtvarně, hudebně, dramaticky, vlastní grafická úprava), vyjádřit se k tématu v cizím jazyce, část zpracovat elektronicky (word, excel, power point)

pož. k obsahu: - vlastní úvaha

- výtah alespoň ze dvou zdrojů (lit., internet, ústní – nutné co nejpřesněji určit, 

citovat, odkázat na konkr. webovou stránku apod.)

- estetické vyjádření (viz výše)

- cizojazyčná část (např. popis vyobrazení, souhrn, komentář apod.)

- elektronické zpracování

- práce musí být mezioborová (spojovat  poznatky alespoň ze 2 předmětů)

kritéria hod.: - vlastní teze, obsah vlastních myšlenek

- věcná správnost

- spojení více oborů

- využití více inf. zdrojů

- nápaditost a originalita

- estetická úroveň

- splnění všech součástí (viz výše)

- gramatická a stylistická úroveň (+ přesnost citací, budou-li)

- shrnutí v cizím jazyce

rozsah: - min 4 str. vlastního textu (úvahy) na A4, font 12, řádkování jednoduché 

Vytvořeno 14.9.2012 13:20:05 - aktualizováno 18.4.2013 9:56:25 | přečteno 1572x | Jiří Riedl