Plán práce na školní rok 2012 – 2013

A. Hlavní úkoly

1.   Vést výuku ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu „Bez (spolu)práce nejsou koláče“.

2.   Využívat připojení školy na internet k výuce. Využívat při výuce interaktivní tabuli a další technické vybavení školy.

3.   Na I. stupni pokračovat v programu „Začít spolu“, využívat k jeho rozvoji metodika školy.

B.  Další úkoly

1.   Zaměřit se na rozvoj tvůrčích schopností žáků a způsobů vyhledávání informací jako protiklad pasivního používání domácích médií.

2.   Vést žáky ke kázni a slušnému chování, předcházet a zabraňovat šikaně, agresivním projevům, užívání a distribuci návykových látek, konzumaci alkoholu a kouření.

3.   Organizovat mimoškolní činnost žáků, kroužky, sportovní oddíly, jednorázové kulturní a sportovní akce, exkurze, zájezdy, ozdravné pobyty.

4.   Pokračovat v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora individuálního vzdělávání učitelů.

5.   Využívat prostor školního klubu jako další nabídku a prevenci v rámci protidrogového programu.

6.   Zlepšovat vnitřní prostory pro výuku a provoz (oprava či výměna lavic, tabulí, počítače a interaktivní tabule do tříd, nový nábytek …).

7.   Využívat nově vybudovaná sportoviště.

8.   Hledat další možnosti vybavení školních areálů (herní prvky, vybavení ...).

9.   Zpřístupnit prostory školy veřejnosti při jednorázových sportovních, kulturních a společenských akcích.

10. Spolupracovat s Radou školy, MŠ, KD, MK a dalšími subjekty.

11. Využívat prvky dramatické výchovy ve výuce.

12. Začlenit do výuky téma „Ochrana člověka za mimořádných situací podle plánu“

13. Prezentovat práci školy (výstavy, školní představení, …)

C: Pedagogické rady a provozní porady

05.09.2012 - schválení plánu práce, poznatky ze zahájení školního roku

07.11.2012 - hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí

23.01.2013 - klasifikační porada, kontrola plnění úkolů roku, zpráva o činnosti výchovné komise

17.04.2013 - hodnocení prospěchu a chování žáků za třetí čtvrtletí, zprávy sdružení, komisí a rad

19.06.2013 - klasifikační porada, zhodnocení plnění úkolů roku

- klasifikaci uzavřít do pondělí 17.6.2013, na poradě pouze známky z chování

Další porady podle potřeby s pedagogickými a provozními pracovníky

D: Zápis do I. Ročníku

06.02.2013

E: Školní akce

září 2012 - rozbory Profi testů (žáci 9.tř. absolventi testů + rodič+ psycholožka z OPPP)

září 2012 - tenisový turnaj (pouze závodníci)

listopad 2012 - prezentace SŠ z Prahy a okolí Schola Pragensis

17. a 20.12.2012 - Vánoční olympiáda (všichni žáci I. stupně)

18.12.2011 - Vánoční laťka II. stupeň (pouze závodníci)

08.-12.01.2013 a 22.-26.01 - LVVZ

jaro 2013 - Atletický čtyřboj

jaro 2013 - Pohár rozhlasu – obvodní kolo

průběžně - dopravní výchova

jaro 2013 - dopravní soutěž „Mladý cyklista“

červen 2013 - Profi testy pro přihlášené žáky 8.tříd

- Pasování na čtenáře

- Absolventské práce a absolventský večer

konec června - atletický den I. stupeň

- sportovní den II. stupeň

Další akce dle přípravy a podkladů jednotlivých vyučujících

F: Třídní schůzky

12.09.2012 úvodní třídní schůzky

říjen – listopad trojúhelníky

09.01.2013 pololetní třídní schůzky

duben trojúhelníky I. stupeň

29.05.2013 závěrečné třídní schůzky

zástupci rodičů v 16.30 vždy před třídními schůzkami

G: konzultační hodiny

Každý vyučující dle dohody s rodiči

H: Dny otevřených dveří

19. a 20.11.2012,  25. a 26.04.2013 a dále podle dohody kolektivu rodičů s TU

I: Kontrolní činnost

Kontrolní činnost bude zaměřena na způsob, jakým žáci pracují s informacemi, na práci s integrovanými žáky, na využívání dostupných pomůcek a na způsob komunikace s rodiči. Dále bude zaměřena na plnění školního vzdělávacího programu v a programu „Začít spolu“ a shromažďování poznatků z jeho uplatňování.

J: Prázdniny ve školním roce

25. a 26.10.2012 – podzimní

22.12.2012 - 02.01.2013 - vánoční

01.02.2013 – pololetní

11.02. – 17.02.2013 – jarní

28.03. a 29.03.2013 – velikonoční

29.06.- 01.09.2013 – hlavní

K: Ředitelské volno

09.05.2013 a 10.05.2013 (seminář ped. pracovníků),

Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 30.08.2012

Vytvořeno 10.9.2012 9:02:05 | přečteno 2867x | Jaroslav Jurásek