Plán práce 2014/2015

Plán práce na nový školní rok

A. Hlavní úkoly

1.   Vést výuku ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu „Bez (spolu)práce nejsou koláče“.

2.   Využívat připojení školy na internet k výuce. Využívat při výuce interaktivní tabuli a další technické vybavení školy.

3.   Na I. stupni pokračovat v programu „Začít spolu“, využívat k jeho rozvoji metodika školy.

B.  Další úkoly

1.   Zaměřit se na rozvoj tvůrčích schopností žáků a způsobů vyhledávání informací jako protiklad pasivního používání domácích médií.

2.   Vést žáky ke kázni a slušnému chování, předcházet a zabraňovat šikaně, agresivním projevům, užívání a distribuci návykových látek, konzumaci alkoholu a kouření.

3.   Organizovat mimoškolní činnost žáků, kroužky, sportovní oddíly, jednorázové kulturní a sportovní akce, exkurze, zájezdy, ozdravné pobyty.

4.   Pokračovat v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, podporovat individuální vzdělávání učitelů.

5.   Využívat prostor školního klubu jako další nabídku a prevenci v rámci protidrogového programu.

6.   Zlepšovat vnitřní prostory pro výuku a provoz (oprava či výměna lavic, tabulí, počítače a interaktivní tabule do tříd, nový nábytek …).

7.   Využívat nově vybudovaná sportoviště.

8.   Hledat další možnosti vybavení školních areálů (herní prvky, vybavení ...).

9.   Zpřístupnit prostory školy veřejnosti při jednorázových sportovních, kulturních a společenských akcích.

10. Spolupracovat s Radou školy, MŠ, KD, MK a dalšími subjekty.

11. Využívat prvky dramatické výchovy ve výuce.

12. Začlenit do výuky témata: Ochrana člověka za mimořádných situací podle plánu, Dopravní výchova

13. Prezentovat práci školy (výstavy, školní představení, účast na sportovních soutěžích a olympiádách v ostatních předmětech …)

C: Pedagogické rady a provozní porady 03.09.2014 - schválení plánu práce, poznatky ze zahájení školního roku

05.11.2014 - hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí

21.01.2015 - klasifikační porada, kontrola plnění úkolů roku, zpráva o činnosti výchovné 

 komise

15.04.2015 - hodnocení prospěchu a chování žáků za třetí čtvrtletí, zprávy sdružení, komisí a

rad

22.06.2015 - klasifikační porada, zhodnocení plnění úkolů roku

- klasifikaci uzavřít do pátku 19.6.2014, na poradě pouze známky z chování

- známky do Bakalářů budou zapsány během pátku 19.6. nejpozději v pondělí 22.6. do 12.00

Další porady podle potřeby s pedagogickými a provozními pracovníky

D: Zápis do I. ročníku.

04.02.2015

E: Školní akce

září 2014 - rozbory Profi testů (žáci 9.tř. absolventi testů + rodič+ psycholožka z OPPP)

listopad 2014 - prezentace SŠ z Prahy a okolí Schola Pragensia

- Příběhy bezpráví (žáci 9. ročníků)

15. a 16.12.2014 - Vánoční olympiáda (všichni žáci I. stupně)

18.12.2014 - Vánoční laťka II. stupeň (pouze závodníci)

09.-13.01.2015 a 25.-29.01.2015 - LVVZ

jaro 2015 - Pohár rozhlasu – obvodní kolo

průběžně - dopravní výchova

jaro 2015 - dopravní soutěž „Mladý cyklista“

červen 2015 - Profi testy pro přihlášené žáky 8.tříd

- Pasování na čtenáře

- Absolventské práce, absolventský večer

konec června - atletický den I. stupeň

- sportovní den II. stupeň

Další akce dle přípravy a podkladů jednotlivých vyučujících

F: Třídní schůzky

10.09.2014 úvodní třídní schůzky

říjen – listopad trojúhelníky

07.01.2015 pololetní třídní schůzky

duben trojúhelníky I. stupeň

27.05.2015 závěrečné třídní schůzky

zástupci rodičů v 16.30 vždy před třídními schůzkami

G: konzultační hodiny

Každý vyučující dle dohody s rodiči

H: Dny otevřených dveří

11. a 12.11.2014,  23. a 24.04.2015 a dále podle dohody kolektivu rodičů s TU

I: Kontrolní činnost

Kontrolní činnost bude zaměřena na způsob, jakým žáci pracují s informacemi, na práci s integrovanými žáky, na využívání dostupných pomůcek a na způsob komunikace s rodiči Dále bude zaměřena na plnění školního vzdělávacího programu, programu „Začít spolu“ a shromažďování poznatků z jejich uplatňování.

J: Prázdniny ve školním roce

27. a 29.10.2014 – podzimní

22.12.2014 - 04.01.2015 - vánoční

30.01.201415 – pololetní

23.02. – 01.03.2015 – jarní

02.04. a 03.04.2015 – velikonoční

01.07.- 31.08.2015 – hlavní

K: Ředitelské volno

Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 25.08.2014

 
Vytvořeno 1.9.2014 7:29:53 | přečteno 1665x | Jaroslav Jurásek