Plán práce na školní rok 2016/2017

Základní škola Radotín

A. Hlavní úkoly

1.   Vést výuku ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu „Bez (spolu)práce nejsou koláče“.

2.   Využívat připojení školy na internet k výuce. Využívat při výuce interaktivní tabuli a další technické vybavení školy.

3.   Na I. stupni pokračovat v programu „Začít spolu“, využívat k jeho rozvoji metodika školy.

B. Další úkoly

1.   Zaměřit se na rozvoj tvůrčích schopností žáků a způsobů vyhledávání informací jako protiklad pasivního používání domácích médií.

2.   Pokračovat v inkluzi v kontextu školského zákona

3.   Vést žáky ke kázni a slušnému chování, předcházet a zabraňovat šikaně, agresivním projevům, užívání a distribuci návykových látek, konzumaci alkoholu a kouření.

4.   Organizovat mimoškolní činnost žáků, kroužky, sportovní oddíly, jednorázové kulturní a sportovní akce, exkurze, zájezdy, ozdravné pobyty.

5.   Pokračovat v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, podporovat individuální vzdělávání učitelů.

6.   Po kolaudaci přístavby využívat prostor školního klubu jako další nabídku a prevenci v rámci protidrogového programu.

7.   Zlepšovat vnitřní prostory pro výuku a provoz (oprava či výměna lavic, tabulí, počítačů, nový nábytek …).

8.   Využívat nově vybudovaná sportoviště a dětské hřiště v areálu školy.

9.   Zpřístupnit prostory školy veřejnosti při jednorázových sportovních, kulturních a společenských akcích.

10. Spolupracovat s Radou školy, MŠ, KD, MK a dalšími subjekty.

11. Využívat prvky dramatické výchovy ve výuce.

12. Začlenit do výuky témata: Ochrana člověka za mimořádných situací podle plánu, Dopravní výchova

13. Prezentovat práci školy (výstavy, školní představení, účast na sportovních soutěžích a olympiádách v ostatních předmětech …)

C: Pedagogické rady a provozní porady 07.09.2016 - schválení plánu práce, poznatky ze zahájení školního roku

14.09.2016  - 14.00 – 18.00 - školení prevence – pí. Vrbková

02.11.2016 - hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí

25.01.2017 - klasifikační porada, kontrola plnění úkolů roku, zpráva o činnosti výchovné komise

12.04.2017 - hodnocení prospěchu a chování žáků za třetí čtvrtletí, zprávy sdružení, komisí a

 rad

21.06.2017 - klasifikační porada, zhodnocení plnění úkolů roku

- klasifikaci uzavřít do úterý 20.6.2017, na poradě pouze známky z chování

- známky do Školy on-line budou zapsány nejpozději během úterý 20.6. do 12.00

Další porady podle potřeby s pedagogickými a provozními pracovníky

D: Zápis do I. ročníku.

05.04.2017 – 14.00 – 18.00

E: Školní akce

září 2016 - rozbory Profi testů (žáci 9.tř. absolventi testů + rodič+ psycholožka z OPPP)

- adaptační kurz žáků 6.ročníků

listopad 2016  - prezentace SŠ z Prahy a okolí Schola Pragensia

- Příběhy bezpráví (žáci 9. ročníků)

19. a 20.12.2016 - Vánoční olympiáda (všichni žáci I. stupně)

21.12.2016 - Vánoční laťka II. stupeň (pouze závodníci)

leden - březen - 2017 - LVVZ  7.ročníky

jaro 2017 - Pohár rozhlasu – obvodní kolo

průběžně - dopravní výchova

jaro 2017 - dopravní soutěž „Mladý cyklista“

červen 2017 - Profi testy pro přihlášené žáky 8.tříd

- Pasování na čtenáře

- Absolventské práce, absolventský večer

konec června - atletický den I. stupeň

- sportovní den II. stupeň

- dětský triatlon

Další akce dle přípravy a podkladů jednotlivých vyučujících

F: Třídní schůzky

07.09.2016 úvodní třídní schůzky

říjen – listopad trojúhelníky

11.01.2017 pololetní třídní schůzky

duben trojúhelníky I. stupeň

31.05.2017 závěrečné třídní schůzky

zástupci rodičů v 16.30 vždy před třídními schůzkami

G: konzultační hodiny

Každý vyučující dle dohody s rodiči

H: Dny otevřených dveří

pouze v březnu před zápisem 21. a 22.03.2017 a dále podle dohody kolektivu rodičů s TU

I: Kontrolní činnost

Kontrolní činnost bude zaměřena na způsob, jakým žáci pracují s informacemi, na práci s integrovanými žáky, na využívání dostupných pomůcek a na způsob komunikace s rodiči Dále bude zaměřena na plnění školního vzdělávacího programu, programu „Začít spolu“ a shromažďování poznatků z jejich uplatňování.

J: Prázdniny ve školním roce

26. a 27.10.2016 – podzimní

23.12.2016 - 02.01.2017 - vánoční

03.02.2017 – pololetní

13.03. – 19.03.2017 – jarní

13.04.2017 – velikonoční

01.07.- 01.09.2017 – hlavní

K: Ředitelské volno

18.11.2016

Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 29.08.2016

 
Vytvořeno 1.9.2016 15:35:52 | přečteno 1041x | Jaroslav Jurásek