Výroční zpráva k preventivnímu programu za rok 2005/2006

Výroční zpráva o plnění Minimálního programu primární protidrogové prevence ve školním roce 2005/06 - Základní škola Radotín, Loučanská 1112/3, Praha 5

----------------------

Primární prevence sociálně patologických jevů na naší škole probíhá podle školního minimálního programu. Vychází ze zásad zdravého životního stylu a z osnov pro základní školu. Podle MPPP se začalo pracovat v jednotlivých ročnících v září 2005, skončilo v červnu 2006. Za plnění MPPP zodpovídá třídní učitel, realizují učitelé dle předmětu. Učitelé v rámci svých předmětů prolínají výuku s okruhy minimální prevence dle MPPP, využívají se zde mezipředmětové vztahy. Program byl realizován ve všech 21 třídách (v 9 ročnících), tzn. absolvovalo jej 510 žáků.

Prevence proběhla ve všech ročnících v celkovém počtu 373 vyučovacích hodin, z toho na l. stupni 267 vyučovacích hodin, na 2. stupni 106 hodin.

Z těchto čísel je vidět, že se zásady zdravého stylu dají prolínat více na l. stupni, zejména v předmětech prvouky, přírodovědy, tělesné výchovy, v českém jazyce - slohy. Velkou výhodou je stálá přítomnost třídní učitelky ve třídě a výuka téměř všech předmětů. Důležité jsou také třídnické hodiny, kde se různá témata podle potřeby otevírají a pobyty na školách v přírodě, kde se dá s kolektivem velmi dobře pracovat, upevňují se vztahy.

V některých třídách - zejména v Začít spolu - probíhají ranní sezení (kruhy), trvající 10 -15 min. denně, kde se žáci s učitelem věnují různým tématům ze života - zdraví, mezilidské vztahy, domov, člověk, bezpečnost…Tyto časy se nedají téměř vyjádřit číselně, ale za celý školní rok se nasčítají do slušného počtu hodin.

Na 2. stupni se primární prevence provádí zejména v předmětech rodinné výchovy, občanské výchovy, dějepisu, chemie, českého jazyka, tělesné výchovy. Třídnické hodiny opět řeší operativně situaci ve třídě. I třídy na 2. stupni vyjíždějí na školy v přírodě nebo vícedenní výlety a zde se také pracuje na třídních vztazích.

Ve školním roce 2005/06 na naší škole probíhal již 3. rokem projekt specifické primární prevence - „Můj zdravý život bez drog“, který můžeme uskutečňovat díky grantu Magistrátu hl.m.Prahy - „Zdravé město“.

V roce 2006 jsme získali dotaci ve výši 72. 000,- Kč. Mohli jsme tak pokračovat v projektu „Můj zdravý život bez drog III“, který u nás realizuje o.s.MISE pod vedením p. Jarmily Honsové. Od dubna 2006 proběhla 1. část projektu, druhá bude pokračovat na podzim 2006. Opět se pracovalo formou interaktivních setkání, která děti vítají a dobře v nich pracují. Potvrdilo se, že pokud přednášejícího dobře znají a důvěřují mu, bez zábran se programu zúčastňují a svěřují se se svými problémy či zkušenostmi. Také se nám potvrdilo, že prevence soc.-patologických jevů musí začínat již v nejnižších ročnících, neboť některé děti s nimi mají své negativní zkušenosti odmalička.

Na 1. stupni bylo uskutečněno 34 přednášek v počtu 57 vyučovacích hodin. V 1. ročnících jsou přednášky 1 hodinové, od 2. ročníků 2 hodinové. Na 2. stupni bylo uskutečněno 27 přednášek v počtu 56 vyučovacích hodin - 2 hodinové přednášky + jsme zde pracovali s vytipovanými třídami v 6 tzv. Dílnách (3 hodinové), kde se lektorky - J. Honsová a M. Frysová - věnovaly konkrétnímu problému daného kolektivu. Proběhlo 11 intervizních bloků pro třídní učitele. V těchto setkání lektorka p. Honsová podrobně rozebírá situaci kolektivu, upozorní na případné hrozící nebo již probíhající problémy. Řeší s třídním konkrétní případy, navrhuje další řešení.

V přípravném týdnu také proběhla tzv. Dílna pro pedagogy a dále 2 dvouhodinové přednášky pro rodiče. 8-hodinovou supervizi projektu provedla MUDr. Gita Pekárková.

V oblasti sociálně-patologických jevů se během roku nevyskytly žádné významné problémy.

Téměř všechny děti na prvním stupni již ale mají své zkušenosti - většinou z rodiny - s alkoholem, kouřením, často navštěvují s rodiči pohostinství. Problémem bývá časté vysedávání u TV, PC . Mnoho z nich se potýká s problémem rozvrácených rodin, často spojeným s užíváním alkoholu. Ojediněle se vyskytly zhoršené vztahy ve třídě, problémy se začleněním nového žáka, lež, začínající šikana, ale ve spolupráci s Jarmilou Honsovou došlo ke zlepšení stavu.

Pro informace našich žáků z oblasti sociálně-patologických jevů je zřízena nástěnka, pro dotazy je připravena Schránka důvěry. Školní metodička absolvovala seminář Dr. Michala Koláře na téma Šikana, v současné době se zúčastňuje dlouhodobého víkendového vzdělávacího kurzu pro realizátory programů primární prevence, který pořádá PREV-CENTRUM. Nadále pokračuje spolupráce s Policií České republiky, Městskou policií, se sociálním odborem MÚ Prahy 16 a s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 5. Rádi bychom ještě realizovali přednášky s Městskou policií pro 2. stupeň, kde by byli žáci obeznámeni zejména s naší legislativou.

Za celý školní rok 2005/06 se dá říci, že primární prevence na naší škole probíhala cíleně, ve spolupráci třídních učitelů, vyučujících učitelů, externích lektorů, vedení školy a školního metodika.

V Praze 12. 9. 2006 Ilona Valešová

školní metodik

Vytvořeno 28.9.2006 16:29:26 - aktualizováno 28.9.2006 16:33:56 | přečteno 2942x | Roman Král