Výroční zpráva prevence za šk. r. 2006/2007

Primární prevence sociálně patologických jevů na naší škole probíhá podle školního programu.

Vychází ze zásad zdravého životního stylu a z osnov pro základní školu.

Podle školního preventivního programu sociálně patologických jevů se začalo pracovat

v jednotlivých třídách v září 2006 a skončilo v červnu 2007.

Program byl realizován ve všech 22 třídách (v 9 ročnících), absolvovalo jej tedy 518 žáků.

Za plnění plánu prevence zodpovídají třídní učitelé a realizují jej ve spolupráci s ostatními pedagogy, většinou podle jednotlivých předmětů a zvláště se zde využívá mezipředmětových vztahů.

V každé třídě proběhne měsíčně minimálně 1 hodina primární prevence.

Náš program je vedený v podrobné přehledné tabulce, která je vypracována podle osnov a velmi se nám osvědčila.

Prevence proběhla ve všech ročnících v celkovém počtu 350 vyučovacích hodin, z toho na

1. stupni 254 vyučovacích hodin, na 2. stupni 96 hodin.

Na 1. stupni se uskutečnilo více hodin prevence, je to dáno specifikou nižšího stupně -

díky „uzavřenějšímu“ stylu práce se třídou se zde prevence snadněji provádí, zvláště v hodinách prvouky a i o přestávkách, kdy jsou většinou paní učitelky se svými dětmi.

Také ve všech ostatních předmětech vyučuje své děti třídní učitelka a může také využívat efektivněji mezipředmětových vztahů.

Velmi přínosnými v rámci prevence jsou školy v přírodě, školní výlety, kdy se dá s dětmi intenzivně pracovat na vnitřních vztazích třídy. Velmi se využívají hry zaměřené na kohezi kolektivu, na spolupráci, vytrvalost…

denně

V rámci vyučovacího programu „Začít spolu“ probíhají v třídách denně ranní sezení (kruhy), trvající 15 -20 min., kde se žáci věnují zejména aktuální situaci v třídním kolektivu a různým tématům, která se dají zahrnout do zdravého životního stylu - mezilidské vztahy, domov, člověk, zdraví, bezpečnost…Tyto časy jsou pouze orientační, nedají se vyjádřit přesným číslem - odhadujeme 20 hodin ročně - a jsou velkým přínosem v naší prevenci.

Na 2. stupni se primární prevence provádí zejména v předmětech občanské výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, chemie, tělesné výchovy i českého jazyka.

Protože se v některých případech třídní učitel vidí se svojí třídou pouze minimálně v týdnu, přikládáme největší význam třídnickým hodinám, kde se dají probírat aktuální témata a operativně řešit potřeby daného kolektivu.

Také třídy 2. stupně vyjíždějí na školy v přírodě - společný pobyt dětí velmi prospěje vnitřním vztahům třídy. Také zimní lyžařské výcviky a vícedenní výlety napomáhají k utužování vztahů ve třídě.

Tyto společné akce také pomáhají minimalizovat šikanu, protože se mimo školu děti poznají lépe a jsou i lépe naladěni na společnou práci se svými vzájemnými vztahy.

I u žáků 2. stupně se na školách v přírodě využívají hry na formování kolektivu, soudržnost, toleranci, předcházení šikany, xenofobii…

Jako nadstavba probíhal na naší škole již 4. rokem dlouhodobý projekt specifické primární prevence „Můj zdravý život bez drog“, který můžeme uskutečňovat díky grantu Magistrátu hl. m. Prahy - „Zdravé město“.

V roce 2006 jsme získali dotaci ve výši 72. 000,- Kč - šk. r. 2006/07

V roce 2007 jsme získali dotaci ve výši 70. 000,- Kč - šk. r. 2007/08

Peníze Magistrát přiděluje na kalendářní rok, takže se vždy překrývají 2 školní roky.

Program u nás opět realizovalo o. s. MISE pod vedením p. Jarmily Honsové a s jejími kolegy.

Dlouhodobá spolupráce se na naší škole velmi osvědčila, děti rády spolupracují se známými lektory, ke kterým mají již několik let důvěru a mohou se jim svěřit se svými problémy a starostmi.

V každé třídě probíhají dvouhodinové bloky a zejména se upřednostňují zážitkové metody, při kterých děti dobře pracují a baví je.

Také třídní učitelé oceňují navázané kontakty s lektorkou, neboť se zúčastňují programu společně s dětmi a tím se vztahy se žáky významně zlepšují.

Navíc po každém bloku s dětmi probíhá rozbor atmosféry ve třídě, tzv. intervizní blok, kde se operativně řeší vyskytnuvší se problémy.

Také z druhé strany pohledu je pro lektory dobré známé prostředí - vidí, zda má jejich práce úspěch, význam - pro evaluaci je důležitá zpětná vazba.

Bylo uskutečněno 31 besed = 59 hodin pro žáky a 12 intervizních sezení s třídními učiteli.

Supervizi programu provedla MUDr. Gita Pekárková, vedoucí lékařka pavilonu závislostí v Praze - Bohnicích.

Téměř všichni žáci mají své zkušenosti s alkoholem, kouřením, většinou z rodin, často navštěvují se svými rodiči restaurační zařízení, na oslavách není problém ochutnat alkoholové nápoje. Mnoho z nich žije v rozvrácených rodinách, kdy alkohol byl prvotní důvod rozpadu rodinných vztahů.

Na konci školního roku se vyskytly příznaky šikany mezi 2 třídami - 6. A a 6. B. Práce s nimi rozkryla vzájemné vyhrocené vztahy obou kolektivů, které se stupňují a vyostřují již z 1. stupně.

Tento problém řešila intenzivně paní J. Honsová ve spolupráci s Dr. M. Kolářem, odborníkem na šikanu. Informovala rodiče obou tříd na třídních schůzkách, pracovala s třídními učitelkami, věnovala tomuto problému velkou část svého volného času.

V 6. B došlo ke změně třídního učitele.Věřím, že situace se díky intenzivní práci s oběma kolektivy uklidní.

Ve všech 9. třídách se uskutečnily besedy s policisty Městské policie „Základy právního vědomí“.

Také v 7. třídách proběhly besedy s Městskou policí Radotín na téma bezpečnosti.

Pro informace našich žáků z oblasti sociálně-patologických jevů je zřízena nástěnka, pro dotazy je připravena Schránka důvěry.

Na škole pracuje také školní psycholožka, kam mají děti možnost se obrátit.

Školní metodička se pravidelně zúčastňuje setkání školních metodiků Prahy 5, kde si metodici vyměňují své zkušenosti a získávají potřebné informace od PPP Prahy 5 k řešení problémů.

Díky grantové podpoře MÚ Prahy 16 mohla absolvovat půlroční víkendový kurs pro metodiky prevence v Prev-Centru Břevnov a další dílčí semináře zaměřené na prevenci. sociálně patologických jevů.

Nadále pokračuje spolupráce s obvodním metodikem prevence, Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 5, se sociálním odborem MÚ Prahy 16, s Městskou policií hl.m. Prahy.

V celém školním roce 2006/07 probíhala primární prevence sociálně patologických jevů cíleně, školní minimální program se ve spolupráci všech třídních učitelů, vyučujících učitelů, externích lektorů, vedení školy a školního metodika plnil.

Ilona Valešová

Vytvořeno 15.2.2008 17:20:57 | přečteno 2445x | Roman Král