Výroční zpráva prevence za šk. r. 2008/2009

Výroční zpráva prevence za šk. rok 2008/09

Základní škola Radotín, Loučanská 1112/3, Praha 5

1) Školní minimální program patologických jevů

Primární prevence sociálně patologických jevů na naší škole probíhá podle školního programu.

Vychází ze zásad zdravého životního stylu a z osnov pro základní školu.

Podle školního preventivního programu sociálně patologických jevů se začalo pracovat

v jednotlivých třídách v září 2008 a skončilo v červnu 2009.

Program byl realizován ve všech 22 třídách (v 9 ročnících), absolvovalo jej tedy 520 žáků.

Za plnění plánu prevence zodpovídají třídní učitelé a realizují jej ve spolupráci s ostatními pedagogy, většinou podle jednotlivých předmětů a zvláště se zde využívá mezipředmětových vztahů.

V každé třídě by měla probíhat měsíčně minimálně 1 hodina primární prevence.

Počty hodin jsou vždy na 1. stupni podstatně vyšší než na stupni 2., neboť zde pracují programy „Začít spolu“ a v rámci ranních i hodnotících kruhů hodiny rychle naskakují.

Náš program je vedený v podrobné přehledné tabulce, která je vypracována podle osnov a velmi se nám osvědčila.

Prevence dle školního MPPP proběhla ve všech ročnících v celkovém počtu 498  vyučovacích hodin, z toho na 1. stupni  375 hodin, na 2. stupni 123 hodin.

2) „Můj zdravý život bez drog V“

Jako nadstavba našeho MPPP proběhl již 5. rokem program „Zdravé město Praha“, který vyhlašuje pro školy formou grantů Magistrát hl. m. Prahy.

Tyto programy se prolínají vždy dvěma šk. roky, neboť se o dotaci žádá na kalendářní rok.

Na podzim se vypracuje žádost o grant a na jaře se obdrží v kladném případě finanční prostředky, a přednášky se rozdělí na jarní a podzimní běh (již nového školního roku).

 Na naší škole tento grantový projekt realizovalo o. s. MISE a v letošním roce jsme poprvé uskutečnili adaptační výjezd pro 6. ročníky, který realizoval Institut FILIA pod vedením lektorky Jarmily Honsové (která s námi celých 5 let spolupracuje) a Pavla Gregora.

Tento adaptační kurz proběhl od 15. 9. 2008 v Benecku, každá třída absolvovala 15 hodin interaktivních bloků. Po skončení programů s dětmi dostaly třídní učitelky od lektorů bezprostřední výstupy z těchto aktivit a cenné informace o jejich kolektivu. V případě problémů došlo od lektorů k okamžitému ošetření.

Po výjezdu následovaly ve škole ještě pro každou třídu 2 bloky reflexe.

Adaptační kurz = 35 hodin + 4 hodiny reflexe.

9. ročníky navštívily v rámci tohoto programu psychiatrickou léčebnu v Bohnicích, pavilon ženských závislostí, kde měli žáci možnost besedovat s 2 pečlivě vybranými pacientkami o jejich  životě a léčbě v tomto zařízení. Tato „exkurze“ v autentickém prostředí léčebny velmi na žáky zapůsobila a mnozí si uvědomili, jak nepatrná hranice je mezi zdravým životem a cestou drog.

Ve škole pak následovaly 2 hodiny reflexe pro každou třídu.

Supervizi programu provedla MUDr. Gita Pekárková, vedoucí lékařka oddělení závislostí v Praze – Bohnicích.

Celkem od Institu FILIA 41 hodin.

Na jaře šk. roku 2008/09 jsme opět získali finanční dotaci na již 6. část programu „Zdravé město Praha“ a mohl tak opět pokračovat v našem dlouhodobém projektu „Můj zdravý život bez drog VI“.

Na 1. stupni proběhl program v rozsahu 27 hodin, na 2. stupni 30 hodin pro žáky a pedagogy.

Celkem od Institutu FILIA 57 hodin.

3) Městská policie

Ve všech 1. – 4. ročnících proběhly besedy s Městskou policií .

Děti 3. ročníků navštívily i Muzeum policie a dopravní hřiště.

Žáci 2. stupně absolvovali také besedy s preventisty Městské policie.

6. třídy – Sociálně patologické jevy – Šikana

7. třídy – Kriminalita dětí

8. třídy – Sociálně patologické jevy – drogy II

9. ročníky – Základy právního povědomí

Celkem proběhlo 32 hodin s Městskou policií hl. m. Prahy

4) Běh naděje

Naše škola pořádala již 8. rokem tradiční sportovně – humanitární akci Běh naděje.

Třetím rokem uskutečňujeme záměrně tuto akci ve všední den v době školního vyučování, a tak se jí zúčastní naprostá většina našich žáků  i hosté z okolních základních škol.

Myslím, že tato akce velmi posiluje správné vědomí našich žáků, že sport je důležitá součást zdravého životního stylu a patří mezi prevenci sociálně patologických jevů.

5) „Týden inkluze“ byl významnou celoškolní akcí pro žáky i širokou veřejnost, kde jsme využili pro práci s dětmi všechny proběhlé aktivity, zejména v oblasti mezilidských vztahů a zdravého stylu života, žáci měli možnost se seznámit s životem handicapovaných občanů.

6) Tykadlo – pořad České televize, kdy televizní štáb navštěvuje se svým hostem základní a střední školy a v besedách se žáky se věnuje zajímavým tématům – v naší škole například natáčel na téma šikany s naším předním odborníkem Dr. Michalem Kolářem.

7) Hrou proti AIDS

Státní zdravotní ústav Praha uskutečnil pro žáky 8. a 9. ročníků v KS Koruna v Radotíně interaktivní projekt na téma HIV a AIDS, kdy žáci po skupinkách hráli-soutěžili ve svých znalostech o této zákeřné chorobě i se dozvěděli spoustu důležitých i zajímavých informací.

Tento projekt financovala MČ Praha 16.

8) Náš školní klub KLÍČ  také spolupracuje s Klubem Radotín – nízkoprahovým klubem, který spadá pod o. s. Proximasociale

Mládež spolu uskutečňuje různé sportovní akce, např. fotbalová utkání, koncerty, výlety na kolech, a opět se tak dokazuje, že sport a vhodná náplň volného času jsou důležitým činitelem v prevenci sociálně patologických jevů.

Hodně žáků má zkušenost s alkoholem a kouřením, zejména z vlastních rodin.

Ve škole pro informace žáků je zřízena nástěnka, k dispozici je časopis Prevence a Závislost, máme zřízenu schránku důvěry.

Školní metodička se pravidelně zúčastňuje setkání školních metodiků Prahy 5, které pořádá Pedagogicko-psychologická poradna P5. Také absolvuje vzdělávání, které pořádá o. s. Pro-prev

pod názvem Preventisté, nebuďte v tom sami = jednodenní nebo dvoudenní semináře.

Na toto vzdělávání přispívá ze svého rozpočtu pro prevenci i Městská část Prahy 16.

Nadále pokračuje spolupráce s obvodním metodikem prevence p. Mílou Černou, s pracovištěm PPP Prahy 5, se sociálním odborem MÚ Prahy 16.

Školní minimální program patologických jevů byl ve školním roce 2008/09 na naší škole splněn.

V Radotíně dne 7. 10. 2009 Ilona Valešová, školní metodik

Vytvořeno 19.9.2012 12:51:07 | přečteno 1382x | Jaroslav Jurásek