Výroční zpráva prevence za šk. r. 2010/2011

Výroční zpráva prevence rizikového chování za šk. rok 2010/11

Základní škola Praha - Radotín, Loučanská 1112/3

1) Školní minimální program rizikového chování

Podle školního preventivního programu sociálně patologických jevů se začalo pracovat

v jednotlivých třídách v září 2010 a skončilo v červnu 2011.

V letošním školním roce byla vypracována dle pokynů Pražského centra prevence nová podoba našeho minimálního programu – dle osnov ŠVP naší školy.

Program byl realizován ve všech 25 třídách (v 9 ročnících), absolvovalo jej tedy 572 žáků.

Proběhl ve všech ročnících v celkovém počtu, za jeho splnění odpovídali třídní učitelé.

2) „Můj zdravý život bez drog VI - VII“

Jako nadstavba našeho MPRCH probíhá již 8. rokem projekt „Zdravé město Praha“, který vyhlašuje pro školy formou grantů Magistrát hl. m. Prahy a prolíná se vždy dvěma školními roky, neboť dotace jsou přidělovány na kalendářní rok. Realizovalo jej o. s. FILIA, s lektorkou Jarmilou Honsovou -  pro žáky a pedagogy 3. – 9. ročníků.. V 6.-8. ročnících proběhla beseda o systému léčby závislostí s hostem, který prošel alkoholovou závislostí a dívkou, která se léčila ze závislosti na pervitinu.

Adaptační kurz 6. ročníkůproběhl v září 2010v Žihli-Poustkách.

9. ročníky navštívily psychiatrickou léčebnu v Bohnicích, pavilon ženských závislostí. Tuto besedu financovala MČ Praha 16.

3) Hrou proti HIV

Interaktivní program pro 8. – 9. ročníky – připravil Státní zdravotní ústav – každá třída 2 vyučovací hodiny. Financovala MČ Praha 16.

4) Preventivní vlak – jaro 2011- akce Českých drah, jak předcházet úrazům na železnici

5) Než přijede záchranka - DVD – neodkladná resuscitace

6) Policie ČR a Městská policie

Ve všech 1. – 4. ročnících proběhly besedy s Policií České republiky.

Žáci 5. – 9. tříd absolvovali besedy s preventisty Městské policie.

Seminář pro pedagogy Právní povědomí – Městská policie

Všechny třídy 1. stupně absolvovaly dopravní výchovu na našem dopravním hřišti.

7) Běh naděje

10. rokem jsme pořádali tradiční sportovně – humanitární akci Běh naděje (Běh Terryho Foxe), které se zúčastnilo 408 dětí z naší a zbraslavské školy.

8) Besedy – Příběhy bezpráví -  s p. J. Stránským a s p. Gustavem Bubníkem

pro 9. ročníky

9) Projekt Svět v pohybu – vietnamský lektor, íránský lektor, lektorka z Ukrajiny

10) Další akce:

Divadelní představení – „Normální je nekouřit“

Výchovný pořad – „Zvládání agresivity“

Ve škole je pro informace žáků zřízena nástěnka, MČ Praha 16 škole platí předplatné časopisu  Prevence, odebíráme časopis Závislost, máme zřízenu schránku důvěry.

Školní metodička se pravidelně zúčastňuje setkání školních metodiků Prahy 5, které pořádá Pedagogicko-psychologická poradna P5 a seminářů, které pořádá Pražské centrum prevence ve spolupráci s Magistrátem hl.m.P.

Nadále pokračuje spolupráce s obvodním metodikem prevence p. Dagmar Součkovou, od 1. 6. 2011 s paní Věrou Peroutkovou, Městskou policií Prahy 16 a se sociálním odborem MÚ Prahy 16.

Školní minimální program rizikového chování byl ve školním roce 2010/11 na naší škole splněn  v souladu se ŠVP.

Problémové situace, které se v letošním školním roce řešily:

1) 4. B – řešeny vztahy s novým žákem, provedena sociometrie, intervence – hry na stmelení

kolektivu, pohovory se žáky – PhDr. Bubleová z PPPP5

2) 6. A ,6. B – Noc s Andersenem – žáci přinesli na akci alkohol – řešeno s rodiči, vedením školy,

konzultováno s J. Honsovou a viníci byli potrestáni dle školního řádu

3) 8. B – vyhrocení situace třídy s p. uč. Műllerovou – na podzim 2011 bude ve třídě provedena

sociometrie a případná intervence PhDr. Bubleovou z PPPP5

- výchovná komise se Sabinou Paletovou

8. A – výchovná komise s Jakubem Pekárkem

V Radotíně dne 23. 6. 2011 Ilona Valešová, školní metodik

Vytvořeno 19.9.2012 11:19:55 | přečteno 1482x | Jaroslav Jurásek