Výroční zpráva prevence za šk. r. 2011/2012

Výroční zpráva prevence rizikového chování za šk. rok 2011/12

Základní škola Praha - Radotín, Loučanská 1112/3

1) Školní minimální program rizikového chování

Podle školního preventivního programu rizikového chování se začalo pracovat

v jednotlivých třídách v září 2011 a skončilo v červnu 2012.

V letošním školním roce byl program opět vypracován dle nových pokynů Pražského centra prevence – musí být kontinuální se ŠVP naší školy.

Program byl realizován ve všech 26 třídách (v 9 ročnících), absolvovalo jej tedy 618 žáků.

Proběhl ve všech ročnících v celkovém počtu, za jeho splnění odpovídali třídní učitelé.

2) „Můj zdravý život bez drog VIII-IX“

Jako nadstavba našeho ŠMPRCH probíhá již 9. rokem projekt „Zdravé město Praha“, který vyhlašuje pro školy formou grantů Magistrát hl. m. Prahy a prolíná se vždy dvěma školními roky, neboť dotace jsou přidělovány na kalendářní rok. Realizovalo jej o. s. FILIA, s lektorkou Jarmilou Honsovou -  pro žáky a pedagogy 3. – 9. ročníků.. V 6.- 8. ročnících proběhly besedy o systému léčby závislostí s hosty, kteří prošli alkoholovou závislostí.

9. ročníky navštívily psychiatrickou léčebnu v Bohnicích, pavilon ženských závislostí. Tuto besedu financovala MČ Praha 16.

Adaptační kurz 6. ročníkůproběhl v září 2011v Novém Dvoře pod Churáňovem

3) Linka bezpečí

V letošním školním roce jsme vstoupili do bezplatného interaktivního projektu „Linka bezpečí ve vaší třídě“.

Záměrem projektu je seznámení žáků s možnými způsoby řešení problémů a náročných životních situací a zvýšení jejich informovanosti o odborných službách včetně infomací o Lince bezpečí.

Programu se zúčastnili všichni žáci 3. – 9. ročníků.

4) Vzdělávání pedagogů

Celý pedagogický sbor absolvoval seminář Dr. Martínka na téma „Rizikové chování a poruchy chování žáků“

Sbor se zúčastnil semináře v Diagnostickém ústavu v Řevnicích na téma „Agresivita a její řešení“

Školní metodička prevence se pravidelně (většinou 1x měsíčně) zúčastňuje porad školních metodiků Prahy 5, které se zaměřením na různá vyžadovaná témata pořádá Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 5 ve spolupráci s Magistrátem hl.m.P. a Pražským centrem prevence.

Dále absolvovala tyto semináře:

Praha bezpečně online – MČ Praha 16

Konference PRCH – Magistrát hl.m.P. + MŠMT

Prevence a řešení šikany v dětských kolektivech – o.s. Velký vůz

Zvládání problémových žáků – Mgr. Lenka Svobodová

Agresivita, násilí, šikana – Mgr. Michaela Veselá

5) Policie ČR a Městská policie

Ve všech 1. – 4. ročnících proběhly besedy s Policií České republiky.

Ve 2. ročnících probíhal projekt Ajax

Žáci 5. – 9. tříd absolvovali besedy s preventisty Městské policie.

Všechny třídy 1. stupně absolvovaly dopravní výchovu na našem dopravním hřišti.

Na naší škole se uskutečnily dvě akce Městské policie – Bezpečné jaro a Bezpečný podzim, kterých se naši žáci zúčastnili ve velkém počtu

6) Besedy a exkurze k vytváření občanské uvědomělosti a znalosti naší historie

Příběhy bezpráví -  s p. J. Stránským pro 9. ročníky

Beseda o holocaustu – p. Ing. Pavel Werner

Exkurze – pietní vzpomínka na boj sedmi padlých válečných parašutistů

Zájezd do Osvětimi

Film Lidice

Exkurze do Památníku Lidice

7) Projekt Svět v pohybu - prevence rasismu, xenofobie

– lektor z Kuby a Konga

8) Jeden svět

Jednotlivé třídy navštívily filmová představení dle vlastního výběru.

9) Běh naděje

11. rokem jsme pořádali tradiční sportovně – humanitární akci Běh naděje (Běh Terryho Foxe), které se zúčastnilo 492 dětí z naší a zbraslavské školy.

10) Třídnické hodiny

Třídní učitelé je využívají k řešení všech situací v kolektivu.

11) Ranní kruhy

Ve třídách Začít spolu se chování a vztahy v kolektivu probírají dle potřeby v ranních a hodnotících kruzích – obdoba třídnických hodin na 2. stupni

12) Další

Ve škole je pro informace žáků zřízena nástěnka, MČ Praha 16 škole platí předplatné časopisu  Prevence, odebíráme časopis Závislost, máme zřízenu schránku důvěry.

Spolupracujeme s obvodním metodikem prevence p. Ivetou Krejčí, Městskou policií Prahy 16

a se sociálním odborem MÚ Prahy 16.

Problémové situace, které se v letošním školním roce řešily:

1. A – holčička z Ukrajiny, která neuměla vůbec česky – konflikty se spolužáky, 

komunikace, řešeno s rodiči

1. D – problémové chování žáka – ubližování, krádeže, vulgární mluva, řešeno s rodiči,

krátkodobý pobyt v diagnostickém ústavu

2. C – 1 problémový žák – lhaní, krádeže – ředitelská důtka

2. D – problémové chování žáka – drzé chování, vulgární vyjadřování, porušování školního

řádu, ubližování spolužákům - důtka ředitele, řešeno s rodiči

3. C – chlapec, s kterým by mohly býtproblémy, přešel na jinou školu

4. A - Ve tříd několikrát řešili šikanu, sprosté chování vůči spolužákům, fyzické

napadání a vyhrožování

Po odchodu jednoho žáka do domácího vyučování se vztahy ve třídě výrazně

zlepšily, v současné době jsou v normě.

4. B -  řešení šikany – jednání s rodiči za přítomnosti kurátora

Krádeže u jednoho žáka

Trvalé výchovné problémy žáka – agresivní k dětem (ADHD, a příznaky

Aspergrova syndromu

4. C -  výchovné komise s 1 žákem – krátkodobý pobyt v diagnostickém ústavu

 v Dobřichovicích

5. C -  ředitelská důtka – žák vulgárně nazýval třídní učitelku

7. A – složité vztahy v kolektivu, prvky šikany, intervence z PPP v Praze 5 – dlouhodobější

práce se třídou

7. B -  rasové urážky spolužáka jiné národnosti a jeho nevhodné chování k ostatním

 spolužákům – řešeno s rodiči, zklidnění

8. A -  ze začátku drobnější vztahové problémy kolektivu s novými žáky-dvojčaty,

nyní již celkem v pořádku

GRANTY 2011/2012

Prevence – Magistrát Hl.m.P.- Zdravé město Praha

-  Městská část P16  -  Návštěva léčebny v Bohnicích 6. 000,-

- Městská část P16 –  platba časopisu Prevence cca 700,-

ŠK KLÍČ – Granty Městská část P16 30. 000,-

-  Grant Magistrátu Hl.m.P.   8. 000,-

- Dar Cementárna – Běh naděje   4. 000,-

CELKEM 120. 965,- Kč

Školní minimální program rizikového chování byl ve školním roce 2011/12 na naší škole splněn  v souladu se ŠVP.

V Radotíně dne 19. 6. 2012 Ilona Valešová, školní metodik

Vytvořeno 19.9.2012 11:21:01 | přečteno 1665x | Jaroslav Jurásek