Výroční zpráva za šk. rok 2007/2008

Základní škola Radotín, Loučanská 1112/3, Praha 5

1) Školní minimální program patologických jevů

Primární prevence sociálně patologických jevů na naší škole probíhá podle školního programu.

Vychází ze zásad zdravého životního stylu a z osnov pro základní školu.

Podle školního preventivního programu sociálně patologických jevů se začalo pracovat

v jednotlivých třídách v září 2007 a skončilo v červnu 2008.

Program byl realizován ve všech 21 třídách (v 9 ročnících), absolvovalo jej tedy 500 žáků.

Za plnění plánu prevence zodpovídají třídní učitelé a realizují jej ve spolupráci s ostatními pedagogy, většinou podle jednotlivých předmětů a zvláště se zde využívá mezipředmětových vztahů.

V každé třídě má probíhat měsíčně minimálně 1 hodina primární prevence.

Náš program je vedený v podrobné přehledné tabulce, která je vypracována podle osnov a velmi se nám osvědčila.

Prevence dle školního MPPP proběhla ve všech ročnících v celkovém počtu 404 vyučovacích hodin, z toho na 1. stupni 311 vyučovacích hodin, na 2. stupni 93 hodin.

Na 1. stupni se uskutečnilo více hodin prevence, je to dáno specifikou nižšího stupně -

díky „uzavřenějšímu“ stylu práce se třídou se zde prevence snadněji provádí, zvláště v hodinách prvouky a i o přestávkách, kdy jsou většinou paní učitelky se svými dětmi.

Také ve všech ostatních předmětech vyučuje své děti třídní učitelka a může také využívat efektivněji mezipředmětových vztahů.

Velmi přínosnými v rámci prevence jsou školy v přírodě, školní výlety, kdy se dá s dětmi intenzivně pracovat na vnitřních vztazích třídy. Velmi se využívají hry zaměřené na kohezi kolektivu, na spolupráci, vytrvalost…

V rámci vyučovacího programu „Začít spolu“ probíhají v třídách denně ranní sezení (kruhy), trvající 15 -20 min., kde se žáci věnují zejména aktuální situaci v třídním kolektivu a různým tématům, která se dají zahrnout do zdravého životního stylu - mezilidské vztahy, domov, člověk, zdraví, bezpečnost…Tyto časy jsou pouze orientační, nedají se vyjádřit přesným číslem - odhadujeme 20 hodin ročně - a jsou velkým přínosem v naší prevenci.

Na 2. stupni se primární prevence provádí zejména v předmětech občanské výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, chemie, tělesné výchovy i českého jazyka.

Protože se v některých případech třídní učitel vidí se svojí třídou pouze minimálně v týdnu, přikládáme největší význam třídnickým hodinám, kde se dají probírat aktuální témata a operativně řešit potřeby daného kolektivu.

Také třídy 2. stupně vyjíždějí na školy v přírodě - společný pobyt dětí velmi prospěje vnitřním vztahům třídy. Také zimní lyžařské výcviky a vícedenní výlety napomáhají k utužování vztahů ve třídě.

Tyto společné akce také pomáhají minimalizovat šikanu, protože se mimo školu děti poznají lépe a jsou i lépe naladěni na společnou práci se svými vzájemnými vztahy.

I u žáků 2. stupně se na školách v přírodě využívají hry na formování kolektivu, soudržnost, toleranci, předcházení šikany, xenofobii…

2) „Můj zdravý život bez drog V“

Jako nadstavba ještě dobíhal v průběhu podzimu na naší škole 5. rokem v rámci programu „Zdravé město Praha“ projekt „Můj zdravý život bez drog V“, který byl dotován Magistrátem hl. m. Prahy.

Finanční prostředky jsou přidělovány na kalendářní rok, takže se besedy prolínají 2 školními roky - z celkově přidělené částky bylo dočerpáno Kč 35. 000,-.

Projekt provádělo pod vedením Jarmily Honsové o. s. MISE.

V každé třídě probíhají dvouhodinové bloky s dětmi - formou zážitkových metod, kdy děti velmi dobře pracují.Ve většině případů se programu s dětmi zúčastňují i třídní učitelé.

Na blok se žáky navazuje intervizní sezení s třídními učiteli, kdy lektoři okamžitě poskytnou reflexi z programu.

Bylo uskutečněno:

14 besed pro žáky s jedním lektorem = 28 hodin

2 besedy pro žáky s hostem = 4 hodiny

2 exkurze v léčebně závislostí = 2 hodiny

5 intervizních besed pro pedagogy = 10 hodin

Celkem tedy proběhlo 44 hodin primární prevence z projektu „Můj zdravý život bez drog“.

Supervizi programu provedla MUDr. Gita Pekárková, vedoucí lékařka oddělení závislostí v Praze - Bohnicích.

3) Městská policie

Ve všech 1. - 4. ročnících proběhly besedy s Městskou policií .

Děti 3. ročníků navštívily i Muzeum policie a dopravní hřiště.

Žáci 2. stupně absolvovali také besedy s preventisty Městské policie.

6. třídy - Sociálně patologické jevy - Šikana

7. třídy - Kriminalita dětí

8. třídy - Sociálně patologické jevy - drogy II

9. ročníky - Základy právního povědomí

Preventisté J. Pikan a J. Beran ještě poskytli redaktorkám našeho školního časopisu ve svém volném času obsáhlý rozhovor, ve kterém čtenáře otevřeně informují o svých zkušenostech v oblasti primární prevence i z dřívější praxe u policie.

Celkem proběhlo 21 hodin s Městskou policií hl. m. Prahy

4) Běh naděje

Naše škola pořádá již 7. rokem tradiční sportovně - humanitární akci Běh T. Foxe, od letošního roku Běh naděje.

Třetím rokem akci uskutečňujeme záměrně tuto významnou akci ve všední den v době školního vyučování, a tak se jí zúčastní naprostá většina našich žáků i okolních základních škol.

Myslím, že tato akce velmi posiluje správné vědomí našich žáků, že sport je důležitá součást zdravého životního stylu a patří mezi prevenci sociálně patologických jevů.

5) Náš školní klub KLÍČ také spolupracuje s Klubem Radotín - nízkoprahovým klubem, který spadá pod o. s. Proximasociale,.

Mládež spolu uskutečňuje různé sportovní akce, např. fotbalová utkání, koncerty, výlety na kolech, a opět se tak dokazuje, že sport a vhodná náplň volného času jsou důležitým činitelem v prevenci sociálně patologických jevů.

CELKEM BYLA NA NAŠÍ ŠKOLE PROVEDENA PRIMÁRNÍ PREVENCE V POČTU 469 HODIN

Hodně žáků má zkušenost s alkoholem a kouřením, zejména z vlastních rodin.

Za kouření byly v letošním šk. roce v naší škole uděleny dvojky z chování 4 žákům.

Ve škole pro informace žáků je zřízena nástěnka, k dispozici je časopis Prevence a Závislost, máme zřízenu schránku důvěry.

Školní metodička se pravidelně zúčastňuje setkání školních metodiků Prahy 5, které pořádá Pedagogicko-psychologická poradna P5. Také absolvuje vzdělávání, které pořádá o. s. Pro-prev

pod názvem Preventisté, nebuďte v tom sami = jednodenní nebo dvoudenní semináře.

Na toto vzdělávání přispívá ze svého rozpočtu pro prevenci i Městská část Prahy 16.

Nadále pokračuje spolupráce s obvodním metodikem prevence p. Miloslavou Černou, s PPP Prahy 5, se sociálním odborem MÚ Prahy 16.

Školní minimální program patologických jevů byl ve školním roce 2007/08 na naší škole splněn.

V Radotíně dne 25. 6. 2008

Ilona Valešová, metodik prevence

Vytvořeno 16.9.2008 16:19:29 | přečteno 2347x | Roman Král