Informace k přijímání do školní družiny

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY O PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY - KRITÉRIAV souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní družiny, stanovuje ředitel školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny (dále jen ŠD).

ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Dle § 8, odst. (4). ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Dle § 9, odst. (4) se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b) (tj. forma s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností) rozhoduje na základě písemné přihlášky.

Organizace zápisu do ŠD v období koronaviru

Žáci budoucích prvních tříd budou podle zájmu přijati do školní družiny automaticky.

Žáci 2. a 3. tříd, budou do školní družiny zapsáni na základě přihlášky zaslané na email vedoucí vychovatelky kubicova@skola-radotin.cz nejpozději do 13. 5. 2021

O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitel školy do 20. května 2021 a vedoucí vychovatelka o tom vyrozumí zákonné zástupce zveřejněním na webových stránkách školy.

Při rozhodování o přijmutí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitel školy postupovat podle těchto kritérií:

1) Přednostně budou přijímáni žáci z 1. a 2. tříd

2) Na doplnění kapacity bude možno přijmout i žáky 3. tříd

Výsledky o přijetí do ŠD budou zveřejněny na webových stránkách do 20. 5. 2021. Vaše dítě najdete pod registračním číslem, které bude zasláno na Váš email.

Výše úhrady za školní družinu činí 300,- Kč / měsíc.

Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2021/2022.

Mgr. Jiří Kovařík, ředitel školy

Vytvořeno 3.5.2021 | přečteno 725x | Jaroslav Jurásek