Plán práce na školní rok 2021 – 2022


 1. Hlavní úkoly

 1. Vést výuku ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu „Bez (spolu)práce nejsou koláče“.

 2. Využívat připojení školy na internet k výuce. Využívat při výuce interaktivní tabuli a další technické vybavení školy.

 3. Na I. stupni pokračovat v programu „Začít spolu“, využívat k jeho rozvoji metodika školy.


 1. Další úkoly

 1. Zaměřit se na rozvoj tvůrčích schopností žáků a způsobů vyhledávání informací jako protiklad pasivního používání domácích médií.

 2. Pokračovat v inkluzi v kontextu školského zákona

 3. Vést žáky ke kázni a slušnému chování, předcházet a zabraňovat šikaně, agresivním projevům, užívání a distribuci návykových látek, konzumaci alkoholu a kouření.

 4. Organizovat mimoškolní činnost žáků, kroužky, sportovní oddíly, jednorázové kulturní a sportovní akce, exkurze, zájezdy, ozdravné pobyty.

 5. Pokračovat v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, podporovat individuální vzdělávání učitelů.

 6. Využívat prostor školního klubu jako další nabídku a prevenci v rámci protidrogového programu.

 7. Aulu školy využívat pro školní výuku a akce školy. Ve spolupráci s MČ Praha 16 využívat vybudované prostory pro její akce a pro akce ZUŠ Radotín, Kulturní středisko Radotín a další organizace.

 8. Zlepšovat vnitřní prostory pro výuku a provoz (oprava či výměna lavic, tabulí, počítačů, nový nábytek …).

 9. Využívat vybudovaná sportoviště a dětské hřiště v areálu školy.

 10. Zpřístupnit prostory školy veřejnosti při jednorázových sportovních, kulturních a společenských akcích.

 11. Spolupracovat s Radou školy, MŠ, KD, MK a dalšími subjekty.

 12. Prezentovat práci školy (výstavy, školní představení, účast na sportovních soutěžích a olympiádách v ostatních předmětech …)

 13. Po zkušenostech s domácí výukou postupně zlepšovat vybavení školy výpočetní technikou a zlepšovat počítačovou gramotnost.


C: Pedagogické rady a provozní porady 01.09.2021 - schválení plánu práce, poznatky ze zahájení školního roku

24.11.2021 - hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí

19.01.2022 - klasifikační porada, kontrola plnění úkolů roku, zpráva o činnosti výchovné komise

20.04.2022 - hodnocení prospěchu a chování žáků za třetí čtvrtletí, zprávy sdružení, komisí a

rad

22.06.2022 - klasifikační porada, zhodnocení plnění úkolů roku

- klasifikaci uzavřít do úterý 21.6.2021, na poradě pouze známky z chování

- známky do Školy on-line budou zapsány nejpozději během úterý 21.6. do 12.00


Další porady podle potřeby s pedagogickými a provozními pracovníky


D: Zápis do I. ročníku.

06.04.2022 - 14.00 – 18.00


E: Školní akce

září 2021 - rozbory Profi testů (žáci 9.tř. absolventi testů + rodič+ psycholožka z OPPP)

- adaptační kurz žáků 6.ročníků

prosinec 2021 - vánoční olympiáda pro 1. stupeň

vánoční laťka pro 2. stupeň

únor - březen 2022 - LVZ

jaro 2022 - Pohár rozhlasu – obvodní kolo

průběžně - dopravní výchova

červen 2022 - Profi testy pro přihlášené žáky 8.tříd

- Pasování na čtenáře

- Absolventské práce, absolventský večer

konec června - atletický den I. stupeň a sportovní den II. stupeň

- dětský triatlon

Další akce dle přípravy a podkladů jednotlivých vyučujících


F: Třídní schůzky

08.09.2021 úvodní třídní schůzky

říjen – listopad trojúhelníky

12.01.2022 pololetní třídní schůzky

duben trojúhelníky I. stupeň

25.05.2022 závěrečné třídní schůzky

zástupci rodičů v 16.45 vždy před třídními schůzkami


G: konzultační hodiny

Každý vyučující dle dohody s rodiči


H: Dny otevřených dveří

pouze v březnu před zápisem 30. a 31.03.2022 a dále podle dohody kolektivu rodičů s TU


I: Kontrolní činnost

Kontrolní činnost bude zaměřena na způsob, jakým žáci pracují s informacemi, na práci s integrovanými žáky, na využívání dostupných pomůcek a na způsob komunikace s rodiči Dále bude zaměřena na plnění školního vzdělávacího programu, programu „Začít spolu“ a shromažďování poznatků z jejich uplatňování.


J: Prázdniny ve školním roce

27. a 29.10.2021 - podzimní

23.12.2021 - 02.01.2022 - vánoční

04.02.2022 - pololetní

07.03. – 13.03. 2022 - jarní

14.04. 2022 - velikonoční

01.07.- 31.08.2022 - hlavní


K: Ředitelské volno

27.9. 2021


Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne: 01. 09. 2021


Vytvořeno 9.9.2021 7:45:08 - aktualizováno 10.9.2021 12:28:59 | přečteno 1221x | Jaroslav Jurásek