Plán práce 2022/2023

 1. Hlavní úkoly

 1. Vést výuku ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu „Bez (spolu)práce nejsou koláče“.

 2. Využívat připojení školy na internet k výuce. Využívat při výuce interaktivní tabuli a další technické vybavení školy.

 3. Na I. stupni pokračovat v programu „Začít spolu“, využívat k jeho rozvoji metodika školy.


 1. Další úkoly

 1. Zaměřit se na rozvoj tvůrčích schopností žáků a způsobů vyhledávání informací jako protiklad pasivního používání domácích médií.

 2. Pokračovat v inkluzi v kontextu školského zákona

 3. Vést žáky ke kázni a slušnému chování, předcházet a zabraňovat šikaně, agresivním projevům, užívání a distribuci návykových látek, konzumaci alkoholu a kouření.

 4. Organizovat mimoškolní činnost žáků, kroužky, sportovní oddíly, jednorázové kulturní a sportovní akce, exkurze, zájezdy, ozdravné pobyty.

 5. Pokračovat v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, podporovat individuální vzdělávání učitelů.

 6. Využívat prostor školního klubu jako další nabídku a prevenci v rámci protidrogového programu.

 7. Aulu školy využívat pro školní výuku a akce školy. Ve spolupráci s MČ Praha 16 využívat vybudované prostory pro její akce a pro akce ZUŠ Radotín, Kulturní středisko Radotín a další organizace.

 8. Zlepšovat vnitřní prostory pro výuku a provoz (oprava či výměna lavic, tabulí, počítačů, nový nábytek …).

 9. Využívat vybudovaná sportoviště a dětské hřiště v areálu školy.

 10. Zpřístupnit prostory školy veřejnosti při jednorázových sportovních, kulturních a společenských akcích.

 11. Spolupracovat s Radou školy, MŠ, KD, MK a dalšími subjekty.

 12. Prezentovat práci školy (výstavy, školní představení, účast na sportovních soutěžích a olympiádách v ostatních předmětech …)

 13. Po zkušenostech s domácí výukou postupně zlepšovat vybavení školy výpočetní technikou a zlepšovat počítačovou gramotnost.


 1. C: Pedagogické rady a provozní porady

 2. 01.09.2022- schválení plánu práce, poznatky ze zahájení školního roku

23.11.2022 - hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí

25.01.2023 - klasifikační porada, kontrola plnění úkolů roku, zpráva o činnosti výchovné komise

19.04.2023 - hodnocení prospěchu a chování žáků za třetí čtvrtletí, zprávy sdružení, komisí a

rad

21.06.2023 - klasifikační porada, zhodnocení plnění úkolů roku

- klasifikaci uzavřít do úterý 20.6.2023, na poradě pouze známky z chování

- známky do Edupage budou zapsány nejpozději během úterý 20.6. do 14.00


Další porady podle potřeby s pedagogickými a provozními pracovníky


D: Zápis do I. ročníku.

12.04.2023 - 14.00 – 18.00


E: Školní akce

září 2022 - rozbory Profi testů (žáci 9.tř. absolventi testů + rodič+ psycholožka z OPPP)

12. 9. až 17.9. adaptační kurz 6. tříd

říjen, listopad 2022 – testování 3. a 7. tříd – TV

25. 11. 2022 Schola pragensis

prosinec 2022 - vánoční laťka

únor - březen 2023 - LVZ

jaro 2023 - Pohár rozhlasu – obvodní kolo

průběžně - dopravní výchova

červen 2023 - Profi testy pro přihlášené žáky 8.tříd

- Pasování na čtenáře

- Absolventské práce (5.6.-9.6.), absolventský večer

konec června - atletický den I. stupeň

- dětský triatlon

Další akce dle přípravy a podkladů jednotlivých vyučujících


F: Třídní schůzky

07.09.2022 úvodní třídní schůzky

říjen – listopad trojúhelníky

11.01.2023 pololetní třídní schůzky

duben trojúhelníky I. stupeň a vybraní žáci II. stupně

17.05.2023 závěrečné třídní schůzky

zástupci rodičů v 16.45 vždy před třídními schůzkami


G: konzultační hodiny

Každý vyučující dle dohody s rodiči

H: Den otevřených dveří

pouze v březnu před zápisem 30. 03.2023 a dále podle dohody kolektivu rodičů s TU


I: Kontrolní činnost

Kontrolní činnost bude zaměřena na způsob, jakým žáci pracují s informacemi, na práci s integrovanými žáky, na využívání dostupných pomůcek a na způsob komunikace s rodiči Dále bude zaměřena na plnění školního vzdělávacího programu, programu „Začít spolu“ a shromažďování poznatků z jejich uplatňování.


J: Prázdniny ve školním roce

26. a 27.10.2022 - podzimní

23.12.2022 - 02.01.2023 - vánoční

03.02.2023 - pololetní

13.03. – 19.03. 2023 - jarní

06.04. 2023 - velikonoční

01.07.- 03.09.2023 - hlavní


K: Ředitelské volno

18.11.2022


Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne: 01. 09. 2022


Vytvořeno 1.9.2022 13:02:14 | přečteno 10063x | Jaroslav Jurásek