Plán práce na školní rok 2023 – 2024

 1. Hlavní úkoly

 1. Vést výuku ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu „Bez (spolu)práce nejsou koláče“.

 2. Využívat připojení školy na internet k výuce. Využívat při výuce interaktivní tabuli a další technické vybavení školy.

 3. Na I. stupni pokračovat v programu „Začít spolu“, využívat k jeho rozvoji metodika školy.


 1. Další úkoly

 1. Zaměřit se na rozvoj tvůrčích schopností žáků a způsobů vyhledávání informací jako protiklad pasivního používání domácích médií.

 2. Pokračovat v inkluzi v kontextu školského zákona

 3. Vést žáky ke kázni a slušnému chování, předcházet a zabraňovat šikaně, agresivním projevům, užívání a distribuci návykových látek, konzumaci alkoholu a kouření.

 4. Organizovat mimoškolní činnost žáků, kroužky, sportovní oddíly, jednorázové kulturní a sportovní akce, exkurze, zájezdy, ozdravné pobyty.

 5. Pokračovat v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, podporovat individuální vzdělávání učitelů.

 6. Využívat prostor školního klubu jako další nabídku a prevenci v rámci protidrogového programu.

 7. Aulu školy využívat pro školní výuku a akce školy. Ve spolupráci s MČ Praha 16 využívat vybudované prostory pro její akce a pro akce ZUŠ Radotín, Kulturní středisko Radotín a další organizace.

 8. Zlepšovat vnitřní prostory pro výuku a provoz (oprava či výměna lavic, tabulí, počítačů, nový nábytek …).

 9. Využívat vybudovaná sportoviště a dětské hřiště v areálu školy.

 10. Zpřístupnit prostory školy veřejnosti při jednorázových sportovních, kulturních a společenských akcích.

 11. Spolupracovat s Radou školy, MŠ, KD, MK a dalšími subjekty.

 12. Prezentovat práci školy (výstavy, školní představení, účast na sportovních soutěžích a olympiádách v ostatních předmětech …)

 13. Po zkušenostech s domácí výukou postupně zlepšovat vybavení školy výpočetní technikou a zlepšovat počítačovou gramotnost.


 1. C: Pedagogické rady a provozní porady

  04.09.2023od 10:00 - schválení plánu práce, poznatky ze zahájení školního roku

15.11.2023 - hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí

24.01.2024 - klasifikační porada, kontrola plnění úkolů roku, zpráva o činnosti výchovné komise

17.04.2024 -hodnocení prospěchu a chování žáků za třetí čtvrtletí, zprávy sdružení, komisí a rad 20.06.2024čtvrtek, od 14,00 klasifikační porada, zhodnocení plnění úkolů roku

- klasifikaci uzavřít do středy 19.6.2024, na poradě pouze známky z chování

- známky do Edupage budou zapsány nejpozději během středy 19.6.2024 do 14.00


Další porady podle potřeby s pedagogickými a provozními pracovníky


D: Zápis do I. ročníku.

10.04.2024 - 14.00 – 18.00


E: Školní akce

září 2023 - rozbory Profi testů (žáci 9.tř. absolventi testů + rodič+ psycholožka z OPPP)

11. 9. až 15.9. adaptační kurz 6. tříd

21. 9. 2023 triatlon

září, říjen 2023 –SCIO testování 6. a 9. tříd

listopad 2023 - Schola pragensis

duben 2024 - LVZ

jaro 2024 - Pohár rozhlasu – obvodní kolo

průběžně - dopravní výchova, návštěvy knihovny

červen 2024 - Profi testy pro přihlášené žáky 8.tříd

- Pasování na čtenáře

- Absolventské práce, absolventský večer

27.5.-7.6. výlety, vodácký kurs

konec června - atletický den I. stupeň

Další akce dle přípravy a podkladů jednotlivých vyučujících


F: Třídní schůzky

06.09.2023 úvodní třídní schůzky – I. st. od 17:30, II. st. od 18:00

říjen – listopad trojúhelníky

10.01.2024 pololetní třídní schůzky - I. st. od 17:30, II. st. od 18:00

duben trojúhelníky I. stupeň a vybraní žáci II. stupně

22.05.2024 závěrečné třídní schůzky II. stupně od 17:30

5.06.2024 závěrečné třídní schůzky I. stupně od 17:30

zástupci rodičů v 16.45 vždy před třídními schůzkami


G: konzultační hodiny

Každý vyučující dle dohody s rodiči

H: Den otevřených dveří

v březnu před zápisem 27. 03.2024 a dále podle dohody kolektivu rodičů s TU


I: Kontrolní činnost

Kontrolní činnost bude zaměřena na způsob, jakým žáci pracují s informacemi, na práci s integrovanými žáky, na využívání dostupných pomůcek a na způsob komunikace s rodiči. Dále bude zaměřena na plnění školního vzdělávacího programu, programu „Začít spolu“ a shromažďování poznatků z jejich uplatňování.


J: Prázdniny ve školním roce

26. a 27.10.2023 - podzimní

23.12.2023 - 02.01.2024 - vánoční

02.02.2024 - pololetní

5.02. – 11.02. 2024 - jarní

28.03. 2024 - velikonoční

1.07.- 01.09.2024 - hlavní


K: Ředitelské volno

29.9.2023, 22.12.2023



Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne: 04. 09. 2023

Vytvořeno 4.9.2023 8:43:20 | přečteno 138x | Jaroslav Jurásek