Zápis č. 7 ze dne 16.4.2012


Datum: 16. 4. 2012, 17.00 – 18.55 hod Počet stran zápisu: 3

Místo: sborovna II. stupně,

Přítomni: Boháčová, Procházková, Hanová, Studená, Hájek, Baráková, Knotek, Vejmelková, Šindelka

Host: ředitel  p. Stříhavka

Program Školské rady 16. 4. 2012 – sborovna II. stupně

  1. představení jednotlivých členů
  2. schválení programu
  3. volba předsedy, místopředsedy, zapisovatele
  4. změny, doplňky, úpravy a schválení jednacího řádu
  5. změny, doplňky, úpravy a schválení volebního řádu
  6. informace ředitele školy

- výsledky zápisu

- přijímací řízení na SŠ a víceletá gymnázia

- naplněnost školy a výhled do roku 2016

- personální otázky

- hospodaření školy (MHMP, obec, asistenti)

7. různé

Ad1) Členové se představili

Ad2) Program byl schválen jednomyslně

Ad3) Předsedou byla na návrh p. Knotka zvolena pí. Hanová ( hlasování 7 pro, 2proti), místopředseda  a zapisovatel zvolen p. Hájek (všichni pro)

Ad4) Na návrh p. Hájka bod přeložen na příští zasedání

Ad5) Na návrh p. Hájka bod přeložen na příští zasedání

Ad6) p. Stříhavka informoval o:

· zápise na šk. rok 2012/13 – 145 dětí hlášeno/114 dětí přijato, nikdo nebyl odmítnut, zřízeny 2 třídy Začít spolu

· výuka pro 1. třídy bude končit již v 11.50 a bude tudíž organizačně lépe zabezpečen provoz jídelny a družiny pro 1. třídy

· maximum počtu žáků na škole je 780. Letos je celkem 25. tříd, z toho 17. I.st.a 8. II.st., příští škol.rok. bude celkem 28. tříd – 19. I.st. a 9. II.st. V návaznosti na příjímací řízení na SŠ a gymnázia –  budou zachovány 3 šesté třídy ve šk. r. 2012/13.

· projednán vývoj naplněnosti  školy do 2016

· zachování školního klubu Klíč

· personálních otázkách -  II. stupeň nastoupí 1 vyučující

I. stupeň -  1 vyučující uzavřena smlouva, 1 konkurz trvá

· rozdělení dětí do dalších tříd ve třídě, která zanikla proběhlo bez větších problémů, děti se integrovaly, bylo potvrzeno hospitací

· Hospodaření školy – rozpočty OK,  Magistrát hl. m. Prahy snížil příspěvek  na  asistentky pro handicapované děti o 5000,-CZK /měs., nyní se řeší dofinancování rozdílu zřizovatelem školy

Ad7) p. Hájek požádal o informaci k poslednímu zápisu z jednání Školské rady č.6 ze dne 3.5.2010 – dostupné na webu školy ( viz příloha č.1)

Ředitel školy seznámil přítomné s přidělenými granty a s některými závažnými kázeňskými problémy z poslední doby. Následující diskuze se věnovala reakci rodičů a možnostem, které škola má při odstraňování takových problémů.

Dotazy byly na program Začít spolu. Bylo konstatováno, že projekt pokračuje beze změn a se stejnými kompetencemi, jaké má klasická výuka.

Byly projednány další připomínky k obědům ve školní jídelně (kvalita, přídavky, nevhodné dezerty a příkrmy, přesolování atd.). ŠR žádá zřizovatele o zvážení možnosti vytvořit stravovací komisi, která by stravování sledovala.

P. Knotek sdělil, že v minulosti proběhla veřejná schůze, kde byla rodičům nabídnuta možnost účastnit se ve stravovací komisi (3 místa) – nikdo se z rodičů nepřihlásil, komise tedy nevznikla. Pokud by byl zájem z řad rodičů je možno ji založit a řešit tak problematiku  školní jídelny (dále ŠJ) - rodiče/pí. Severová. Probrána problematika kontroly hygieny ze strany ŠJ ( stížnosti na nedostatek mýdla, ručníků, kontroly ze strany ŠJ)- dle vyjádření p. Knotka vše je splněno, doposud nebyla oficiální stížnost ke zřizovateli s přesným určením předmětu stížnosti - čeho, kdy a kde, proto oficiálně neřešeno, nicméně zřizovatel si je vědom komunikační problematiky dvou právních subjektů ( škola a ŠJ), včetně pí Severové. Na dotaz p. Hájka, proč nelze sloučit ŠJ pod školu a vytvořit tak jeden právní subjekt s výhodami jednotného řízení. P. Knotek vysvětlil historii vývoje vzniku dvou právních subjektů a současnou nevýhodnost tohoto procesu ( stravování v ŠJ probíhá nejen pro ZŠ ale i pro jiné subjekty = ekonomická samostatnost; další negativum dle tohoto vysvětlení je, že škola by se stala plátcem DPH a zdražily by obědy).

P. Stříhavka sdělil, že je možné i ze strany žáků ve školním parlamentu vznést připomínky, námitky či podněty a již tuto situaci řešil – žáci si stěžovali, že kuchařky nenosí při výdeji jídla vlasové čelenky a bylo napraveno.

Pokud je potřeba něco v ŠJ řešit, zřizovatel i vedení školy očekávají konkrétní připomínky  na ŠJ a jsou připraveni je řešit.

Ad 7) P. Hájek vznesl dotaz na p. Knotka a p. Stříhavku, týkající se podpory a dalšího rozvoje programu Začít spolu – viz Rámcový vzdělávací program (RVP) a Školní vzdělávací program (ŠVP). Pan Střihavka deklaroval stejnou podporu oběma způsobům výuky (Začít spolu i klasický), neboť z obou způsobů výuky se očekává dle  ŠVP stejný výstup – vzdělaný žák. Na základě poslední kontroly České školní inspekce byla škola nucena přistoupit k opatřením, aby dostála závěrům inspekce v souladu se zákony. Je zřízená role metodika, s konzultacemi 1x za 4. -6.  týdnů, umožněno vzdělávání učitelům. Žádný útlum programu Začít spolu p. Knotek ani p. Stříhavka nevidí, vše pouze záleží na zájmu radotínských rodičů nastávajících prvňáčků o tento program – pokud bude dostatečný počet žáků z Radotína, bude i program. Co se týká asistentů v programu Začít spolu, v rozpočtu školy není  dle pravidel jeho složení  možno  podporovat  (financování) těchto funkcí. Rodiče si mohou v případě zájmu asistenty sami hradit – škola i zřizovatel tuto cestu podporují. Bylo potvrzeno, že ŠVP není zveřejněn na webu školy, pouze RVP.

Ad 7) Vzhledem k tomu, že doposud dle sdělení p. Knotka a p. Stříhavkovi nebyly zřizovateli ani škole doručeny konkrétní písemné oficiální podněty, návrhy, stížnosti či připomínky týkající se projednávaných bodů ( viz výše např. ke školní jídelně) a ústní podněty vzhledem ke své obecnosti nelze tedy konkrétně dle vyjádření zřizovatele či vedení školy řešit, navrhl. p. Hájek využít formu dotazníku či průzkumu mínění rodičů a žáků školy, jak již bylo realizováno v roce 2006 – viz web školy a příloha tohoto zápisu č.2(není celé – jen pro ilustraci). Škola a zřizovatel tak může získat zpětnou vazbu rodičů a žáků na konkrétní okruhy, využít ji ke zlepšení a není nutné čekat na jednotlivé podněty.  P. Stříhavka sdělil, že zpětnou vazbu na školu získává v rámci svého bydliště a působení a v současné době neeviduje žádné negativní stanoviska. Z tohoto důvodu nevidí jako nutnou realizaci průzkumu mínění rodičů a žáků školou Radotín. Taktéž formulaci jednotlivých otázek, aby byly vypovídající a byly jednoznačné pro celé spektrum rodičů je dle jeho názoru velmi složité a přesahuje rámec možností školy, včetně jejich relevantního vyhodnocení. Byla taktéž zmíněná možnost řešit vše přes volené zástupce jednotlivých tříd na pravidelném setkání před třídními schůzkami nebo po dohodě osobní schůzkou s vedením školy. Pí Boháčová, P. Knotek taktéž nevnímají průzkum mínění rodičů a žáků realizovaný školou nyní za nutný.

Pí Hanová navrhla zřízení komunikačně – informačního serveru, kde by mohli rodiče (žáci) provádět živou diskusi se školou. Z organizačních, technických a finančních důvodů Školská rada tuto možnost dále nerozvíjela. P. Hájkovi byla deklarována možnost zorganizování tohoto průzkum mínění například mezi volenými zástupci jednotlivých tříd (tak, aby volení zástupci tříd získali názor rodičů jednotlivých tříd )Pokud budou výsledky relevantní z hlediska reprezentativnosti osloveného vzorku, bude se těmito výsledky škola zabývat. Názory, podněty, či jakékoliv další stanoviska jednotlivých rodičů tímto zůstávají nedotčena a jednotliví rodiče je mohou i nadále po dohodě s vedením školy řešit individuálně jako doposud.

AD 7)  Pan Knotek informoval o začátku realizace biotopu na Berounce v podobě dvou jezírek v blízkosti školy.  

Termín dalšího jednání byl předběžně určen na měsíce 09-10/2012 a bude upřesněn. V případě nutnosti se Školská rada sejde i dříve.

Zapsal Jiří Hájek. Na úpravách zápisu se podíleli členové ŠR

Vytvořeno 11.10.2012 8:12:09 | přečteno 1585x | Jaroslav Jurásek