Zápis č. 9 ze dne 9.10. 2014

Zápis ze schůze

Školské rady ze dne 9. 10. 2014

při Základní škole Praha – Radotín

Zahájení: 17.00 hod.

Přítomni:

S. Baráková, M. Knotek, J. Šindelka

J. Boháčová, L. Procházková, Z. Vejmelková

I. Hanová, J. Hájek, L. Studená

Host: ředitel školy - Zdeněk Stříhavka

Předmětem setkání bylo projednání Výroční zprávy ZŠ za školní rok 2013/14

  1. Problém posloupnosti vyučovacích hodin jazyka, kde jdou za sebou např. hodiny Čj, Aj, Nj Není možná změna rozvrhu - v rámci zachování předpisu ministerstva o nutnosti rozložení výuky matematiky a čj maximálně do třetí vyučovací hod., a také z důvodu zachování rozvrhů a návaznosti v ostatních třídách, učebnách a to při složení pedagogických pracovníků dané školy v jednotlivých předmětech.
  2. Nabídka ŠD do 4. tříd – všechny děti ze 3. a 4. tříd, které měly zájem, byly v letošním roce na opakované žádosti od rodičů přijaty – navýšena kapacita/z 208 na 265 žáků/ - škola hradí z vlastních prostředků mzdy zaměstnanců pro tyto dvě nově vzniklé třídy.
  3. Zmíněno – změna rozpočtu v neprospěch tříd - s vyšším počtem dětí – normativ na třídu, nikoli na žáka!!!!
  4. V rámci výuky je v některých případech možná práce školního psychologa s dětmi i bez informovaného souhlasu rodičů
  5. Návrh na zařazení kurzu finanční gramotnosti pro děti na 2. st. – v jednání/dle finančních prostředků/. Na 1. st. je již zařazen do školního vzdělávacího programu v 1., 2. a 3. třídě v rámci prvouky, a ve 4. a 5. třídě v rámci přírodovědy.
  6. Mediální výchova je součástí RVP, ale není zmíněna ve Výroční zprávě – nabídka pana Hájka na zajímavý program z této oblasti
  7. Dotaz na přijímání a vzdělávání dětí cizinců, kteří nehovoří česky. Zákon ukládá povinnost dítě přijmout k docházce i přesto, že nehovoří česky. Nikde/zákonem, ministerstvem…./ není dostatečně řešena problematika s tím spojená/přetěžování pedagogických pracovníků, bezpředmětné studium, omezování ostatních ….a dalších, s tím spojených nelogičností/
  8. Dotaz na možnost studia/výběru/ druhého cizího jazyka – v současnosti není na Základní škole Praha - Radotín možnost výběru jiného druhého cizího jazyka než němčiny, a to od 7. tř.
  9. Dotaz na dostatečnost vyučování informatiky v 5. a 6. tř. – 1 hodina týdně – je vyhovující
  10. Změny v zápise: str.16 /mš Píšovská – změnit na Býšovská/ str.17./Projednáno Radou školy 23.10. – změnit na 9.10. 2014/
Zapsala: Lenka Studená

V Radotíně dne 9.10.2014

Předsedkyně RŠ: Ivana HanováVytvořeno 18.10.2014 21:37:59 | přečteno 1075x | Jaroslav Jurásek