Zápis z konání školské rad 8.11.2022

Přítomni:

Za zřizovatele: Mgr. Miroslav Knotek, Bc. Simona Baráková,

Za pedagogický sbor: Mgr. Iva Petrtýlová, Mgr. Lenka Procházková

Přizvaný host: Mgr. Jiří Kovařík – ředitel ZŠ Radotín, Mgr. Jiří Riedl – zástupce ředitele ZŠ pro II. stupeň

Za rodiče: Mgr. Alena Slámová, Linda Škardová

Omluveni: Lenka Studená, Mgr. Jakub Mareš, Mgr. Zuzana Vejmelková

Program:

Program setkání:

1) Informace od pana ředitele 

- zahájení školního roku 

- integrace dětí z Ukrajiny

- plavání (seznámení ŠR s výstupy ze setkání se zástupci rodičů a plavecké školy Betynka)

2) Schválení výroční zprávy

3) Projednání rozpočtu školy na rok 2023

4) Diskuze a jiné1) Informace

- Zahájení školního roku proběhlo standartně, včetně otevření „přípravné“ třídy.

- Děti z Ukrajiny postižené válkou byly přijaty do školy a rozmístěny do tříd dle věku, jedná se o 65 dětí, tyto se socializují, učí se hlavně ČJ, je zde větší zátěž pro pedagogy.

- Podrobnější informace jsou uvedeny ve výroční zprávě.

- Plavání:

 • Na stránkách školy je „VÝUKOVÝ PLÁN PRO DĚTI OD 1 DO 9 TŘÍDY

NAVŠTĚVUJÍCÍ PLAVÁNÍ 1X TÝDNĚ PO DOBU 9 LET.“

 • Plavání organizuje plavecká škola Betynka.

 • Na každém tréninku na 1. stupni bývají 4 instruktoři.

 • Požadavek dětí ze „školního parlamentu“ je, aby byly hodiny zábavné a byla teplejší voda.

 • Betynkou je na základě tohoto požadavku zařazena každá 4tá hodina s herními prvky.

 • Rodiče jsou informování prostřednictvím webových stránek školy o průběhu plavání.

 • řeší se motivace dětí k plavání

 • Rodič se může přijít podívat na hodinu plavání (je třeba si vzít oblečení na převlečení).

 • Důležitým aspektem plavání je mimo jiné, že se sníží riziko utopení, protože děti se naučí plavat.

 • V případě, že se dítě bojí, vše se řeší s učitelem (musí o tom vědět).

 • Ze setkání zástupců rodičů a plavecké školy Betynka vyplynulo několik dotazů, které v průběhu setkání (7.9.2022) nemohly být zodpovězeny z důvodu nedostatku času, proto bude navržen termín opětovné schůzky, kde tyto otázky budou řádně probrány.

 • Proběhla diskuse nad tématem realizace plavání žáků u I. a II. stupně.

 • Předsedkyně ŠR vyjádřila nutnost naslouchat potřebám rodičů a dětí právě s ohledem na motivaci dětí účastnit se hodin plavání. Plavání by nemělo být vnímáno jako nutnost, ale jako benefit. Některé školy tu výhodu jako naše škola nemají. Musejí nad rámec hradit náklady na dopravu a mnohdy zabere dojíždění na plavání půl dne. Zároveň je potřebné rozlišovat plavání u dětí I. stupně, kde se některé děti teprve plavat učí a rozdíl u II. stupňových dětí, které již zpravidla plavat umí. Nabízí se otázka, zda na II. stupni nerealizovat plavání formou blokových kurzů pouze v určitých měsících. Návrh padl již v červnu.

 • Zástupci ŠR za rodiče vnímají plavání jako potřebné, ovšem je vhodné průběžně zjišťovat potřeby dětí a rodičů. Byla by škoda plavání zcela vypustit, obzvláště pokud máme bazén v Radotíně a v blízkosti školy.

 • Na základě stížností z řad rodičů byla provedena náhodná neohlášená návštěva bazénu. V daný den byla teplota vody a vzduchu přiměřená. Jednalo se o hodinu I. stupně, která probíhala se zapojením herních prvků. Instruktoři se dětem věnovali. Děti byly rozděleny na skupiny dle jejich plaveckých schopností. Nebyly zjištěny nedostatky.


2) Výroční zpráva za školní rok 2021/2022

- Rada školy byla seznámena s výroční zprávou.

- Výroční zpráva byla ŠR schválena.

3) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2023

- Proběhlo projednání návrhu rozpočtu členy školské rady, rozpočet byl přijat bez připomínek.

- Pan ředitel představil návrh rozpočtu ZŠ na rok 2023 včetně změn a důvodů, proč byl předešlý rok rozdílný.

- Energie budou stanovovány dle toho, jak se cena bude vyvíjet. Ve třídách se topí. Ve staré budově jsou horší tepelné podmínky z důvodu netěsnosti oken, kde se řeší oprava, nadále se bude udržovat teplota ve třídách cca 21 stupňů.

- Školní výlety jsou plánovány na květen – červen, informace budou dány s předstihem.

- Je naplánována oprava toalet na 2. stupni. Žáci se na toaletách chovají nevhodně.

4) Školní stánek na Havelském posvícení

- Reflexe k vzájemné spolupráci. Propojení školy, dětí, rodičů a veřejnosti se daří.

Děti byly na školním stánku šikovné, komunikativní. Skvěle reprezentovaly školu.


V Praze dne 11. 11. 2022

Zapsaly: Linda Škardová, člen ŠR, Alena Slámová, předsedkyně ŠR
Vytvořeno 13.2.2023 10:50:46 | přečteno 55x | Jaroslav Jurásek