Zápis z konání školské rady 14.6.2022

Přítomni:

Za zřizovatele: Mgr. Miroslav Knotek, Bc. Simona Baráková, Mgr. Jakub Mareš

Za pedagogický sbor: Mgr. Iva Petrtýlová, Mgr. Zuzana Vejmelková

Přizvaný host: Mgr. Jiří Kovařík – ředitel ZŠ Radotín, Mgr. Jiří Riedl zástupce ředitele pro II. stup., Ilona Valešová –školní metodik prevence

Za rodiče: Mgr. Alena Slámová, Lenka Studená, Linda Škardová

Omluveni: Mgr. Lenka Procházková

Program:

1/ Shrnutí školního roku

 • Shrnutí panem ředitelem:

 • Počet zapsaných dětí pro školní rok 2022/23 – 123 dětí, přijatých 101 dětí a odkladů školní docházky 22 dětí.

 • 15. 6. proběhne dodatečný zápis ukrajinských dětí.

 • Letošní školní rok byl oproti předešlému šk. roku výrazně lepší. V minulém roce se žáci i rodiče museli potýkat s covidovými opatřeními. Všichni jsme vnímali velkou zátěž, jak pro děti a rodiče, tak pro pedagogy.

2/ Děti přijaté na ZŠ ze zemí zasažených válečným konfliktem (děti z Ukrajiny)

 • Ve 2. pololetí šk. roku poskytla ZŠ Radotín své učebny pro jazykovou přípravu skupinám nově příchozích dětí ukrajinských uprchlíků. Ukrajinské děti také navštěvovaly vybrané vyučovací hodiny, zj. hodiny českého jazyka a tělesné výuky, aby mohly aktivně upevňovat získané znalosti a také navazovat kontakt s budoucími spolužáky. Po získání základních znalostí českého jazyka byly děti průběžně zařazovány do běžných tříd. V průběhu června nadále probíhá intenzivní výuka českého jazyka.

3/ Zpětná vazba k aplikaci Edupage (dále jen „EP“)

 • Zatím jsou zpětné vazby pozitivníod rodičů i pedagogů.

 • Rodiče vítají rychlou komunikaci a informace o škole.

 • Podněty od rodičů:

 • EP je intuitivní, orientace není složitá.

 • Někteří učitelé zapisují známky do 2-3 dnů, někteří pedagogové např. po týdnu zpětně.

 • Diskuse nad otázkou, jak sledují hodnocení dětí rodiče, kteří nemají přístup k EP např. rodiny soc. slabší. Lze těmto rodinám nabídnout žákovské knížky v papírové podobě.

4/ Preventivní programy na ZŠ, zviditelnění činnosti výchovného poradce a návaznost na další podpůrné služby

 • Diskuse nad podněty, které obdržel předseda ŠR. Někteří rodiče se na předsedu ŠR obrátili s tím, že nadále dochází k atakování dětí.

 • Řešeny podněty rodičů k incidentům, kterých se mají dopouštět žáci po skončení vyučování v areálu školy při odchodu dětí ze školní jídelny, cestou domů ze školy nebo po skončení kroužku.

 • Proběhla diskuse nad tématy prevence rizikového chování. Na setkání ŠR byla přizvána paní Ilona Valešová – školní metodik prevence.

 • ZŠ pracuje v oblasti primární prevence sociálně-patologických jevů podle školního preventivního programu. Tento program je vypracován na školní rok na základě pokynů MHMP a Pražského centra prevence. Program koresponduje se Školním vzdělávacím programem naší školy.

 • Každý ročník má svůj předepsaný preventivní program z vybraných oblastí rizikového chování a probíhá ve výuce po celý školní rok. K dotazu předsedkyně ŠR paní Valešová sdělila, že preventivním tématům věnují pozornost všichni učitelé, vychovatelé a rovněž asistenti pedagoga. Role třídního učitele je pro realizaci prevence ve výuce zásadní.

 • Během školního roku jsou zajišťovány další aktivity prostřednictvím externích certifikovaných organizací, které se zaměřují na prevenci.

 • Na požádání byla předložena témata, která byla v rámci primární prevence rizikového chování realizována. Z podkladů bylo zřejmé, že škola využívá pro každý ročník témata, která korespondují s věkovou hranicí dětí, jak kvůli porozumění tématu, tak s ohledem na školní preventivní program.

 • Z předložených podkladů je také zřejmé, že škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 5, odbornými lektory i organizacemi, které se tématem preventivního chování zabývají. Spolupráce je navázána také s Městskou Policií, MHMP a dalšími subjekty zaměřenými na preventivní chování.

 • Mimo uvedené aktivity jsou realizována také sociometrická šetření, která se zaměřují např. na vztahové vazby ve třídě nebo jsou realizovány také adaptační kurzy některých tříd.

 • Výstup:

 • Na začátku školního roku budou na EP informace o školním metodikovi prevence, školním psychologovi, výchovné poradkyni, aby se mohli rodiče v případě potřeby s pracovníky spojit a navázat v případě potřeby spolupráci.

5/ Diskuse – Plavání

 • Proběhla diskuse ŠR k tématu plavání.

 • Zástupci ŠR z řad rodičů hovořili o podnětech, které obdrželi.

 • Někteří rodiče sdělovali, že děti odcházejí z plavání z nedosušenými vlasy zj. dívky. Následně děti bývají často nemocné. Děti by uvítaly více času po skončení plavání, právě na fénování a osušení.

 • Děti doma předávají zpětné vazby, že by uvítaly zapojit více herní prvky.

 • Žáci na 2. stupni by uvítali rozdělit plavání na chlapce a dívky.

 • Proběhla diskuse k četnosti plavání u žáků 2. stupně. Předsedkyně ŠR s ostatními členy ŠR za rodiče otevřeli otázku, zda by nebyla vhodnější varianta u žáků II. st. realizovat plavání formou blokového plavání tj. např. formou kurzu pouze v určitých měsících.

 • Proběhla diskuse také k hybridní formě hodin TV. Např. někteří žáci mohou plavat a někteří mohou hrát míčové hry apod. Z diskuse vyplynulo, že je tato varianta náročná na rozvrh. Realizace by nebyla snadná.

 • Výstup:

 • Na začátku příštího školního roku proběhne opět diskuse k tématu plavání

6/ Havelské posvícení

 • Předsedkyně ŠR přihlásí školní stánek na HP

 • Děti i rodiče se na HP každoročně těší. Na začátku školního roku budou rozeslány opět informace k možnosti spolupráce.

Výstup:

 • Předsedkyně ŠR přihlásí ÚMČ Praha 16 školní stánek.

 • Organizační tým HP (členové ŠR za rodiče) připraví pozvánky k HP ke školnímu stánku). Začátkem školního roku budou pozvánky rozeslány do tříd, rodičům a dětem.

V Praze dne 14. 6. 2022

Zapsala: Alena Slámová – předsedkyně ŠR


Vytvořeno 13.2.2023 10:49:33 | přečteno 108x | Jaroslav Jurásek