Zápis z konání školské rady konané dne 11. 11. 2021

Přítomni:

Za zřizovatele: Mgr. Miroslav Knotek

Za pedagogický sbor: Mgr. Iva Petrtýlová, Mgr. Zuzana Vejmelková

Přizvaný host: Mgr. Jiří Kovařík – ředitel ZŠ Radotín

Za rodiče: Mgr. Alena Slámová, Lenka Studená, Linda Škardová

Omluveni: Bc. Simona Baráková, Mgr. Lenka Procházková, Mgr. Jakub Mareš

Program:

1) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2022

- proběhlo projednání rozpočtu členy školské rady

- pan ředitel podrobně představil návrh rozpočtu ZŠ na rok 2022

2) Školní a klasifikační řád

- školskou radou byl projednán školní a klasifikační řád

- změna se týká primárně zavedení elektronické žákovské knížky (EduPage)

- zpětná vazba k EduPage je ze strany rodičů i žáků pozitivní, změnu vnímají spíše jako přínosnou

3) Výroční zpráva za školní rok 2020/2021

- výroční zpráva projednána radou školy

- pan ředitel pochválil výsledky žáků v návaznosti na SCIO testy dětí, na kterých žáci naší ZŠ dopadli velice dobře

V březnu proběhlo šetření ČŠI zaměřené na úroveň online výuky. Inspektoři vstupovali online do hodin jednotlivých vyučujících na 1. i 2. stupni a všechny sledované hodiny hodnotili jako velmi dobré, některé dokonce jako výborné.

4) Školní vzdělávací program

- projednání ŠvP radou školy

- úprava zahrnuje především redukci učiva a posílení hodin informatiky

- k předávání informací o škole slouží od letošního školního roku informační systém EduPage

- samozřejmostí jsou také internetové stránky školy, které jsou pravidelně aktualizované

5/ Aktuální situace ve třídách

- třídy, ve kterých je absence většího počtu dětí přizpůsobily výuku kombinaci prezenční výuky a distanční výuky (zadání učiva k samostatnému vypracování, konzultace, online výuka)

- jde spíše o individuální přístup učitele v jednotlivých třídách

- některé třídy zahájily online výuku přímo z hodin, ve kterých učitel vyučuje prezenčně

- velké přestávky tráví děti podle počasí venku

- ve třídách se častěji větrá, je k dispozici desinfekce na ruce

- hygienická opatření jsou nastavena takovým způsobem, aby nedocházelo k šíření nákazy COVID 19

6/ Opatření ve školní jídelně

- ve školní jídelně je k dispozici desinfekce na ruce. Opatření jsou nastavena tak, aby nedocházelo k šíření nákazy COVID 19

- rozestupy mezi žáky z různých tříd/skupin

- přijetí organizačních opatření při čekání na výdej stravy (důsledné dodržování respirátorů) a její konzumaci

7/ Výuka anglického jazyka

- zástupci z řad rodičů obdrželi podněty od ostatních rodičů k potřebě posílení výuky Aj prostřednictvím konverzace s rodilým mluvčím

- při výuce Aj by rodiče preferovali spíše menší skupiny dětí

Výstup z diskuze:

  • Prostřednictvím paní Ilony Valešové bude zjištěna zpětná vazba ke kroužku angličtiny. Jaký byl zájem o tento kroužek v předešlých letech.

  • Nabízí se možnost zjistit zpětnou vazbou zájem o kroužek od rodičů a žáků.

8/ Přípravná třída na ZŠ

  • od září 2022 by měla být zřízena přípravná třída

  • aktuálně se čeká na schválení Odborem školství MHMP

  • zápis do přípravné třídy bude probíhat prezenční formou

9/ Školní stánek na Havelském posvícení

Školní družině byla předána z činnosti školního stánku na Havelském posvícení částka ve výši 20 000,- Kč.

Děkujeme za spolupráci všem třídám ZŠ, které školní stánek podpořily svými výrobky, školní družině, dětem a rodičům, kteří organizátorům školního stánku HP poskytli součinnost a podporu. Propojení rodičů, dětí, veřejnosti a školy se daří.

10/ Atakování dětí po skončení vyučování

Řešeny podněty rodičů k incidentům, kterých se mají dopouštět žáci po skončení vyučování v areálu školy při odchodu dětí ze školní jídelny, cestou domů ze školy nebo po skončení kroužku. Děti mají být slovně a fyzicky atakovány dětmi 1. stupně ZŠ. Škola má informaci o tom, že je věc řešena již Policií ČR. Pokud se tyto ataky dějí po skončení vyučování, je potřeba, aby se rodiče obraceli na příslušné orgány k tomu určené a informovali také školu.V Praze dne 11.11.2021

Zapsala: Alena Slámová – předsedkyně RŠ
Vytvořeno 3.12.2021 9:08:43 | přečteno 568x | Jaroslav Jurásek