Zápis ze setkání školské rady 8. 6. 2023


Přítomni:

Za zřizovatele: Mgr. Miroslav Knotek, Bc. Simona Baráková, Mgr. Jakub Mareš

Za pedagogický sbor: Mgr. Iva Petrtýlová, Mgr. Lenka Procházková, Mgr. Zuzana Vejmelková

Za rodiče: Mgr. Alena Slámová, Linda Škardová, Lenka Studená

Přizvaní hosté: Mgr. Jiří Kovařík – ředitel ZŠ Radotín, Mgr. Jiří Riedl – zástupce ředitele ZŠ pro II. stupeň, Mgr. Ludmila Martínková - výchovná poradkyně pro I. stupeň ZŠ Radotín, Ilona Valešová – školní metodička prevence ZŠ Radotín, PhDr. Lenka Hulanová – školní psycholožka, Mgr. František Bureš – Policie ČR, obvod. odd. Radotín, Orgán sociálně-právní ochrany dětí, ÚMČ Praha 16 Vladimíra Stefanová, DiS., Kristýna Šenkýřová, DiS.

Omluveni:

Ilona Valešová – školní metodička prevence ZŠ Radotín

PhDr. Lenka Hulanová – školní psycholožka

Program setkání:


1/ Nastavení spolupráce mezi zástupci školy, OSPOD, Policií ČR za součinnosti ÚMČ Praha 16

1.1/ úvodní seznámení, včetně informace kdo, kde působí

1.2/ Představení tématu, které aktuálně řešíme (děti a agrese vůči ostatním, nerespektování autorit apod.)

1.3/ Co proto můžeme udělat, jaké máme možnosti

1.4/ Co při řešení problému navzájem od sebe potřebujeme

1.5/ Vytvoření platformy pravidelného setkání


2/ Stručné shrnutí školního roku

3/ Plavání - stručné info k novému plánu výuky (kurzu)

4/ Školní stánek - přihlášení školního stánku na Havelské posvícení

5/ Diskuse a jiné1/ Nastavení spolupráce mezi zástupci školy, OSPOD, Policií ČR za součinnosti ÚMČ Praha 16

Předsedkyně školské rady představila v obecném rámci témata, která vzešla na základě zaslaných podnětů od rodičů. Jde především o agresi a konfliktní jednání mezi dětmi.

V úvodu došlo k představení jednotlivých účastníků školské rady (dále jen „ŠR“) a přizvaných hostů. Účastníci setkání se navzájem představili a sdělili, kde působí, jaké mají možnosti při řešení shora uvedeného tématu.


Představení Policie ČR, obvod. odd. Radotín

Policie usiluje o to, aby spolupráce se školou byla skutečně systematická. O výukové programy Policie ČR je na ZŠ Radotín veliký zájem. Např. žáci 6. tř. navštívili místní služebnu PČR v rámci občanské výchovy. Konala se také praktická ukázka vybavení, vozového parku a cely předběžného zadržení. PČR realizuje na ZŠ také preventivně informační programy, besedy, výukové programy.

Zástupce Policie uvedl, že při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnostrodičů a všech pracovníků školy, výchovného poradce, školního metodika prevence, školního psychologa,ale také dalších orgánů a institucí, kterých se tato problematika týká (např. orgánů sociálně-právní ochrany dětí – OSPOD, dětských a dorostových lékařů, středisek výchovné péče, pedagogicko-psychologických poraden a dalších).

Pokud dojde např. k situaci, kdy je nutné přivolat Policii ČR, je potřeba zavolat na linku 158 nebo 156 a sdělit problém. Následně Policie vyhodnotí situaci na místě. Pokud jde o situaci s účastí nezl. dítěte, předává Policie informaci na OSPOD a následně dochází ke vzájemné spolupráci.


Úřad městské části Praha 16 (dále jen „ÚMČ“)

Spolupráce s Policií ČR, OSPOD, ZŠ Radotín je velice dobře nastavená. ÚMČ je vždy informována. Pokud je potřebná součinnost ÚMČ při řešení konkrétního tématu, které má návaznost na ZŠ je kontaktován místostarosta, a dále také radní pro sociální a zdravotní oblast. Dochází tím k užšímu propojení při řešení konkrétního tématu.

Pokud je potřebné řešit např. opakované kázeňské přestupky žáků, děje se tak za součinnosti ÚMČ Praha 16, odborem sociálních věcí – OSPOD.


ZŠ Radotín

Pokud se ve škole objeví problém např. kázeňského charakteru, je záležitost řešena nejprve třídním učitelem a následně za součinnosti dalších odborníků, kteří se specializují na konkrétní problematiku v rámci svého působení na ZŠ (např. školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog apod.).

Škola provádí pravidelná sociometrická šetření, která jsou zaměřena na vztahové klima ve třídě. Dále probíhají pravidelné preventivní programy pro děti, které jsou zaměřeny podle věku dítěte na konkrétní oblasti. V průběhu školního roku dochází k úzké spolupráci také s ostatními neziskovými organizacemi např. Proxima Sociale.

Základní škola pracuje v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů podle školního Preventivního programu. Program je vypracován na školní rok na základě pokynů Pražského centra prevence a koresponduje se Školním vzdělávacím programem naší školy.

Základem primární prevence školy jsou vyučovací hodiny a třídnické hodiny. Pozornost preventivním tématům věnují všichni učitelé, vychovatelé i asistenti pedagoga. Jako nadstavba tohoto základního programu prevence rizikového chování jsou během školního roku zajišťovány další aktivity, které uskutečňují externí certifikované organizace zabývající se prevencí.

Chování žáků škola sleduje při řešení přestupků, kdy dává přednost vysvětlování, motivaci apod. Nevhodné chování žáků a porušování řádu školy řeší převážně třídní učitelé s výchovnou poradkyní, ŠMP a ŠP, se zástupci ředitele, v těžším případě s ředitelem školy.

Škola také svolává výchovné komise ve spolupráci s OSPOD.


OSPOD

OSPOD je povinen přijmout každý podnět, který se týká možného ohrožení dítěte, tedy např. i podnět ze strany školy nebo jakékoli osoby, která má podezření na ohrožení dítěte. Další postup pro po přijetí podnětu již ale souvisí od toho, jak je situace dítěte vyhodnocena. Škola je také povinna podat OSPOD zprávu o dítěti na základě dožádání.

OSPOD tedy provede tzv. úvodní vyhodnocení situace dítěte, kdy stručným zjišťováním (zj. pohovorem s dítětem a rodiči, dotazem na lékaře a školu – podle toho, čeho se podnět týkal) ověří, zda dítě může být ohroženo nenaplněním některé ze svých potřeb. Zásadní je přitom zjištění, zda dítě spadá nebo nespadá do kategorií § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD“).

OSPOD může v souvislosti s výkonem SPOD navštívit dítě také ve škole.

Dále byla představena činnost kurátora pro mládež.


Sociální kuratela pro mládež

Sociální kuratelu vykonává kurátor pro mládež, který se zabývá výchovnými problémy a trestnou činností dětí mladších 15let a mladistvých od 15 do 18let, rovněž se zaměřuje na děti, vyžadující zvýšenou pozornost. Jedná se zejména o děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život, spočívající v tom, že např.

 • zanedbávají školní docházku,

 • požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí,

 • spáchaly trestný čin, nebo čin jinak trestný (jde-li o dítě mladší 15 let),

 • opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití,

 • opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických či právnických osob odpovědných za výchovu.

Kurátor pro děti a mládež se mj. zaměřuje:

 • na výchovné problémy mládeže a rizikové chování, v rámci své kompetence může využít výchovná opatření – napomenutí, stanovení dohledu, uložit omezení či povinnost,

 • zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb,

 • v rámci své činnosti spolupracuje s příslušným střediskem Probační a mediační služby, soudy, státními zastupitelstvími, Policií ČR, městskou policií, pedagogicko - psychologickými poradnami, školami, školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními, pediatry, psychology, psychiatry, neziskovými organizacemi a dalšími odborníky, zabývajícími se prací s mládeží či péčí o ohroženou mládež,

 • účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému,

 • v případě trestné činnosti dětí mladších 15 let se kurátor účastní řízení u soudu a podává soudu informace o poměrech v rodině dítěte a navrhuje uložení vhodného opatření,

 • trestný čin spáchaný mladistvým (15 - 18 let) se označuje jako provinění, trestního řízení se kurátor pro mládež účastní po celou dobu (tj. výslechů na PČR i soudního jednání), soudu předává informace o rodinných a osobních poměrech mladistvého, navrhuje vhodná opatření,

 • pomáhá dětem po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy a po propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody s cílem působit k obnovení jejich narušených sociálních vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení opakování protiprávní činnosti.

Výstup:

Proběhla diskuse k řešenému případu včetně vyjádření pana ředitele, jak byla záležitost vyřízena.

Účastníci setkání se shodují, že vzájemnou spolupráci a propojení vnímají jako potřebné. Aktuálně dochází k setkání, pokud si to situace vyžaduje. Dochází také k vzájemnému sdílení informací.

Předsedkyně ŠR sdělila přítomným účastníkům, že pravidelná setkání mohou ještě více podpořit vzájemnou spolupráci, rychlost při řešení konkrétního problému. Účastníci se shodují, že jsou s aktuálním rozvržením setkání spokojeni.

K dotazu předsedkyně ŠR, jak aktuálně dochází k řešení např. konfliktů nebo agrese ve třídách sdělují výchovné poradkyně pro I. i II. st. ZŠ, že škola využívá veškeré podpůrné možnosti a prostředky např. sociometrie ve třídách, preventivní programy, v případě konkrétního problému pohovor s dětmi, aktivní zapojení školního psychologa, metodika prevence viz shora uvedené informace.

2/ Stručné shrnutí školního roku

Školní akce proběhly již tak jak měly dle stanoveného plánu oproti loňskému roku, kdy byly tyto akce výrazně narušeny v souvislosti s covidovými opatřeními vyhlášenými vládou ČR.

Úspěchy žáků v přijímacím řízení na střední školy

Obzvláště letos bylo obtížné dostat se na střední školy a víceletá gymnázia. Proto má škola velkou radost z mimořádného úspěchu žáků v přijímacích řízeních. Na osmiletá gymnázia bylo přijato 6 dětí, na šestiletá dokonce 12. Z devátých tříd se v prvním kole umístilo přes 80 % žáků.

3/ Plavání

Proběhlo odsouhlasení změny školního vzdělávacího plánu (dále jen „ŠVP“) členy ŠR, kdy na str. 6 ve druhém odstavci ŠVP dochází k vypuštění věty V každém ročníku pak probíhá v rámci Tv jedna hodina plavání“.

Žáci 8. a 9. tříd se již nebudou účastnit 1 hodiny plavání v rámci běžné hodiny TV. Žáci na prvním stupni budou mít 1 hodinu plavání v rámci TV týdně (od září do března). Žáci 6. a 7. tř. budou mít tzv. blokové plavání 3 měsíce (leden-březen) v rámci celého školního roku. V ostatních měsících mají 3 hod TV týdně již bez plavání.

Hodiny plavání nebudou nadále na ZŠ Radotín zpoplatněny. Rodiče mohou dobrovolně přispět do sportovně kulturního fondu školy určeného pro nadstandardní aktivity školy na podporu výuky hodin plavání není to ovšem povinnost.


4)Školní stánek na Havelském posvícení

Předsedkyně ŠR informovala přítomné o přihlášení školního stánku na HP.


5/ Diskuse a jiné

EduPage (dále jen „EP“)

Dotaz člena ŠR za rodiče, jakým způsobem dochází k zapisování známek do EP.

Zapisování je individuální, každý učitel zapisuje v jiných termínech, existuje nějaký soulad nebo pokyn, jakým způsobem by mělo zapisování známek probíhat?

Pan ředitel uvedl, že učitelé samozřejmě známky zapisují, pokud možno, co nejdříve, nejdéle ovšem ideálně do jednoho týdne.

Na pedagogické radě bude o EP hovořeno, podnět byl předán panu řediteli.


V Praze dne 8. 6. 2023

Zapsala: Alena Slámová, předsedkyně ŠR


Vytvořeno 30.6.2023 8:52:15 | přečteno 519x | Jaroslav Jurásek