Charakteristika ŠVP

Nelze vychovávat autoritativně a pak očekávat, že se děti budou chovat demokraticky. (Jana Nováčková)

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie jsou souborem postupů, metod, pravidel, aktivit a akcí,které přispívají k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Procházejí napříč školou, jsou nabízeny všem žákům, určují těžiště a důrazy vzdělávacího programu ZŠ Loučanská a jsou jeho základní chrakteristikou.

K rozvoji klíčových kompetencí žáků přispívá podstatnou měrou vzdělávací program Začít spolu realizovaný ve vybraných třídách 1. st. a jeho základní prvky jsou podle možností používané i v ostatních třídách a ročnících. Jeho základními principy jsou: komunitní kruh a hodnotící kruh, centra aktivit, alternativní metody hodnocení, vedení portfólií, úzká spolupráce s rodičí, velký výběr zdrojů, uspořádání prostoru, "plovoucí" rozvrh, integrovaná tématická výuka. (Tomuto tématu se podrobněji věnuje samostatný oddíl.)

Klíčové kompetence Čím jsou žákovy kompetence naplňovány, rozvíjeny
Kompetence k učení Učitel nabízí různé zdroje informací (knihovna, internet, tisk,…)
Žák se zúčastňuje exkurzí (ZOO, botanická zahrada,…)
Žák využívá metodu brainstormingu
Žák využívá metodu myšlenkových map
Učitel pro výuku využívá výukové programy na školní počítačové síti
Žák se zúčastňuje plošného srovnávacího testování vědomostí a dovedností žáků na ZŠ
Při osvojování nového učiva vychází učitel ze světa, který je žákovi blízký a známý (postup od známého k neznámému)
Žák využívá své portfolio
Učitel vede žáka k využívání mezipředmětových vztahům (integrovaná tématická výuka)
Učitel vytváří prostředí podnětné pro experiment, improvizaci, podporuje činnostní učení žáků
Kompetence k řešení problémů Žák využívá školního parlamentu
Žák řeší zadání a ověřuje své znalosti při laboratorních pracech
Žák se aktivně účastní třídnických hodin
Učitel pracuje s žáky v projektech
Žák se podle svých schopností zúčastňuje předmětových olympiád a žákovských soutěží
Žák řeší strategické a skupinové úkoly v terénu (lanové centrum)
Kompetence komunikativní Škola nabízí širokou škálu aktivit při školním klubu ZŠ Loučanská (besedy, výlety,…)
Učitel zařazuje kooperativní výuku
Učitel, žák a rodič se pravidelně setkávají na hodnotícím setkání v tzv. trojúhelníku
Žák obhajuje svou absolventskou práci
Žák využívá ke svému rozvoji prostředky ICT
Kompetence sociální a personální Škola nabízí po celý 1. st. předmět Dramatická výchova
Žáci jsou vedeni k sebehodnocení
Škola organizuje vícedenní výjezdy žáků (ŠVP, lyžařský výcvik)
Žák deváté třídy absolvuje výstavu Schola Pragensis
Žák spoluvytváří pravidla třídy
Škola zařazuje do svého výukového plánu blok Volba povolání
Žák formuje své dovednosti při kooperativní výuce
Škola nabízí cyklus dílen a besed v rámci programu prevence před sociálně patologickými jevy
Žáci devátých ročníků se zúčastňují Profi vyšetření podporující sebenáhled a dobrou volbu své profesní orientace
Škola nabízí širokou škálu aktivit na podporu všestranného tělesného rozvoje (rozšířená výuka tělesné výchovy, interní i městské sportovní soutěže)
Učitel zařazuje do své práce zážitkové metody
Škola klade důraz na toleranci a respekt k odlišnostem ( třídní pravidla a školní řád, kázeňský řád, školy v přírodě, program prevence, projekt Pianista, osobnostní a soc. výchova, dramatická výchova, občanská a rodinná výchova
Kompetence občanské Škola pořádá za účasti žáků Den otevřených dveří
Žák se zúčastňuje sportovních, kulturních a benefičních akcí (Běh Terryho Foxe, Svátek sousedů, Zbraslavský kos, Vánoční a Velikonoční dílny, vítání občánků)
Žák se řídí právy a povinnostmi vyplývajícími ze školního řádu
Žák se zúčastňuje kulturních a společenských akcí, které škola pořádá (kino, divadlo, koncerty, výstavy)
Škola zajišťuje vhodné zázemí pro třídění odpadu a vede své žáky k šetrnému zacházení s neobnovitelnými zdroji
Žák deváté třídy se aktivně zúčastní návštěvy památníku v Terezíně
Žák chápe význam třídní samosprávy a zvládá svou roli v ní
Žák řádně absolvuje cvičný poplach, důsledně se za mimořádné situace řídí pokyny učitele, umí si sbalit evakuační zavazadlo
Kompetence pracovní Žák se aktivně zúčastňuje výroby upomínkových předmětů pro spoluobčany v rámci tradičních místních akcí (Havelské posvícení, Svátek sousedů, vítání občánků, Den matek)
Žák si určí a zpracuje téma své absolventské práce podle určeného harmonogramu a zadání
Škola nabízí zázemí a prostor k praktickým činnostem (vaření, šití, technické práce, péče o pozemek)
Učitel podporuje tvorbu žákova portfolia
Učitel navozuje situace a volí metody, které podporují využití ICT ve výuce
Škola podporuje tvořivou manuální činnost (nejen) žáků organizováním Vánočních a Velikonočních dílen
Vytvořeno 26.9.2006 15:10:52 | přečteno 15220x | Roman Král