RVP a učební plány ŠVP

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání představuje závazný dokument, který stanovuje východiska, cíle, rozsah učiva a strukturu školního kurikula. Podle tohoto dokumentu školy vytvářejí vlastní vzdělávací program. Podle něj začínají vyučovat nejpozději od 1. září 2007.

Vytvářet školní vzdělávací program je proces nesmírně náročný. Probíhá v běžných podmínkách, bez úlev, bez finanční motivace, bez dostatečné přípravy celého reformního projektu a adekvátního zázemí. Jinými slovy za pochodu, po vyučování, o sobotách... Jelikož se jedná o reformu zásadního charakteru, o reformu ideovou, "postojovou", vyžaduje nepodcenit především její úvodní fázi. Tedy širokou diskuzi o vzdělávacích cílech, pochopení nového východiska (více svobody a odpovědnosti školám, rozvoj klíčových kompetencí žáka, připravenost na život - ne na momentální výkon, žák jako psychosociální komplex - ne jako nádoba naplněná informacemi...), seznámení se současnými poznatky moderní pedagogiky, s novými didaktickými přístupy... Tato úvodní část předpokládá vyladit sbor, nalézt společný jazyk, společné těžiště, zvážit možný akční rádius v dané personální konstelaci a v daných podmínkách školy, stanovit si priority a perspektivy.

Poté teprve začíná vlastní lopotná práce v komisích, nové a nové debaty, opravy, škrtání, vracení se zpět a hledání nových řešení. Výsledek je přímo závislý na úvodní fázi celého reformního projektu, tedy na míře vnitřní zainteresovanosti. Na míře přesvědčení každého učitele, že současný stav je dlouhodobě neudržitelný a změny v těžišti školy a roli učitele jsou nezbytné. Jak řekl již před mnoha lety Prof. Karel Rýdl: "Jak dlouho ještě budeme dnešní děti připravovat ve včerejších školách pomocí předvčerejších metod na zítřejší úkoly?"

Systém školství je nastavený nešťastně: Rodiče vyžadují hlavně výsledky. A to proto, aby se dítě dostalo na střední školu. Základní školy se tedy dostávají pod tlak a snaží se naučit co nejvíce. To je při dněšním postupu vědy a dnešní informační revoluci řešení bláhové. Gymnázia jsou motivována stejně: připravit studenty ke studiu na vysoké škole. Tomu odpovídají předimenzované požadavky u různých zkoušek: od prvních profilací nabízených již během prvního stupně základních škol, až po přijímací zkoušky na vysoké školy. Testy mají také různou úroveň a většinou jsou znalostního charakteru - lépe se to vyhodnocuje, snadněji sestavuje, kriteria jsou nezpochybnitelná... Ovšem často chybí otázka, co takový test či takto zaměřený úkol vlastně u žáka rozvíjí?

I naše škola nabízí profilaci žáků podle jejich zájmů (rozšířená výuka cizích jazyků, volitelné předměty, kroužky). Snažíme se však, aby se jednalo o profilaci vnitřní, aby probíhala v rámci původních kolektivů a na společném základě, a také, aby přicházela až na druhém stupni. Stále více si uvědomujeme, jak je pro zdravý rozvoj dítěte (i společnosti!) přínosná inkluzivní škola, nebo chcete-li výuka v maximálně integrovaných kolektivech dětí. Vyspělé evropské školství se již touto zkušeností řídí (nutno ale podotknout, že podmínky pro integraci ve třídách jsou na vyšší úrovni než u nás). Požadavky rámcového vzdělávacího programu závazné pro všechny školy se již také vzdalují individualistickým postojům a selektivnímu vzdělávání a jsou snad tedy správným východiskem pro přípravu člověka na život ve 21. století.

Zde Vám nabízíme úplné znění Rámcového vzdělávacího programu pro základní školství a aktuální učební plán naší školy.

Vytvořeno 12.10.2006 22:54:11 | přečteno 28975x | Mgr. Klára Dočekalová