Činnosti jednotlivých členů školního poradenského zařízení

1.Standardní činnosti výchovného poradce

1. ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů vyhledává žáky s výukovými problémy, řeší vzniklé kázeňské problémy, průběžně vše vyhodnocuje, diagnostikuje a navrhuje možné řešení

2.  pomáhá při vytváření ,,Plánu pedagogické podpory“ ( dále PLPP) pro žáky s podpůrnými opatřeními v 1.stupni, sleduje plnění PLPP a jeho průběžné vyhodnocování

3.  pomáhá při vytváření individuálního vzdělávacího plánu – dále IVP ( na základě doporučení ze školského poradenského zařízení – dále ŠPZ)

4.  pomáhá zprostředkovat vyšetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ( dále SVP) v příslušném ŠPZ ( žáků s výchovnými problémy i žáků mimořádně nadaných)

5. spolupracuje se ŠPZ a zákonnými zástupci  při zajišťování podpůrných opatření pro žáky s SVP

6. na základě vyšetření a doporučení z tohoto zařízení připravuje podmínky pro jejich vzdělávání, případně při tvorbě PLPP s podpůrnými opatřeními ve vyšším stupni

7. spolupracuje s orgány péče o dítě (OSPOD)

8. vede dokumentaci žáků s SVP ( v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů)

9. v oblasti kariérového poradenství zprostředkovává možnost Profi vyšetření v příslušném ŠPZ, nabídky dalších vzdělávacích institucí

10.   pomáhá ve vyhledávání vhodných možností dalšího vzdělávání pro žáky s SVP

11.  v oblasti metodické pomáhá pedagogickým pracovníků při vytváření a hodnocení PLPP, s naplňováním podpůrných opatření pro žáky s SVP, s tvorbou a vyhodnocováním IVP, v práci s mimořádně nadanými žáky

12.   pedagogickým pracovníkům předává informace o práci s žáky s SVP

 

2. Standardní činnosti metodika prevence

 

Metodické a koordinační činnosti

 1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci preventivního programu školy.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 3. Metodické vedení činností pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování (preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
 4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 5. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců.
 6. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti.
 7. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 8. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 9. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

 

Informační činnosti

 Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování,

 1. o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 2. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování.
 3. Získávání nových odborných informací a zkušeností.
 4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
 5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa, související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

 

Poradenské činnosti

 1. Orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských  služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům.

2. Spolupráce s učiteli, participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.


3. Standardní činnosti školního psychologa

Diagnostika, depistáž

1. Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.

2. Screening, ankety, dotazníky ve škole.


Konzultační, poradenské a intervenční práce:

1. Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení). Vyhláška č. 72/2005 Sb. ,o poskytování poradenských služeb

2. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.

3. Skupinová a komunitní práce s žáky.

4. Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.

5. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.

6. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.

7. Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.

8. Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.


Metodická práce a vzdělávací činnost

1. Metodická pomoc třídním učitelům.

2. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení).

3. Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).

4. Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.

5. Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.

6. Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).

7. Prezentační a informační činnost.

Vytvořeno 11.1.2017 18:12:13 | přečteno 1360x | Jaroslav Jurásek