AP - kritéria hodnocení

Obhajoby 2013 (11)

žák prokazuje: samostatnost, systematičnost, schopnost vyhledávat informací, uvědomovat si souvislosti - integrovat, syntetizovat, napsat úvahu, esteticky vyjádřit myšlenku (literárně, výtvarně, hudebně, dramaticky, vlastní grafická úprava), vyjádřit se k tématu v cizím jazyce, část zpracovat elektronicky (word, excel, power point)

požadavky k obsahu:

 • - vlastní úvaha
 • - výtah alespoň ze dvou zdrojů (lit., internet, ústní - nutné co nejpřesněji určit,

citovat, odkázat na konkr. webovou stránku apod.)

 • - estetické vyjádření
 • - cizojazyčná část (souhrn, závěr, resumé)
 • - elektronické zpracování
 • - práce musí být mezioborová (spojovat poznatky alespoň ze 2 předmětů)

kritéria hodnocení.:

 • - vlastní teze, obsah vlastních myšlenek
 • - věcná správnost
 • - spojení více oborů
 • - využití více médií
 • - nápaditost a originalita
 • - estetická úroveň
 • - argumentace
 • - gramatická a stylistická úroveň (+ přesnost citací, budou-li)

rozsah: min 4 str. vlastního textu (úvahy) na A4, font 12, řádkování jednoduché

hodnocení: 4 stupně: vynikající, velmi dobrý, postačující, nevyhovující

skladba: část písemná + obhajoba před komisí

komise: 3 učitelé

podmínky: Těžiště práce je položeno mimo výuku. Žáci mohou využívat PC a internet ve škole, vyučující podle možnosti poskytne prostor ve svých hodinách.

Vytvořeno 8.3.2018 7:41:49 | přečteno 644x | Jiří Riedl