Plán práce 2017/2018

A. Hlavní úkoly

1.   Vést výuku ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu „Bez (spolu)práce nejsou koláče“.

2.   Využívat připojení školy na internet k výuce. Využívat při výuce interaktivní tabuli a další technické vybavení školy.

3.   Na I. stupni pokračovat v programu „Začít spolu“, využívat k jeho rozvoji metodika školy.

B. Další úkoly

1.   Zaměřit se na rozvoj tvůrčích schopností žáků a způsobů vyhledávání informací jako protiklad pasivního používání domácích médií.

2.   Pokračovat v inkluzi v kontextu školského zákona

3.   Vést žáky ke kázni a slušnému chování, předcházet a zabraňovat šikaně, agresivním projevům, užívání a distribuci návykových látek, konzumaci alkoholu a kouření.

4.   Organizovat mimoškolní činnost žáků, kroužky, sportovní oddíly, jednorázové kulturní a sportovní akce, exkurze, zájezdy, ozdravné pobyty.

5.   Pokračovat v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, podporovat individuální vzdělávání učitelů.

6.   Po kolaudaci přístavby využívat prostor školního klubu jako další nabídku a prevenci v rámci protidrogového programu.

7.   Po dokončení a kolaudaci zastřešení atria a vybudování auly školy využívat tyto prostory pro školní výuku a akce školy. Ve spolupráci s MČ Praha 16 vyžívat vybudované prostory pro její akce a pro akce ZUŠ Radotín, Kulturní středisko Radotín a další organizace.

8.   Zlepšovat vnitřní prostory pro výuku a provoz (oprava či výměna lavic, tabulí, počítačů, nový nábytek …).

9.   Využívat nově vybudovaná sportoviště a dětské hřiště v areálu školy.

10. Zpřístupnit prostory školy veřejnosti při jednorázových sportovních, kulturních a společenských akcích.

11. Spolupracovat s Radou školy, MŠ, KD, MK a dalšími subjekty.

12. Využívat prvky dramatické výchovy ve výuce.

13. Začlenit do výuky témata: Ochrana člověka za mimořádných situací podle plánu, Dopravní výchova

14. Prezentovat práci školy (výstavy, školní představení, účast na sportovních soutěžích a olympiádách v ostatních předmětech …)

C: Pedagogické rady a provozní porady 06.09.2017 - schválení plánu práce, poznatky ze zahájení školního roku

15.11.2017 - hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí

24.01.2018 - klasifikační porada, kontrola plnění úkolů roku, zpráva o činnosti výchovné komise

11.04.2018 - hodnocení prospěchu a chování žáků za třetí čtvrtletí, zprávy sdružení, komisí a

 rad

20.06.2018 - klasifikační porada, zhodnocení plnění úkolů roku

- klasifikaci uzavřít do úterý 19.6.2017, na poradě pouze známky z chování

- známky do Školy on-line budou zapsány nejpozději během úterý 19.6. do 12.00

Další porady podle potřeby s pedagogickými a provozními pracovníky

D: Zápis do I. ročníku.

04.04.2018 – 14.00 – 18.00

E: Školní akce

září 2017 - rozbory Profi testů (žáci 9.tř. absolventi testů + rodič+ psycholožka z OPPP)

- adaptační kurz žáků 6.ročníků

listopad 2017  - prezentace SŠ z Prahy a okolí Schola Pragensia

- Příběhy bezpráví (žáci 9. ročníků)

19. a 20.12.2017 - Vánoční olympiáda (všichni žáci I. stupně)

21.12.2017 - Vánoční laťka II. stupeň (pouze závodníci)

leden - březen - 2018 - LVVZ  7.ročníky

jaro 2018 - Pohár rozhlasu – obvodní kolo

průběžně - dopravní výchova

jaro 2018 - dopravní soutěž „Mladý cyklista“

červen 2018 - Profi testy pro přihlášené žáky 8.tříd

- Pasování na čtenáře

- Absolventské práce, absolventský večer

konec června - atletický den I. stupeň a sportovní den II. stupeň

- dětský triatlon

Další akce dle přípravy a podkladů jednotlivých vyučujících

F: Třídní schůzky

06.09.2017 úvodní třídní schůzky

říjen – listopad trojúhelníky

10.01.2018 pololetní třídní schůzky

duben trojúhelníky I. stupeň

30.05.2018 závěrečné třídní schůzky

zástupci rodičů v 17.00 vždy před třídními schůzkami

G: konzultační hodiny

Každý vyučující dle dohody s rodiči

H: Dny otevřených dveří

pouze v březnu před zápisem 20. a 21.03.2018 a dále podle dohody kolektivu rodičů s TU

I: Kontrolní činnost

Kontrolní činnost bude zaměřena na způsob, jakým žáci pracují s informacemi, na práci s integrovanými žáky, na využívání dostupných pomůcek a na způsob komunikace s rodiči Dále bude zaměřena na plnění školního vzdělávacího programu, programu „Začít spolu“ a shromažďování poznatků z jejich uplatňování.

J: Prázdniny ve školním roce

26. a 27.10.2017 – podzimní

23.12.2017 - 02.01.2018 - vánoční

02.02.2018 – pololetní

05.02. – 11.02.2018 – jarní

29.03. a 30.03.2018 – velikonoční

02.07.- 31.08.2018 – hlavní

K: Ředitelské volno

29.09.2017

30.04.2018

07.05.2018

Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 31.08.2017

 
Vytvořeno 4.10.2017 11:16:08 | přečteno 1001x | Jaroslav Jurásek