Plán práce na školní rok 2018 – 2019

A. Hlavní úkoly

 1. Vést výuku ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu „Bez (spolu)práce nejsou koláče“.

 2. Využívat připojení školy na internet k výuce. Využívat při výuce interaktivní tabuli a další technické vybavení školy.

 3. Na I. stupni pokračovat v programu „Začít spolu“, využívat k jeho rozvoji metodika školy.


B. Další úkoly

 1. Zaměřit se na rozvoj tvůrčích schopností žáků a způsobů vyhledávání informací jako protiklad pasivního používání domácích médií.

 2. Pokračovat v inkluzi v kontextu školského zákona

 3. Vést žáky ke kázni a slušnému chování, předcházet a zabraňovat šikaně, agresivním projevům, užívání a distribuci návykových látek, konzumaci alkoholu a kouření.

 4. Organizovat mimoškolní činnost žáků, kroužky, sportovní oddíly, jednorázové kulturní a sportovní akce, exkurze, zájezdy, ozdravné pobyty.

 5. Pokračovat v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, podporovat individuální vzdělávání učitelů.

 6. Po kolaudaci přístavby využívat prostor školního klubu jako další nabídku a prevenci v rámci protidrogového programu.

 7. Po dokončení a kolaudaci zastřešení atria a vybudování auly školy využívat tyto prostory pro školní výuku a akce školy. Ve spolupráci s MČ Praha 16 vyžívat vybudované prostory pro její akce a pro akce ZUŠ Radotín, Kulturní středisko Radotín a další organizace.

 8. Zlepšovat vnitřní prostory pro výuku a provoz (oprava či výměna lavic, tabulí, počítačů, nový nábytek …).

 9. Využívat nově vybudovaná sportoviště a dětské hřiště v areálu školy.

 10. Zpřístupnit prostory školy veřejnosti při jednorázových sportovních, kulturních a společenských akcích.

 11. Spolupracovat s Radou školy, MŠ, KD, MK a dalšími subjekty.

 12. Využívat prvky dramatické výchovy ve výuce.

 13. Začlenit do výuky témata: Ochrana člověka za mimořádných situací podle plánu, Dopravní výchova

 14. Prezentovat práci školy (výstavy, školní představení, účast na sportovních soutěžích a olympiádách v ostatních předmětech …)


C: Pedagogické rady a provozní porady

05.09.2018 - schválení plánu práce, poznatky ze zahájení školního roku

21.11.2018 - hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí

23.01.2019 - klasifikační porada, kontrola plnění úkolů roku, zpráva o činnosti výchovné komise

10.04.2019 - hodnocení prospěchu a chování žáků za třetí čtvrtletí, zprávy sdružení, komisí a

rad

19.06.2019 - klasifikační porada, zhodnocení plnění úkolů roku

- klasifikaci uzavřít do úterý 20.6.2017, na poradě pouze známky z chování

- známky do Školy on-line budou zapsány nejpozději během úterý 20.6. do 12.00


Další porady podle potřeby s pedagogickými a provozními pracovníky


D: Zápis do I. ročníku.

03.04.2019 – 14.00 – 18.00


E: Školní akce

září 2018 - rozbory Profi testů (žáci 9.tř. absolventi testů + rodič+ psycholožka z OPPP)

- adaptační kurz žáků 6.ročníků

listopad 2018 - prezentace SŠ z Prahy a okolí Schola Pragensia

- Příběhy bezpráví (žáci 9. ročníků)

18. a 19.12.2018 - Vánoční olympiáda (všichni žáci I. stupně)

20.12.2018 - Vánoční laťka II. stupeň (pouze závodníci)

leden - březen 2019 - LVZ (7.AB - 4. - 8.02, výběr 8. – 9. - 25.02. - 1.03, 7.CD - 11. - 15.03)

jaro 2019 - Pohár rozhlasu – obvodní kolo

průběžně - dopravní výchova

jaro 2019 - dopravní soutěž „Mladý cyklista“

červen 2019 - Profi testy pro přihlášené žáky 8.tříd

- Pasování na čtenáře

- Absolventské práce, absolventský večer

konec června - atletický den I. stupeň a sportovní den II. stupeň

- dětský triatlon

Další akce dle přípravy a podkladů jednotlivých vyučujících


F: Třídní schůzky

05.09.2018 úvodní třídní schůzky

říjen – listopad trojúhelníky

9.01.2019 pololetní třídní schůzky

duben trojúhelníky I. stupeň

29.05.2019 závěrečné třídní schůzky

zástupci rodičů v 17.00 vždy před třídními schůzkami


G: konzultační hodiny

Každý vyučující dle dohody s rodiči


H: Dny otevřených dveří

pouze v březnu před zápisem 20. a 21.03.2019 a dále podle dohody kolektivu rodičů s TU


I: Kontrolní činnost

Kontrolní činnost bude zaměřena na způsob, jakým žáci pracují s informacemi, na práci s integrovanými žáky, na využívání dostupných pomůcek a na způsob komunikace s rodiči Dále bude zaměřena na plnění školního vzdělávacího programu, programu „Začít spolu“ a shromažďování poznatků z jejich uplatňování.


J: Prázdniny ve školním roce

29. a 30.10.2018 – podzimní

22.12.2018 - 02.01.2019 - vánoční

01.02.2019 – pololetní

11.02. – 17.02.2019 – jarní

18.04.2019 – velikonoční

01.07.- 31.08.2018 – hlavní


K: Ředitelské volno


Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 30.08.2018

Vytvořeno 6.9.2018 9:15:42 | přečteno 1896x | Jaroslav Jurásek