AP - kritéria hodnocení

IMG 4707

žák prokazuje: samostatnost, systematičnost, schopnost vyhledávat informací, uvědomovat si souvislosti - integrovat, syntetizovat, napsat úvahu, esteticky vyjádřit myšlenku (literárně, výtvarně, hudebně, dramaticky, vlastní grafická úprava), vyjádřit se k tématu v cizím jazyce, část zpracovat elektronicky (word, excel, power point atd.)

Absolventské práce žáků 9. roč.

proč: vést žáka k systematické dlouhodobé práci, k praktickému výstupu, ukázat mu využitelnost jeho znalostí, vést ho k syntéze znalostí a dovedností (záměrně mezioborová témata a kritéria), završit jeho školní docházku, „ritualizace“ jeho postupné a dlouhodobé práce (obhajoba, předání osvědčení, účast, absolventský večer)

žák prokazuje: samostatnost, systematičnost, schopnost vyhledávat informací, uvědomovat si souvislosti - integrovat, syntetizovat, napsat úvahu, esteticky vyjádřit myšlenku (literárně, výtvarně, hudebně, dramaticky, vlastní grafická úprava), vyjádřit se k tématu v cizím jazyce, část zpracovat elektronicky (word, excel, power point)

požadavky k obsahu:

 • - vlastní úvaha

 • - výtah alespoň ze dvou zdrojů (lit., internet, ústní - nutné co nejpřesněji určit,

citovat, odkázat na konkr. webovou stránku apod.)

 • - estetické vyjádření (viz výše)

 • - cizojazyčná část (souhrn, závěr, resumé)

 • - elektronické zpracování

 • - práce musí být mezioborová (spojovat poznatky alespoň ze 2 předmětů)

kritéria hodnocení.:

 • - vlastní teze, obsah vlastních myšlenek

 • - věcná správnost

 • - spojení více oborů

 • - využití více médií

 • - nápaditost a originalita

 • - estetická úroveň

 • - argumentace

 • - gramatická a stylistická úroveň (+ přesnost citací, budou-li)

rozsah: min 4 str. vlastního textu (úvahy) na A4, font 12, řádkování jednoduché

hodnocení: 4 stupně: vynikající, velmi dobrý, postačující, nevyhovující

skladba: část písemná + obhajoba před komisí

komise: 2 - 3 učitelé

podmínky: Těžiště práce je položeno mimo výuku. Žáci mohou využívat PC a internet ve škole, vyučující podle možnosti poskytne prostor ve svých hodinách.

témata: možnost vybrat si vlastní téma

etapy:

 • schůzky oborových komisí, zveřejnění témat (na školní web a školní nástěnku)

 • žák si vybere téma a na školní nástěnce se k němu zapíše

 • stanovení konzultanta

 • vlastní práce + konzultace

 • odevzdání práce vedoucímu absolventských prací

 • obhajoby + absolventský večer

Práce budou součástí hodnocení žáka v hlavním předmětu.

Vytvořeno 17.10.2018 8:13:27 - aktualizováno 15.11.2018 9:34:10 | přečteno 642x | Jiří Riedl