Plán práce na školní rok 2019 – 2020

A. Hlavní úkoly

1.   Vést výuku ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu „Bez (spolu)práce nejsou koláče“.

2.   Využívat připojení školy na internet k výuce. Využívat při výuce interaktivní tabuli a další technické vybavení školy.

3.   Na I. stupni pokračovat v programu „Začít spolu“, využívat k jeho rozvoji metodika školy.

 

B. Další úkoly

1.   Zaměřit se na rozvoj tvůrčích schopností žáků a způsobů vyhledávání informací jako protiklad pasivního používání domácích médií.

2.   Pokračovat v inkluzi v kontextu školského zákona

3.   Vést žáky ke kázni a slušnému chování, předcházet a zabraňovat šikaně, agresivním projevům, užívání a distribuci návykových látek, konzumaci alkoholu a kouření.

4.   Organizovat mimoškolní činnost žáků, kroužky, sportovní oddíly, jednorázové kulturní a sportovní akce, exkurze, zájezdy, ozdravné pobyty.

5.   Pokračovat v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, podporovat individuální vzdělávání učitelů.

6.   Využívat prostor školního klubu jako další nabídku a prevenci v rámci protidrogového programu.

7.   Aulu školy využívat pro školní výuku a akce školy. Ve spolupráci s MČ Praha 16 využívat vybudované prostory pro její akce a pro akce ZUŠ Radotín, Kulturní středisko Radotín a další organizace.

8.   Zlepšovat vnitřní prostory pro výuku a provoz (oprava či výměna lavic, tabulí, počítačů, nový nábytek …).

9.   Využívat nově vybudovaná sportoviště a dětské hřiště v areálu školy.

10. Zpřístupnit prostory školy veřejnosti při jednorázových sportovních, kulturních a společenských akcích.

11. Spolupracovat s Radou školy, MŠ, KD, MK a dalšími subjekty.

12. Využívat prvky dramatické výchovy ve výuce.

13. Začlenit do výuky témata: Ochrana člověka za mimořádných situací podle plánu, Dopravní výchova

14. Po zavedení třetí hodiny tělesné výchovy na 1. stupni – zařadit pro všechny žáky školy jednu hodinu plavání v nově vybudovaném bazénu v areálu školy.

15. Prezentovat práci školy (výstavy, školní představení, účast na sportovních soutěžích a olympiádách v ostatních předmětech …)

 

C: Pedagogické rady a provozní porady 04.09.2019 - schválení plánu práce, poznatky ze zahájení školního roku

25.09.2019 - seminář s ing. P. Šmídem – kyberšikana

05.10.2019 - seminář Efektivní učitel

13.11.2019 - seminář s Mgr. M. Veselou 

20.11.2019 - hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí

22.01.2020 - klasifikační porada, kontrola plnění úkolů roku, zpráva o činnosti výchovné komise

15.04.2020 - hodnocení prospěchu a chování žáků za třetí čtvrtletí, zprávy sdružení, komisí a

 rad

17.06.2020 - klasifikační porada, zhodnocení plnění úkolů roku

  - klasifikaci uzavřít do úterý 16.6.2020, na poradě pouze známky z chování

- známky do Školy on-line budou zapsány nejpozději během úterý 16.6. do 12.00

 

Další porady podle potřeby s pedagogickými a provozními pracovníky

 

D: Zápis do I. ročníku.

01.04.2020 - 14.00 – 18.00

 

 

 

E: Školní akce

září 2019 - rozbory Profi testů (žáci 9.tř. absolventi testů + rodič+ psycholožka z OPPP)

- adaptační kurz žáků 6.ročníků

listopad 2019  - prezentace SŠ z Prahy a okolí Schola Pragensia

- Příběhy bezpráví (žáci 9. ročníků)

17. a 18.12.2019 - Vánoční olympiáda (všichni žáci I. stupně)

19.12.2019 - Vánoční laťka II. stupeň (pouze závodníci)

únor - březen 2020 - LVZ (10. - 14.02,, 02. - 06.03,, 16. - 20.03.)

jaro 2020 - Pohár rozhlasu – obvodní kolo

průběžně - dopravní výchova

jaro 2020 - dopravní soutěž „Mladý cyklista“

červen 2020 - Profi testy pro přihlášené žáky 8.tříd

- Pasování na čtenáře

- Absolventské práce, absolventský večer

konec června - atletický den I. stupeň a sportovní den II. stupeň

  - dětský triatlon středa 24.6

Další akce dle přípravy a podkladů jednotlivých vyučujících

 

F: Třídní schůzky

04.09.2019 úvodní třídní schůzky

říjen – listopad trojúhelníky

08.01.2020 pololetní třídní schůzky

duben trojúhelníky I. stupeň

27.05.2020 závěrečné třídní schůzky

zástupci rodičů v 16.45 vždy před třídními schůzkami

 

G: konzultační hodiny

Každý vyučující dle dohody s rodiči

 

H: Dny otevřených dveří

pouze v březnu před zápisem 10. a 11.03.2020 a dále podle dohody kolektivu rodičů s TU

 

I: Kontrolní činnost

Kontrolní činnost bude zaměřena na způsob, jakým žáci pracují s informacemi, na práci s integrovanými žáky, na využívání dostupných pomůcek a na způsob komunikace s rodiči Dále bude zaměřena na plnění školního vzdělávacího programu, programu „Začít spolu“ a shromažďování poznatků z jejich uplatňování.

 

J: Prázdniny ve školním roce

29. a 30.10.2019 - podzimní

23.12.2019 - 03.01.2020 - vánoční

31.01.2020 - pololetní

17.02. - 23.02.2020 - jarní

09.04.2020 - velikonoční

01.07.- 31.08.2020 - hlavní

 

K: Ředitelské volno

31.10. a 1.11.2019 – zajištění provozu ŠD při minimálním počtu 20 dětí

29.6. a 30.6.2020

 

Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 29.08.2019

Vytvořeno 9.9.2019 8:24:17 | přečteno 1192x | Jaroslav Jurásek