Absolventské práce

abs 8

Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami! (J.A.Komenský)

Kritéria absolventských prací

Absolventské práce zpracovávají žáci a žákyně 9. ročníků. Systematicky na nich pracují, přičemž využívají různé znalosti a dovednosti. Vybírají si vlastní téma, které propojuje více předmětů. Dbají na splnění kritérií. Úspěšná obhajoba absolventské práce je završením školní docházky a návazný absolventský večer je tradičním rozloučením s ní.

Při zpracování absolventské práce žák/žákyně prokazuje samostatnost, systematičnost, schopnost vyhledávat a zpracovávat informace a odpovídajícím způsobem je citovat. Uvědomuje si souvislosti, integruje a syntetizuje je. Sepisuje úvahu, v níž adekvátními prostředky vyjádří klíčové myšlenky a informace o tématu. Téma shrne a dokáže jej obhájit i v cizí jazyce. Práci zpracuje elektronicky – a to jak její textovou část (např. v Google Docs, LibreOffice Writer, Microsoft Word…), tak prezentaci k obhajobě (např. v Google Slides, Canva, Orgpad).

Požadavky k textu práce, kritéria hodnocení

 • práce bude zpracována elektronicky

 • vlastní úvaha, text nejméně v rozsahu 4 normostran (tj. 7200 znaků včetně mezer)

 • téma si volí žák/žákyně

 • využití aspoň jednoho tištěného literárního zdroje, celkově čerpat alespoň ze 4 informačních zdrojů

 • všechny informační zdroje citovat na konci práce, literární zdroj(e) uvádět dle normy ČSN ISO 690-2 (lze využít např. web citace.com)

 • dodržení struktury práce (titulní strana, obsah, úvod, vlastní text práce, závěr – česky a v cizím jazyce, seznam použitých zdrojů)

 • uvádění zdrojů obrázků, zahrnutí alespoň tří obrázků k tématu

 • estetická úroveň: dodržování pravidel sazby (přehled k dispozici např. na unasveskole.eu/2020/08/21/typograficka-pravidla-nejen-pro-ucitele), užití jednotných stylů textu (vlastnímu textu je doporučeno nastavit velikost 10–12 a jednoduché řádkování), číslování stran, stránkovaný obsah

 • vhodný jazykový styl a úroveň

 • věcná správnost práce

Podmínky

Těžiště práce je položeno mimo prezenční výuku. Žáci mohou dle domluvy používat internetové připojení a počítače ve škole. Záležitosti spojené se zpracováním absolventské práce jsou procvičovány při pracovních činnostech v počítačové učebně, případně dávány k dispozici přes Classroom daného předmětu.

Obhajoba a hodnocení

Při obhajobě žák/žákyně stručně představí svou práci, dokáže o ní hovořit také v cizím jazyce. Součástí komise jsou 2–3 vyučující.

Práce je hodnocena 4 stupni: vynikající, velmi dobrý, postačující, nevyhovující.

Etapy

 • výběr tématu a zapsání se k němu

 • stanovení konzultanta

 • zhotovování vlastní práce za součinnosti s konzultantem

 • odevzdání vedoucímu absolventských prací

 • obhajoby a absolventský večer

ikona souboruBodové hodnocení


Vytvořeno 28.9.2006 17:57:29 - aktualizováno 4.2.2021 10:11:58 | přečteno 12771x | Jaroslav Jurásek